งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร ผู้วิจัย นางราตรีรัตน์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียนที่พัฒนาต่อยอด
ปัญหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียนที่พัฒนาต่อยอด จากการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มกับการตอนลูกสุกรเพศผู้ จากผลสัมฤทธิ์การใช้ ความพึงพอใจและเจตคติต่อการใช้เอกสารใบงานประกอบการสอนรายวิชาการผลิตสุกร กับนักศึกษาที่เรียนสาขาสัตวศาสตร์ หลังจากนักศึกษา ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแทนยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบแล้วไม่ยากจะใช้อีกเนื่องจาก กลิ่น และสีติดมือผู้ปฏิบัติตลอดจน เรื่องความปลอดภัยและการใช้ทดแทนกันได้

3 จึงคิดพัฒนาต่อยอดโดยนำจุลินทรีย์อีเอ็มมาประยุกต์
ใช้กับใบงานเรื่อง การทำคลอดแม่สุกร ตั้งแต่ ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศแม่สุกรก่อนคลอด เช็ดเต้านมแม่สุกร ทำความสะอาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ ล้างทำความสะอาดมือ เช็ดสายสะดือ เช็ดแผลหลังตัดหาง เช็ดแผลหลังตัดเบอร์หู ให้ลูกสุกรกินหลังคลอด

4 วัตถุประสงค์การทำวิจัย
เพื่อสร้างเอกสารใบงานประกอบการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร เรื่องการทำคลอดสุกร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม กับการทำคลอดสุกร เพื่อประเมินความพึงพอใจและเจตคติที่ดีของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการผลิตสุกรต่อการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มทดแทนยาฆ่าเชื้อกับการทำคลอดแม่สุกร

5 เตรียมจุลินทรีย์อีเอ็ม
แช่เครื่องมืออุปกรณ์ เช็ดหูหลังทำเครื่องหมาย เช็ดแผลหลังตัดหาง เช็ดสายสะดือ

6 ให้ลูกสุกรกินหลังคลอด

7 ผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบการใช้
ยาฆ่าเชื้อกับใช้จุลินทรีย์อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร จากการทดลองกับแม่สุกรคลอด 6 แม่แบ่งนักศึกษารับผิดชอบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แม่ เปรียบเทียบใช้ยาฆ่าเชื้อกับการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม เกี่ยวกับการจัดการหลังคลอดตั้งแต่ ล้างมือผู้ปฏิบัติ ฆ่าเชื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ ล้างปากช่องคลอด เช็ดสายสะดือเช็ดหาง เช็ดแผลที่หูหลังตัด เรื่อง สี กลิ่น สรุปว่า สามารถใช้ทดแทนกันได้ และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ

8 ความพึงพอใจการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม แทนยาฆ่าเชื้อกับการทำคลอดแม่สุกร
ความพึงพอใจ เจตคติของนักศึกษาต่อการทำคลอดสุกรโดยใช้อีเอ็มแทนยาฆ่าเชื้อ ผลปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด ความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนการ ทำคลอดสุกรโดยใช้อีเอ็มแทนยาฆ่าเชื้อ ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด สามารถใช้ทดแทนกันได้ 100 %

9 1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารใบงานประกอบการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร เรื่อง การทำคลอดสุกร เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน /ผู้วิจัยได้พัฒนาเอกสารใบงานอื่นๆด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขการหาผลสัมฤทธิ์ต่อไป 2. ควรควบคุมเรื่องความสะอาดและใช้จุลินทรีย์อีเอ็มสด ข้อเสนอแนะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อีเอ็มกับการทำคลอดสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google