งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ. ย. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ. ย. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ. ย. 2555

2 แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการ จัดทำ SAR โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวช ศาสตร์ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ. ย ศึกษาให้ถี่ถ้วน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การ ประเมิน โดยฟังคำชี้แจง อ่านคู่มือ เพราะสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูล การ จัดเตรียมหลักฐาน ถ้าสงสัยให้ถามผู้รู้ ตัวอย่าง เช่น

3 ตัวอย่างที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การประเมินผล ( เฉพาะรายวิชาที่โครงการฯ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักหรือโดยตรง ) เกณฑ์มาตรฐาน 1. ใช้เครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกระบวนการเรียน การสอนทุกรายวิชา 2. มีการกำหนดเนื้อหาข้อสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Table of specification) 3. มีการกลั่นกรองข้อสอบก่อนสอบทุกรายวิชา 4. มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formative) และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทุกรายวิชา 5. มีการวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบทุกรายวิชา เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการ ดำเนินการ 1 ข้อ มีการ ดำเนินการ 2 ข้อ มีการ ดำเนินการ 3 ข้อ มีการ ดำเนินการ 4 ข้อ มีการ ดำเนินการ 5 ข้อ

4 ตัวอย่างที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติ และนานาชาติ และหรือ นำไปใช้ประโยชน์ต่อ จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ≥ ร้อยละ 20 เกณฑ์การประเมิน

5 2. พลาดไม่ได้ข้อเสนอแนะของค กก. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนา ของคกก. ตรวจประเมินฯ ต้อง นำมาพัฒนาปรับปรุง สรุปเป็นตาราง เปรียบเทียบเพื่อให้ดูง่าย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา สิ่งที่ได้ดำเนินการ

6 ระบบการปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน Loop ของ Plan Do Check Act : PDCA ผังการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินฯ + สิ่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รวบรวมผลงาน - ทำ SAR SWOT ประเมินผล ที่ประชุมโครงการจัดตั้งสถานฯ กำหนดใน แผนฯ ปฏิบัติการ ดำเนินการ ตามแผนฯ ตรวจเช็ค - ติดตาม - ปรับปรุงแก้ไข

7 3. ดำเนินการใช้ PDCA - หาแนวร่วม ( ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วย ) แบ่ง ตามองค์ประกอบ - อย่าให้รู้สึกเป็นภาระ ให้สอดแทรกเข้ากับงาน ประจำ ทำให้เป็น ระบบ - ใช้เทคโนโลยี่ช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะฯ ช่วยได้มาก - บางเรื่องทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูล - นำเข้าที่ประชุมโครงการจัดตั้งสถานฯ เป็น ระยะๆ ( โดยเฉพาะ ถามผลงาน ) เพื่อให้คณาจารย์ช่วยกันดูแก้ไข เพิ่มเติม - เตรียมเอกสารอ้างอิง โดย จ. บริหาร เพื่อ จัดการทั้งระบบ

8 4. วิเคราะห์และเขียนให้ดี ตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้ อย่างถูกต้อง คิดถามตนเองเสมอว่าผู้อ่านจะเข้าใจไหม - เขียนให้เข้าใจง่ายๆ อาจทำเป็นข้อๆ ผู้อ่านจะเชื่อได้อย่างไร - มีวงเล็บ ( ตามเอกสารอ้างอิงที่.....) 5. ส่งให้ทันเวลา 6. การเป็นผู้ประเมินฯ ช่วยได้ ทำให้ได้เห็น นำสิ่งดีๆ กลับมาพัฒนา งาน

9 สรุป ระบบและกลไกในการจัดทำ SAR: มีขั้นตอนการทำงานดังกล่าว มีคกก.QA/ ที่ประชุมสถานฯ / ความร่วมมือ การจัดเก็บข้อมูล : มีทั้งเป็น File และ Paper เก็บอย่างต่อเนื่อง การกำกับติดตามผล : ที่ประชุม บอกกัน การนำผลการประเมินมาปรับปรุง : ดัง Loop ที่กล่าว

10 โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชนและ เวชศาสตร์ครอบครัว เมษายน 2555 OD โครงการจัดตั้ง สถานฯ ที่เขาใหญ่ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งสถาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ศรีเมือง พลังฤทธิ์ 7 พ. ย. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google