งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นำยุทธศาสตร์การ จัดการศึกษา สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นำยุทธศาสตร์การ จัดการศึกษา สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นำยุทธศาสตร์การ จัดการศึกษา สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36

2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 เตรียมความพร้อมด้าน ภาษาอังกฤษ ม.1-3 Work-oriented English ( การทำงานที่มุ่งเน้น ภาษาอังกฤษ ) ม. 4-6 แบ่งเป็น Technical &Vocational English ( ภาษาอังกฤษด้าน เทคนิคและอาชีพ ) Academic English ( ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ) พัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ Tablet-based content สื่อการเรียนการสอนบนเครื่องแท็บ เล็ต ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน / ประชาคมโลก

3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 สนับสนุนเครือข่ายพัฒนา ภาษาอังกฤษ ศูนย์ ERIC ……………. ศูนย์ ERIC Network ………… Stations ส่งเสริมโรงเรียน 2 ภาษา English- bilingual Education ขยายผลจาก EP MEP จัดระบบ Coaching ศูนย์ศึกษาอาเซียนและศูนย์ภูมิภาค Sister School ……… แห่ง Buffer School……… แห่ง Education Hub……… แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก ( ต่อ )

4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 1,500 โรง โครงการมัธยมศึกษาเชิง ปฏิบัติการ 1,500 โรง - โรงเรียนมาตรฐานสากล ……. โรง - โรงเรียนในฝัน …………. โรง - โรงเรียนประจำตำบล ………… โรง - ศูนย์วิสาหกิจเพื่อการศึกษา S…. โรง M….. โรง L……… โรง - พัฒนาครู........... คน - องค์ความรู้ในโรงเรียน............ แห่งนอกโรงเรียน............ แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษา และองค์ความรู้

5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 โครงการอ่านอย่าง สร้างสรรค์ ( เดิมรักการอ่าน ) - ตัวชี้วัด ไม่ใช่จำนวน ชั่วโมงที่อ่าน หรือ จำนวนเล่มที่อ่าน - ตัวชี้วัด คุณภาพการอ่าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้

6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 โครงการพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ( ซ่อมแซม ก่อสร้าง ) - โรงเรียนปกติ - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ - โรงเรียนศึกษาพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ ( ต่อ )

7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 โครงการประกันคุณภาพ - ตัวชี้วัดคือ สมรรถนะการ ประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สถานศึกษาและองค์ความรู้ ( ต่อ )

8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 การจัดหาคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ สำรวจความต้องการ และความพร้อม PC Comput er Table t แผนการจัดสรร

9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 การใช้ Internet สำรวจความ ต้องการระบบความเร็วเปลี่ยนเป็น ADSL …………… โรงเรียน ข้อมูลความขาด คอมพิวเตอร์ …… โรง สื่อ electronic (e- content) ……. โรง พัฒนาครู / บุคลากร ICT ……… คน Access Point ………. โรง ( แม่ข่ายกระจายสัญญาณ ) OBEC Channel (Distance Learning) ( วิธีการเรียนทางไกลผ่านระบบ OBEC Channel) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ ( ต่อ )

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาด้วย e-Training …………… คน พัฒนาศึกษานิเทศก์แนว ใหม่ ……. คน จ้างครูคลังสมอง …………. คน จ้างครูสาขาขาดแคลน ……….. คน วิทย์ (……… คน ) คณิต (……… คน ) จัดครูธุรการ …………. คน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ

11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักการภารโรง …….. คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ……… คน ประเมินครูดีเด่น OBEC Awards วัดที่ Productivity ดูที่ เป้าหมายปลายทาง คุณภาพแท้ ไม่ใช่ คุณภาพเทียม ( การ ประเมินวิทยฐานะ ) จำนวน........................... คน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ ( ต่อ )

12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์วิชาการ กลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้าน วิทย์ คณิต ภาษา รวมทั้ง ดนตรี กีฬา พัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ครบวงจร เช่น Mini Company การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในนิยามใหม่ Sufficiency Economy และเศรษฐกิจพึ่งพา ตนเองได้ ไม่ใช่แค่บริโภคน้อย, อนุรักษ์, ประหยัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน

14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ร. ร. เตรียม International ร. ร. เตรียม Gifted ด้านอาชีพ วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพ ศักยภาพ แข่งขันนานาชาติ บ่มเพาะ ส่งต่อมหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิทย์ - คณิตสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอด องค์ความรู้

15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนฟรี : แยก กลุ่มเป้าหมาย / อัตรา เงิน อุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาส ทางการศึกษา ม.1ม.1 ม.2ม.2 ม.3ม.3 209.76843.2241.68 ม.4ม.4 ม.5ม.5 ม6ม6 1215.21208988 ม. ต้นม. ปลาย 450500 ม. ต้น ม. ปลาย 210230

16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อุดหนุนรายหัว  ประเมินผลกระทบ & ความพึงพอใจ ( ไม่ใช่ประเมินจำนวน เงินที่ได้รับ ) ม. ต้นม. ปลาย 450475 ม. ต้นม. ปลาย 17501900

17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเด็กตกหล่น โดย การศึกษาทางเลือก - เด็กออกกลางคัน......... คน - ตามเก็บเข้าระบบ....... คน - เด็กจบ ม.3 … คน ม.6…. คน ไม่เรียนต่อ..... ด้วยสาเหตุ.......... - เด็กชายขอบ........ คน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาส ทางการศึกษา ( ต่อ )

18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น. ร. ใน ร. ร. ประจำตำบล ……. โรง (……… คน ) น. ร. ใน ร. ร. ในฝัน …….. โรง (…….. คน ) น. ร. ใน ร. ร. มาตรฐานสากล …. โรง (……. คน ) น. ร. ในร. ร. ทั่วไป ……… โรง (…….. คน ) น. ร. ในร. ร. ขนาดเล็ก …… โรง (…… คน ) ( ไม่ยุบเลิก ) น. ร. ใน ร. ร. วัตถุประสงค์พิเศษ …. โรง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ

19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผน และบริหารโดยยึดพื้นที่เป็น ฐาน School-based Planning and Management แผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละเขต พื้นที่ แผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อการมี งานทำของแต่ละสถานศึกษา จัดระบบ Intelligent Unit มีระบบจ่ายงานและส่งต่อผลผลิต Work Flow ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt 1 นำยุทธศาสตร์การ จัดการศึกษา สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google