งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 2  จัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อตรวจวัด ข้อมูลอุตุอุทกวิทยา และติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนต่างๆที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ.  บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกับความ ต้องการน้ำและการใช้ไฟฟ้า  ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่ใช้ใน การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

3 3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I)แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบที่มีอยู่เดิมระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อม บำรุง พัฒนา ใหม่ พื้นที่ดำเนินการ ( ระบบกลาง / ระบบเฉพาะ หน่วย / ระบบในพื้นที่ ) พื้นที่ดำเนินการ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนา เพิ่ม หากไม่มี

4 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบ จัดการงบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลอง เหตุการณ์ จำลอง ทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มใน อนาคต ศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์- เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครง สร้าง พื้นฐา น Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์ เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 5

6 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร ยังไม่มีระบบ BI, DSS วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 แผนงานซ่อมบำรุง ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 7 1 2 3 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น D C N I 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

8 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบโทรมาตรของเขื่อน กฟผ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ล้านบาท แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9 9 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนง าน โครงการ 2558 255 9 256 0 16 รวม ( ล้าน บาท ) N C N และ C D I ระบบโทรมาตรของเขื่อน กฟผ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110516 รวมงบประมาณ 110516

10 10 แผนการดำเนินงาน โครงการ 255825592560 1. ระบบโทรมาตรของเขื่อน กฟผ. ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google