งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram “ การเรียนวิชาปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram “ การเรียนวิชาปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram “ การเรียนวิชาปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยที่ อาจารย์แต่ละ ท่านมีหน้าที่ในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ มากกว่า 1 วิชาก็ได้ และนักศึกษาก็มีหน้าที่ใน การศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 วิชาก็ ได้ในเวลาเดียวกัน ปฏิบัติการจำเป็นจะต้องใช้ ห้องทดลอง เจ้าหน้าที่ คือเจ้าหน้าที่ประจำ ห้องทดลองต่างๆ โดยกำหนดว่าใน 1 ห้องทดลองจะต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คนเสมอ ”

2 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram ( ต่อ ) เริ่มต้นสร้าง Use Case Diagram การใช้ ห้องทดลอง การเรียน การสอน > นักเรียน การดูแล ห้องทดลอ ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ ในคณะวิทยาศาสตร์

3 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram ( ต่อ ) หา Object หรือ Class ที่มีในแต่ละ Use Case Use Case Object หรือ Class ที่มี ในแต่ละ Use Case การเรียนการสอนนักเรียน อาจารย์ ห้องเรียน วิชาเรียน การใช้ห้องทดลองนักเรียน อาจารย์ ห้องทดลอง การดูแลห้องทดลองเจ้าหน้าที่ ห้องทดลอง

4 ห้องเรียน ห้องทดลอง บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิชาเรียน นักเรียน อาจารย์ ใช้ เรียน สอน ดูแล 1..n 1..1 0..n ห้อง ใช้ 1.. 1 0..n หมายเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram “ การเรียนวิชาปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google