งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบเอกสารในการ ประกันคุณภาพ โดย อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบเอกสารในการ ประกันคุณภาพ โดย อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบเอกสารในการ ประกันคุณภาพ โดย อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ

2

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ กระบวนการบริหาร รายวิชา ” ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ดร. กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร 1. ดร. กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร 2. อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ 2. อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ

4 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชา 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาเป็น แนวทางปฏิบัติสำหรับปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอน

5 ผลลัพธ์หรือความโดดเด่น ของกิจกรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ “ โปรแกรมการบริหารรายวิชา ”

6 แนวทางปฏิบัติที่ดีของ กิจกรรม สำรวจปัญหา พัฒนา โปรแกรมการ บริหารรายวิชา จัด KM ครั้งที่ 1

7 ปรับปรุง โปรแกรมการ บริหารรายวิชา จัด KM ครั้งที่ 2 นำไปใช้โปรแกรมการ บริหารรายวิชา แนวทางปฏิบัติที่ดีของ กิจกรรม

8 โปรแกรมการบริหาร รายวิชา

9 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหาร รายวิชา

10 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ  ความร่วมมือของคณาจารย์ ในภาควิชา  บรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ( ผู้มีความเชี่ยวชาญ กับอาจารย์ใหม่ที่ยังมี ประสบการณ์น้อย )

11 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการ ดำเนินโครงการ • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งไม่ ครบร้อยละ 100 • อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงาน ค่อนข้างมากทำให้การกำหนด วันที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ คณาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมใน การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนั้นไม่ สามารถทำได้

12 วิธีแก้ไขปัญหาและ อุปสรรค • กำหนดวันจัดกิจกรรม ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ใน ภาควิชา • เลือกวันที่สามารถเข้าร่วม มากที่สุด

13


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบเอกสารในการ ประกันคุณภาพ โดย อาจารย์เนตดา วงศ์ทอง มานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google