งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ
โดย อาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ

2

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการบริหารรายวิชา”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการบริหารรายวิชา” ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.ดร.กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร 2. อาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ

4 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์ในภาควิชา 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5 ผลลัพธ์หรือความโดดเด่นของกิจกรรม
เกิดนวัตกรรมใหม่ “โปรแกรมการบริหารรายวิชา”

6 แนวทางปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม
สำรวจปัญหา พัฒนา โปรแกรมการบริหารรายวิชา จัด KM ครั้งที่ 1

7 แนวทางปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม
ปรับปรุง โปรแกรมการบริหารรายวิชา จัด KM ครั้งที่ 2 นำไปใช้โปรแกรมการบริหารรายวิชา

8 โปรแกรมการบริหารรายวิชา

9 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารรายวิชา

10 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ความร่วมมือของคณาจารย์ในภาควิชา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ผู้มีความเชี่ยวชาญกับอาจารย์ใหม่ที่ยังมีประสบการณ์น้อย)

11 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินโครงการ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งไม่ครบร้อยละ 100 อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานค่อนข้างมากทำให้การกำหนดวันที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนั้นไม่สามารถทำได้

12 วิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
กำหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในภาควิชา เลือกวันที่สามารถเข้าร่วมมากที่สุด

13


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google