งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 หลักการและเหตุผล ◈ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN: Association of South East Asian Nations) 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน และ ไทย ◈ ประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน ( ร้อยละ 8.8 ของประชากรโลก ) ◈ ในปี 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตก ลงกันที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ◈ เป้าหมายสำคัญคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า บริการ และการ ลงทุน ตลอดจนการเดินทางของประชาชนและ ผู้ประกอบการเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว โดยมีความ ร่วมมือทั้งในด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สำนักอำนวยความปลอดภัย

3 หลักการและเหตุผล จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเส้นทางหลวงชนบท ที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงอาเซียน สนับสนุนโลจิ สติกส์ และสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “ โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิ สติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท ” โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2557 อทช. ได้เห็นชอบในหลักการ และ มอบหมายให้ สอป. หารือร่วมกับ สผง. เพื่อให้เป็นโครงการเดียวตามที่ สผง. ได้ เสนอตั้งงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเตรียม ความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว รองรับ AEC สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 ป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเส้นทาง สนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ของกรมทาง หลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google