งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน ” โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโนนชัยศรี สอ. บ. งิ้ว โนนชัยศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน ” โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโนนชัยศรี สอ. บ. งิ้ว โนนชัยศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน ” โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโนนชัยศรี สอ. บ. งิ้ว โนนชัยศรี อ. โพนทอง

2 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือ เรื่อง “ ไม่อ้วนเอาเท่าไร ? ” ศูนย์หลักประกันสุขภาพหน่วยบริการสุขภาพ รพ. หนองพอก

3 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือ เรื่อง “ โครงการคาราวานแพทย์แผนไทย ” สอ. บ. ปรางค์กู่ อ. ธวัชบุรี

4 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัย แม่และเด็ก คือเรื่อง “ สัมผัส รัก สัมผัสใจ สัมผัสได้ ด้วยมือแม่ ” สอ. บ. ป่ายางชุม อ. สุวรรณภูมิ

5 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยแม่และเด็ก คือ เรื่อง “ ลูกประคบสมุนไพรเพื่อลูกแม่ ” โรงพยาบาลธวัชบุรี

6 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยแม่และเด็ก คือ เรื่อง “ ความชุกของเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ” โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

7 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านโรค เรื้อรัง คือเรื่อง “ ครอบครัว ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฟื้นความหวังด้วยที่ นอนลูกโป่ง ” สอ. บ. บ้านยาง เลิง อ. สุวรรณภูมิ

8 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ด้านโรคเรื้อรัง คือเรื่อง “ ชนะ ของคนหวานๆ ชุมชนเป็นคนดูแล ” โรงพยาบาลหนองพอก

9 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรม ด้านโรคเรื้อรัง คือเรื่อง “ การ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ” โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

10 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการมี ส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ หอม ขาว ใส ต้านภัยไข้เลือดออก ” สอ. บ. บ้านเก่าน้อย อ. สุวรรณภูมิ

11 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ กุญแจสู่ความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร ” สอ. บ. บ้านดอนกลอย อ. หนองฮี

12 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ เครือข่ายจัตุรัสจัดตะกร้า 3 สารเยี่ยมบ้าน ผสานนวัตกรรมน้ำเชื่อม... เชื่อม อสม. กับ ชุมชน เพื่อทุกคนพ้นโรคไม่ติดต่อ ” สอ. บ. บ้านโพธิ์ชัย อ. พนมไพร

13 นี่คือผู้ชนะเลิศ การจัด นิทรรศการ “ อำเภอสุวรรณภูมิ ”

14 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การจัด นิทรรศการ “ อำเภอธวัชบุรี ”

15 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การจัด นิทรรศการ “ อำเภอพนมไพร ”


ดาวน์โหลด ppt นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน ” โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโนนชัยศรี สอ. บ. งิ้ว โนนชัยศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google