งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ไข้เลือดออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ไข้เลือดออก

2 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่ปี 2541 – 2555 ( ข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2555) อัตราป่วย / แสน ปชก. ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคเร่งด่วนประจำวัน สสจ. อำนาจเจริญ ณ 11 พ. ย. 55

3 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายเดือน ปี 2555 เปรียบกับปี 2554 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ( พ. ศ. 2550-2554) ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคเร่งด่วนประจำวัน สสจ. อำนาจเจริญ ณ 11 พ. ย.55

4 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออกจังหวัด อำนาจเจริญ จำแนกรายอำเภอ ปี 2555

5 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออกจังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกรายอำเภอเปรียบเทียบ ปี 2554,2555

6 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554

7 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน แนวทางเร่งรัดการ ดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก แยกตามการระบาด

8 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน 1. หมู่บ้าน / ชุมชนที่มีการระบาด generation ที่ 2 - ทบทวนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านข้อตกลง ร่วมกันในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก - ทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ และรายงาน ผล Big Cleaning Day เป็นรูปภาพทุกสัปดาห์ ระบุวันที่ด้วย - ทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ และรายงาน ผล Big Cleaning Day เป็นรูปภาพทุกสัปดาห์ ระบุวันที่ด้วย - พ่นเคมี ทำลายยุงตัวเต็มวัย ต่อเนื่อง ทุก สัปดาห์ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ - พ่นเคมี ทำลายยุงตัวเต็มวัย ต่อเนื่อง ทุก สัปดาห์ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ - แต่งตั้งทีมประเมิน การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ระดับอำเภอ ตำบล - แต่งตั้งทีมประเมิน การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ระดับอำเภอ ตำบล - ส่งผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ ทุก สัปดาห์ - ส่งผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ ทุก สัปดาห์

9 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน 2. หมู่บ้าน / ชุมชนที่พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก - จัดทำประชาคมหมู่บ้านข้อตกลงร่วมกันในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก - ทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ รายงานผล Big Cleaning Day เป็นรูปภาพทุกเดือนระบุวันที่ด้วย - พ่นเคมี ทำลายยุงตัวเต็มวัย ในพื้นที่เกิดโรค พ่น สารเคมี 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน หรือพ่น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2 ติดต่อกัน และ ครั้งที่ 3 ห่างอีก 7 วัน ( รัศมี อย่างน้อย 100 เมตร ) - แต่งตั้งทีมประเมิน การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ระดับอำเภอ ตำบล - ส่งผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ ทุกสัปดาห์

10 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน 3. หมู่บ้าน / ชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก - จัดทำประชาคมหมู่บ้านข้อตกลงร่วมกันในการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก - ทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ - แต่งตั้งทีมประเมินการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายระดับอำเภอ - ส่งผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ ทุกเดือน

11 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เข้มข้น ต่อเนื่อง ไข้เลือดออก กลัว คน ทำจริง

12 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน โรคคอตีบ

13 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคคอตีบ จังหวัดอำนาจเจริญ  แจ้งเตือนการระบาดของโรคคอตีบ/การเฝ้าระวังในสถาน บริการ (17 กันยายน 2555)  แจ้งเร่งรัดในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคคอตีบในพื้นที่ (26 ตุลาคม 2555) แจ้งในที่ประชุม กวป. ( 2 พฤศจิกายน 2555) เร่งรัดดำเนินการเก็บตกวัคซีน dT (Catch UP Vaccination) ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี (9 พฤศจิกายน 2555)

14 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน ไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google