งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์พิศมัย เดช คำรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์พิศมัย เดช คำรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์พิศมัย เดช คำรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

2 จากการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชี ต้นทุน 1 ลักษณะเนื้อหารายวิชาจะเป็นเนื้อหา เกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การจำแนกประเภท ต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนการคำนวณและการบันทึก บัญชีเกี่ยวกับต้นทุน วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย การผลิต ซี่งเป็นเนื้อหารายวิชาที่ยาก จากวัดและ ประเมินผลในบทที่ผ่านพบว่านักศึกษามีผลการเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญ ของการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงได้ค้นหา เครื่องมือวิธีการที่จะพัฒนาทักษะการคำนวณและ การบันทึกบัญชีในบทค่าใช้จ่ายการผลิต โดยการ สร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อใช้สอนใน ชั้นเรียน หลังจากได้มีการอธิบายเนื้อหาตามทฤษฏี เรียบร้อย เพื่อเป็นการเน้นย้ำและเป็นการฝึกทักษะ ในการคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับนักศึกษาอีกครั้งจาก เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ ขึ้นมา

3 เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณและการบันทึก บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตของนักศึกษาในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

4 เอกสารประกอบการ เรียน ทักษะการคำนวณและ การบันทึก บัญชีค่าใช้การผลิต

5 เอกสารประกอบการเรียน หมายถึงเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ สอนของครูและใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา ใน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาเกิดทักษะในการคำนวณและการบันทึกบัญชี ตามหลักการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต ทักษะการบันทึกบัญชี หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน การบันทึกบัญชี การทำบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บ สะสม รวมรวม จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน ต้นทุน

6 ผลการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น เรียน โดยผู้สอนใช้เอกสารประกอบการเรียนใช้ ประกอบการสอนในชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะและสร้าง ความแม่นยำในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต ในคาบเรียน และให้นักศึกษาทำแบบทดสอบจำนวน 2 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้

7 ระดับคะแนนจำนวนนักศึกษา ที่ทำได้ ร้อยละ ดีมาก 623.08 ดี 1661.54 ปานกลาง 415.38 พอใช้ 00 ปรับปรุง 00 รวม 26100

8 ระดับคะแนนจำนวนนักศึกษา ที่ทำได้ ร้อยละ ดีมาก 830.77 ดี 1038.46 ปานกลาง 830.77 พอใช้ 00 ปรับปรุง 00 รวม 26100

9 จากการวัดและประเมินผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 1. จากการเก็บคะแนนแบบทดสอบครั้งที่ 1 การคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน นักศึกษามีผลการสอบผ่านหมดทุกคน สามารถวัด และประเมินผลได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจใน เอกสารประกอบการเรียน จนทำให้นักศึกษาเกิด ทักษะและแม่นยำในการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการ ผลิตคิดเข้างาน 2. จากการเก็บคะแนนแบบทดสอบครั้งที่ 2 เรื่องการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตนักศึกษา มีผลการสอบผ่านหมดทุกคน สามารถวัดและ ประเมินผลได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเอกสาร ประกอบการเรียน จนทำให้นักศึกษาเกิดทักษะ และแม่นยำในหลักการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการ ผลิต

10 ขอบคุณ มากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์พิศมัย เดช คำรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google