งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัย รังสิต The Use of Google Apps for Education in Dhammacracy Class at Rangsit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัย รังสิต The Use of Google Apps for Education in Dhammacracy Class at Rangsit University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัย รังสิต The Use of Google Apps for Education in Dhammacracy Class at Rangsit University โดย ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

2  Education 3.0  มรส. มุ่งสู่การเป็น “ มหาวิทยาลัย สมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ นวัตกรรม ” นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส.

3 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. ( ต่อ ) บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google www.youtub e.com

4 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. ( ต่อ ) บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google

5 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. ( ต่อ ) บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google

6 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. ( ต่อ ) บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google

7 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. ( ต่อ ) เครื่องมือทาง เทคโนโลยี ประยุ กต์ ใช้ งาน

8 RSU101 ธรรมาธิปไตย http://youtu.be /SsQSieyXygY http://youtu.be /SsQSieyXygY  เป็นวิชาบังคับสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  จำนวนกว่า 4,000 ต่อภาคการศึกษา ( แบ่งเป็นกลุ่มละ 100 คน, 40 กลุ่ม )  มีผู้สอนกลุ่มละ 2 คน รวม 80 ท่าน  ข้อมูลมีส่วนกลางเป็น ผู้กำหนด การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชา ธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต

9 มรส. ได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้ เครื่องมือของ Google อย่างต่อเนื่อง และขว้างขวาง อาทิ  e-Mail ใช้ในการส่งข้อมูล แจ้งข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์  Google Calendar ใช้ในการนัดหมาย การจองห้องประชุม  Google Drive สร้างเอกสารการนำเสนอ การส่งงาน  Google Site การสร้างไซต์ของหน่วยงาน หรือ ไซต์ของคณะ Google Apps for Education กับ มรส.

10 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชา ธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) เครื่องมือทางการศึกษาที่พร้อมอำนวย ความสะดวก สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา จึงได้มีการสร้าง ไซต์วิชา ธรรมาธิปไตย ซึ่งสร้างจาก Google Site ประกอบไปด้วย

11 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย

12 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย

13 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย

14 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย

15 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย

16 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 3 ไซต์การส่งงานของนักศึกษา

17 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ( ต่อ ) ส่วนที่ 3 ไซต์การส่งงานของนักศึกษา - สรุปสาระสำคัญจากการทำกิจกรรมของนักศึกษา -

18 การสอนการใช้งาน Google Apps for Education ให้กับคณาจารย์และ นักศึกษาวิชาธรรมาธิปไตย

19  Google Apps for education ช่วยบริหาร จัดการรายวิชาธรรมาธิปไตย  ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเข้ามาตรวจสอบ ได้  เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน email @rsu.ac.th  ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง และดูแลอย่างใกล้ชิด บทสรุป

20 Thank you for your attention walaiporn@rsu.ac.thsorawadee.w@rsu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัย รังสิต The Use of Google Apps for Education in Dhammacracy Class at Rangsit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google