งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคหัด Outbreak Response Immunization สุขุม หนูสวัสดิ์ สบ.,สม. หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคหัด Outbreak Response Immunization สุขุม หนูสวัสดิ์ สบ.,สม. หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคหัด Outbreak Response Immunization สุขุม หนูสวัสดิ์ สบ.,สม. หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

2 วัคซีน : ความหมายในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรค แต่ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ในการควบคุมโรค

3 National Immunization Program, Thailand Vaccine254225462551 2553*2554* BCG989910013.58 18.16 HB395969853.45 55.98 DTP397989955.06 57.08 OPV397989955.0159.44 M/MMR94969850.79 47.41 JE284879555.18 54.69 JE3-628953.38 52.02 DTP490939755.60 57.08 DTP5-547945.9346.41 MMR (ป.1) 9491 6.22 26.07 dT (ป.6) 96 94 4.9918.79 ความครอบคลุมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ นักเรียน ปี 2542, 2546, 2551, 2553, 2554 * รายงานจาก สนย.

4 ประชากรกลุ่มเสี่ยง.... พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่เข้าถึงยาก  แรงงานย้ายถิ่น  แรงงานต่างด้าว  แรงงานผิดกฎหมาย  ชุมชนแออัด ติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน  ความครอบคลุม  การเฝ้าระวังโรค หน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบริการเคลื่อนที่ รณรงค์ให้วัคซีนเสริม รณรงค์ให้วัคซีนเสริม Keep Up Keep Up Catch Up Catch Up Mop Up Mop Up

5 แนวทางการตรวจสอบและ ให้วัคซีนเพื่อการกำจัดโรคหัด  ระยะก่อนเกิดโรค  ระยะที่มีการระบาด

6 ก่อนเกิดโรค 1. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ของ เด็กในพื้นที่ และการให้วัคซีนเพิ่มเติม (เก็บตก) 2. ให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ระยะก่อนเกิดโรค

7 1. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และการให้วัคซีน เพิ่มเติม 1.1 การได้รับวัคซีน M/MMR ของเด็กอายุ ครบ 1 ปี 1.2 การได้รับวัคซีน M/MMR ของเด็ก < 7 ปี 1.3 การได้รับวัคซีน M/MMR ของเด็ก ป.1 – ม.6 1.4 สถานบริการไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมาย ตาม 1.1 – 1.3 ระยะก่อนเกิดโรค

8 ตรวจสอบระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR ในกลุ่มเป้าหมายรายไตรมาส (> 95%) ครั้งที่ 1 : เด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 : นักเรียนชั้น ป. 1 ระยะก่อนเกิดโรค

9 ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนเด็กก่อนวัยเรียน

10 การให้วัคซีน MMR ในเด็กก่อนวัยเรียน จำแนกตามประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติการได้รับวัคซีน M/MMR การให้วัคซีน ไม่เคยได้รับวัคซีน ครั้งนี้ให้ MMR 1 ครั้ง และ ให้อีก 1 ครั้ง เมื่อเข้า ป.1 ไม่แน่ใจ ได้รับวัคซีนก่อนอายุ 9 เดือน เคยได้มาแล้ว หลังอายุ 9 เดือน ครั้งนี้ไม่ต้องให้ MMR จนกว่า เด็กจะเข้าเรียนชั้น ป. 1

11

12 ประวัติการได้รับวัคซีน M/MMR การให้วัคซีน ไม่ได้รับครั้งแรก/ไม่แน่ใจ และ ไม่ได้รับเมื่อ ป.1 หรือ 4-6 ปี MMR 1 ครั้ง ได้รับครั้งแรก และ ไม่ได้รับเมื่อ ป.1 หรือ 4-6 ปี MMR 1 ครั้ง ได้รับครั้งแรก และ ไม่แน่ใจ ว่าได้รับเมื่อ ป.1 หรือ 4-6 ปี หรือไม่ MMR 1 ครั้ง ไม่ได้รับครั้งแรก/ไม่แน่ใจ แต่ ได้รับเมื่อ ป.1 หรือ 4-6 ปี ไม่ต้องให้ MMR การให้วัคซีน MMR ในเด็กวัยเรียน จำแนกตามประวัติการได้รับวัคซีน

13 ก่อนเกิดโรค 1. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของ เด็กในพื้นที่และการให้วัคซีนเพิ่มเติม (เก็บตก) 2. ให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ระยะก่อนเกิดโรค

14 2. การให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง @ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร @ เด็กด้อยโอกาส @ เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ระยะก่อนเกิดโรค

15  กรณีไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีนของเด็กก่อนวัยเรียน/วัยเรียน (1.4)  กรณีมีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (2) สสอ./สสจ. วางแผนรณรงค์ให้ MMR แก่เด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเจ็บป่วย & ประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต

16 เกิดการ ระบาดโรค  เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ < 7 ปี)  เด็กวัยเรียน  ผู้ใหญ่  พื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด แนวทางการให้วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคหัด 12 ระยะฟักตัว (8-12 วัน)

17 แนวทางการให้วัคซีนเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 2 ราย ภายใน 14 วัน ในหมู่บ้าน/ชุมชน/สถานที่มี บุคคลรวมกันเป็นจำนวนมาก ดำเนินการควบคุมโรค พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 1 ราย ดำเนินการเช่นเดียวกับ ในระยะก่อนเกิดโรค

18 - พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 2 ราย -ภายใน 14 วัน -ในหมู่บ้าน/ชุมชน/สถานที่มีบุคคลรวมกันเป็น จำนวนมาก เกณฑ์การระบาด

19 ติดตามเด็กเฉพาะราย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทันที กรณีหัดระบาดในเด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ประเมินสภาพการดำเนินงานป้องกันโรคในพื้นที่ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด/MMR  รีบให้ MMR แก่เด็ก > 9 เดือน – 6 ปีทุกคน ในหมู่บ้าน+หมู่บ้านที่มีการถ่ายทอดโรค  ควรให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชม. หลังรับรายงานผู้ป่วยรายแรก  ไม่ให้ MMR แก่เด็ก < 9 เดือน ให้แยกเลี้ยงไม่ให้คลุกคลีกับผู้ป่วย > 95%< 95% /ไม่สามารถประเมิน/ไม่แน่ใจ

20 เด็กที่มีหลักฐานว่าได้ MMR เมื่ออายุ 4-6 ปี ไม่ต้องให้ MMR ในการควบคุมโรค ตรวจสอบประวัติการได้รับ MMR เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 ของเด็กแต่ละคนทุกชั้นเรียน ดูหลักฐานยืนยัน ได้รับ ไม่ได้รับ/ไม่สามารถ ประเมิน/ไม่แน่ใจ ไม่ต้องให้ MMR  รีบให้ MMR  ควรให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชม. หลังรับรายงาน ผู้ป่วยรายแรก กรณีหัดระบาดในเด็กวัยเรียน (ป.1 – ม.6)

21 การระบาดในผู้ใหญ่ ให้ MMR เฉพาะกลุ่มอายุ > 2% ควรให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชม. หลังได้รับรายงานผู้ป่วยรายแรก ห้ามให้ในหญิงมีครรภ์ ให้ MMR ควรให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชม. หลังได้รับรายงานผู้ป่วยรายแรก ห้ามให้ในหญิงมีครรภ์ ประเมินอัตราป่วยรายกลุ่มอายุตาม “แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR ในการควบคุมโรค” ผู้ใหญ่ที่เกิดก่อน 2533 ผู้ใหญ่ที่เกิดตั้งแต่ 2533 กลุ่มอายุ & ขอบเขต การให้วัคซีน ขึ้นกับผลการ สอบสวนและแบบประเมินฯ ตรวจสอบการได้รับ MMR เมื่อเข้า ป.1 อัตราป่วย รายกลุ่มอายุ < 2 % อัตราป่วย รายกลุ่มอายุ > 2 % เคยได้รับไม่เคย/ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ไม่ให้ MMR

22 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่ (1) ข้อมูลการระบาดเบื้องต้น o การระบาดของโรค............................................... o สถานที่พบผู้ป่วย................................ o ตำบล.............................................. o อำเภอ............................................. o จังหวัด............................................ o วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก................/......./....... o วันที่พบผู้ป่วยรายแรก.........../.........../............

23 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่ (2) อัตราป่วยแยกรายกลุ่มอายุ กลุ่มอายุจำนวนป่วย จำนวน ทั้งหมด Attack rate (%) 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึ้นไป รวม

24 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่ (3) o จำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิก...............................ขวด o วันที่เริ่มให้วัคซีน............./............./..................... o ผู้ให้ข้อมูล.................................... o สถานที่ทำงาน...................................................... o เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน.......................................... o เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................................... o วันที่ส่งแบบประเมิน......../................/..................

25 ข้อแนะนำสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด มีโรคหัดเกิดขึ้นในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียง ตรวจสอบประวัติได้รับวัคซีน  เด็กก่อนวัยเรียน  เด็กวัยเรียน (ป.1 – ม.6) สสอ./สสจ แจ้ง ให้ MMR ตามประวัติการได้รับวัคซีน ค้นหากลุ่มเสี่ยง ให้ MMR ทุกคน  เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร  เด็กด้อยโอกาส  เด็กแรงงานต่างชาติ

26 มาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เติมให้เต็ม: ให้วัคซีนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ในพื้นที่ ห่างไกล เข้าถึงยาก มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ อาจไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้มแข็งเฝ้าดู: เฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงาน อย่างรวดเร็ว พร้อมดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค หยุดหมู่มารร้าย: แยกผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายโรค และ ให้วัคซีนแก่ผู้สัมผัสโรคอย่างรวดเร็ว (ภายใน 72 ชม.) ใส่ใจดูแล: ให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราป่วยอัตราตาย อย่าเชือนแชสื่อสาร: ให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ วัคซีน ประโยชน์ของการได้รับวัคซีน และอาการที่อาจเกิด ภายหลังได้รับวัคซีน

27 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคหัด Outbreak Response Immunization สุขุม หนูสวัสดิ์ สบ.,สม. หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google