งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน” โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนโนนชัยศรี สอ.บ.งิ้วโนนชัยศรี อ.โพนทอง

2 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ ไม่อ้วนเอาเท่าไร? ” ศูนย์หลักประกันสุขภาพหน่วยบริการสุขภาพ รพ.หนองพอก

3 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “ โครงการคาราวานแพทย์แผนไทย ” สอ.บ.ปรางค์กู่ อ.ธวัชบุรี

4 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก คือเรื่อง “สัมผัสรัก สัมผัสใจ สัมผัสได้ ด้วยมือแม่” สอ.บ.ป่ายางชุม อ.สุวรรณภูมิ

5 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก คือเรื่อง “ลูกประคบสมุนไพรเพื่อลูกแม่” โรงพยาบาลธวัชบุรี

6 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก คือเรื่อง “ความชุกของเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์” โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

7 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านโรคเรื้อรัง คือเรื่อง “ครอบครัวห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฟื้นความหวังด้วยที่นอนลูกโป่ง” สอ.บ.บ้านยางเลิง อ.สุวรรณภูมิ

8 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมด้านโรคเรื้อรัง คือเรื่อง “ ชนะของคนหวานๆ ชุมชนเป็นคนดูแล ” โรงพยาบาลหนองพอก

9 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านโรคเรื้อรัง คือเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร” โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

10 นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ หอม ขาว ใส ต้านภัยไข้เลือดออก ” สอ.บ.บ้านเก่าน้อย อ.สุวรรณภูมิ

11 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ กุญแจสู่ความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” สอ.บ.บ้านดอนกลอย อ.หนองฮี

12 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเรื่อง “ เครือข่ายจัตุรัสจัดตะกร้า3สารเยี่ยมบ้าน ผสานนวัตกรรมน้ำเชื่อม...เชื่อม อสม. กับ ชุมชน เพื่อทุกคนพ้นโรคไม่ติดต่อ” สอ.บ.บ้านโพธิ์ชัย อ.พนมไพร

13 นี่คือผู้ชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ “อำเภอสุวรรณภูมิ”
นี่คือผู้ชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ “อำเภอสุวรรณภูมิ”

14 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การจัดนิทรรศการ “อำเภอธวัชบุรี”
รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 การจัดนิทรรศการ “อำเภอธวัชบุรี”

15 รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การจัดนิทรรศการ “อำเภอพนมไพร”
รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การจัดนิทรรศการ “อำเภอพนมไพร”


ดาวน์โหลด ppt นี่คือผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่อง “พันธมิตรสุขสันต์รักษ์สุขภาพฟัน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google