งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. 1. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ ของหน่วยราชการตาม รัฐธรรมนูญ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. 1. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ ของหน่วยราชการตาม รัฐธรรมนูญ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 1. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ ของหน่วยราชการตาม รัฐธรรมนูญ 4

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ก. ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ข. ศาลรัฐธรรมนูญ ค. ศาลปกครอง ง. สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา 5

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. องค์กรใดมีหน้าที่ชี้ขาดว่า กฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ก. ประธานศาลฎีกา ข. ศาลรัฐธรรมนูญ ค. กรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ง. รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม 6

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงหนึ่ง คน ข. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 15 คน 7

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มี 9 คน ง. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี 8

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจสั่ง ให้ยุบพรรคการเมืองได้ใน กรณีใด ก. ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับพรรค ข. สมาชิกพรรคทะเลาะขัด แย้งกันเอง 9

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ค. สมาชิกพรรคต้องการ ไปรวมกับพรรคอื่น ง. สมาชิกพรรคเหลือจำนวน น้อยกว่า 16 คน 10

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 5. องค์กรใดมีบทบาท ในการตรวจ สอบการใช้อำนาจรัฐ ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข. คณะกรรมการการ เลือกตั้ง ค. วุฒิสภา ง. คณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 11

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี อำนาจหน้าที่ 1. วินิจฉัยว่า ……………………… ……….. 2 วินิจฉัย ว่า …………………… …………... 3 วินิจฉัย ว่า …………………… ………. …. 4 วินิจฉัย ว่า …………………… …………... 17

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาล ปกครอง ได้แก่ - การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร - การดำเนินการของคณะ กรรมการตุลาการ ( ก. ต.) - คดีที่อยู่ในอำนาจศาล ………….. 20


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. 1. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ ของหน่วยราชการตาม รัฐธรรมนูญ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google