งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มกับการทำ คลอดสุกร ผู้วิจัย นางราตรีรัตน์ จันทร์ ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มกับการทำ คลอดสุกร ผู้วิจัย นางราตรีรัตน์ จันทร์ ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มกับการทำ คลอดสุกร ผู้วิจัย นางราตรีรัตน์ จันทร์ ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้น เรียนที่พัฒนาต่อยอด จากการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มกับการตอน ลูกสุกรเพศผู้ จากผลสัมฤทธิ์การใช้ ความพึง พอใจและเจตคติต่อการใช้เอกสาร ใบงานประกอบการสอนรายวิชาการ ผลิตสุกร กับนักศึกษาที่เรียนสาขา สัตวศาสตร์ หลังจากนักศึกษา ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแทนยาฆ่าเชื้อและ ยาแก้อักเสบแล้วไม่ยากจะใช้อีก เนื่องจาก กลิ่น และสีติดมือผู้ปฏิบัติ ตลอดจน เรื่องความปลอดภัยและการใช้ ทดแทนกันได้

3 จึงคิดพัฒนาต่อยอดโดยนำ จุลินทรีย์อีเอ็มมาประยุกต์ ใช้กับใบงานเรื่อง การทำคลอดแม่ สุกร ตั้งแต่ ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศแม่ สุกรก่อนคลอด เช็ดเต้านมแม่สุกร ทำความสะอาดเครื่องมือ - อุปกรณ์ ล้างทำความสะอาดมือ เช็ดสายสะดือ เช็ดแผลหลังตัดหาง เช็ดแผลหลังตัดเบอร์หู ให้ลูกสุกรกินหลังคลอด

4  เพื่อสร้างเอกสารใบงาน ประกอบการเรียนการสอน วิชาการผลิตสุกร เรื่องการทำ คลอดสุกร  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ จุลินทรีย์อีเอ็ม กับการทำคลอดสุกร  เพื่อประเมินความพึงพอใจ และเจตคติที่ดีของนักศึกษาที่ เรียนรายวิชาการผลิตสุกรต่อ การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มทดแทนยา ฆ่าเชื้อกับการทำคลอดแม่สุกร

5 เตรียม จุลินทรีย์อีเอ็ม เช็ดสาย สะดือ แช่เครื่องมือ อุปกรณ์ เช็ดแผลหลัง ตัดหาง เช็ดหูหลังทำ เครื่องหมาย

6 ให้ลูกสุกรกิน หลังคลอด

7 ผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบการใช้ ยาฆ่าเชื้อกับใช้จุลินทรีย์อีเอ็มกับการทำ คลอดสุกร จากการทดลองกับแม่สุกรคลอด 6 แม่แบ่ง นักศึกษารับผิดชอบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แม่ เปรียบเทียบใช้ยาฆ่าเชื้อกับการใช้ จุลินทรีย์อีเอ็ม เกี่ยวกับการจัดการหลังคลอดตั้งแต่ ล้างมือผู้ปฏิบัติ ฆ่าเชื้อเครื่องมือ - อุปกรณ์ ล้างปากช่องคลอด เช็ดสายสะดือเช็ดหาง เช็ด แผลที่หูหลังตัด เรื่อง สี กลิ่น สรุปว่า สามารถใช้ทดแทนกันได้ และปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติ

8 ความพึงพอใจการใช้ จุลินทรีย์อีเอ็ม แทนยาฆ่าเชื้อกับการทำ คลอดแม่สุกร  ความพึงพอใจ เจตคติของ นักศึกษาต่อการทำคลอดสุกรโดยใช้ อีเอ็มแทนยาฆ่าเชื้อ ผลปรากฏว่า มี ค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับ มากที่สุด  ความพึงพอใจเอกสารประกอบการ เรียนการ ทำคลอดสุกรโดยใช้อีเอ็มแทนยาฆ่า เชื้อ ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ ในระดับ มากที่สุด  สามารถใช้ทดแทนกันได้ 100 %

9 1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อ พัฒนาเอกสารใบงานประกอบการเรียน การสอนวิชาการผลิตสุกร เรื่อง การทำ คลอดสุกร เพื่อเพิ่มทักษะและ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน / ผู้วิจัยได้พัฒนาเอกสารใบงานอื่นๆด้วย เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และนำ ผลการวิจัยมาวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุง แก้ไขการหาผลสัมฤทธิ์ต่อไป 2. ควรควบคุมเรื่องความสะอาดและใช้ จุลินทรีย์อีเอ็มสด ข้อเสนอ แนะ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มกับการทำ คลอดสุกร ผู้วิจัย นางราตรีรัตน์ จันทร์ ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google