งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram
“ การเรียนวิชาปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยที่ อาจารย์แต่ละท่านมีหน้าที่ในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 วิชาก็ได้ และนักศึกษาก็มีหน้าที่ในการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่า 1 วิชาก็ได้ในเวลาเดียวกัน ปฏิบัติการจำเป็นจะต้องใช้ห้องทดลอง เจ้าหน้าที่ คือเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลองต่างๆ โดยกำหนดว่าใน 1 ห้องทดลองจะต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คนเสมอ ”

2 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram (ต่อ)
เริ่มต้นสร้าง Use Case Diagram การเรียนการสอน การใช้ห้องทดลอง <<include>> นักเรียน การดูแลห้องทดลอง การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ ในคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่

3 ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram (ต่อ)
หา Object หรือ Class ที่มีในแต่ละ Use Case Use Case Object หรือ Class ที่มี ในแต่ละ Use Case การเรียนการสอน นักเรียน อาจารย์ ห้องเรียน วิชาเรียน การใช้ห้องทดลอง ห้องทดลอง การดูแลห้องทดลอง เจ้าหน้าที่

4 ห้อง บุคลากร ห้องเรียน ห้องทดลอง 1..1 1..1 1..1 ดูแล นักเรียน 1..1 อาจารย์ 1..n เจ้าหน้าที่ 1..n ใช้ เรียน สอน ใช้ 1..n 1..n 0..n วิชาเรียน 0..n หมายเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการสร้าง Class Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google