งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ.ย. 2555

2 แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการจัดทำ SAR โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ.ย ศึกษาให้ถี่ถ้วน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน โดยฟังคำชี้แจง อ่านคู่มือ เพราะสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูล การจัดเตรียมหลักฐาน ถ้าสงสัยให้ถามผู้รู้ ตัวอย่าง เช่น

3 ตัวอย่างที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวอย่างที่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การประเมินผล (เฉพาะรายวิชาที่โครงการฯ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักหรือโดยตรง) เกณฑ์มาตรฐาน 1. ใช้เครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา 2. มีการกำหนดเนื้อหาข้อสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Table of specification) 3. มีการกลั่นกรองข้อสอบก่อนสอบทุกรายวิชา 4. มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formative) และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทุกรายวิชา 5. มีการวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบทุกรายวิชา เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดำเนินการ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

4 ตัวอย่างที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวอย่างที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติ และนานาชาติ และหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อ จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ≥ร้อยละ 20

5 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
2. พลาดไม่ได้ข้อเสนอแนะของคกก. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ของคกก.ตรวจประเมินฯ ต้องนำมาพัฒนาปรับปรุง สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ดูง่าย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา สิ่งที่ได้ดำเนินการ 1.....

6 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
Loop ของ Plan Do Check Act : PDCA ผังการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินฯ + สิ่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รวบรวมผลงาน-ทำ SAR SWOT ประเมินผล ที่ประชุมโครงการจัดตั้งสถานฯ กำหนดในแผนฯ ปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผนฯ ตรวจเช็ค-ติดตาม-ปรับปรุงแก้ไข

7 3. ดำเนินการใช้ PDCA - หาแนวร่วม (ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วย) แบ่งตามองค์ประกอบ - อย่าให้รู้สึกเป็นภาระ ให้สอดแทรกเข้ากับงานประจำ ทำให้เป็น ระบบ - ใช้เทคโนโลยี่ช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะฯ ช่วยได้มาก - บางเรื่องทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูล - นำเข้าที่ประชุมโครงการจัดตั้งสถานฯ เป็นระยะๆ (โดยเฉพาะ ถามผลงาน) เพื่อให้คณาจารย์ช่วยกันดูแก้ไข เพิ่มเติม เตรียมเอกสารอ้างอิง โดย จ.บริหาร เพื่อจัดการทั้งระบบ

8 4. วิเคราะห์และเขียนให้ดี ตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้ อย่างถูกต้อง คิดถามตนเองเสมอว่าผู้อ่านจะเข้าใจไหม เขียนให้เข้าใจง่ายๆ อาจทำเป็นข้อๆ ผู้อ่านจะเชื่อได้อย่างไร - มีวงเล็บ (ตามเอกสารอ้างอิงที่.....) ส่งให้ทันเวลา 6. การเป็นผู้ประเมินฯ ช่วยได้ ทำให้ได้เห็น นำสิ่งดีๆ กลับมาพัฒนางาน

9 สรุป ระบบและกลไกในการจัดทำ SAR: มีขั้นตอนการทำงานดังกล่าว
มีคกก.QA/ ที่ประชุมสถานฯ/ ความร่วมมือ การจัดเก็บข้อมูล: มีทั้งเป็น File และ Paper เก็บอย่างต่อเนื่อง การกำกับติดตามผล: ที่ประชุม บอกกัน การนำผลการประเมินมาปรับปรุง: ดัง Loop ที่กล่าว

10 โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
23-24 เมษายน 2555 OD โครงการจัดตั้งสถานฯ ที่เขาใหญ่ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google