งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนบริหาร จัดการน้ำ ส่วนอุทก วิทยา ส่วนปรับปรุง บำรุงรักษา ส่วนความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนบริหาร จัดการน้ำ ส่วนอุทก วิทยา ส่วนปรับปรุง บำรุงรักษา ส่วนความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนบริหาร จัดการน้ำ ส่วนอุทก วิทยา ส่วนปรับปรุง บำรุงรักษา ส่วนความปลอดภัย เขื่อน ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาค 8 ศูนย์

2 โครงสร้างส่วนอุทกวิทยา กลุ่มงานวิจัย และอุทก วิทยาประยุกต์ ข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ส่วนอุทกวิทยา ข้าราชการ 42 คน ลูกจ้างประจำ 25 คน และ พ. ราชการ 1 คน กลุ่มงาน ตะกอนและ คุณภาพน้ำ ข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน กลุ่มงาน สารสนเทศและ พยากรณ์น้ำ ข้าราชการ 18 คน ประจำ 8/ พ. ราชการ 1 คน กลุ่มงาน มาตรฐาน เครื่องมือ ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน แบ่งความ รับผิดชอบตาม พื้นที่ของศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ

3 หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน อุทกวิทยา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยา และอุตุ - อุทกวิทยา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยา และอุตุ - อุทกวิทยา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สถิติข้อมูลในแหล่ง น้ำธรรมชาติและโครงการชลประทาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สถิติข้อมูลในแหล่ง น้ำธรรมชาติและโครงการชลประทาน หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่ หมุนเวียนของน้ำฝน น้ำท่า หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่ หมุนเวียนของน้ำฝน น้ำท่า ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์ เผยแพร่วิชาการอุทกวิทยา เผยแพร่วิชาการอุทกวิทยา

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม งานวิจัยและ อุทกวิทยาประยุกต์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์ทางอุทกวิทยาเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้กับการออกแบบ การ พัฒนาและการจัดการน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์ทางอุทกวิทยาเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้กับการออกแบบ การ พัฒนาและการจัดการน้ำ พัฒนาเทคนิค วิธีการ วิเคราะห์ วิจัยให้ทันสมัย เหมาะสมกับ ลักษณะทางกายภาพของแต่ละลุ่ม น้ำ พัฒนาเทคนิค วิธีการ วิเคราะห์ วิจัยให้ทันสมัย เหมาะสมกับ ลักษณะทางกายภาพของแต่ละลุ่ม น้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์

5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ตะกอนและ คุณภาพน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การกัดเซาะกัด พา การตกทับถมของตะกอนในลำ น้ำ และอ่างเก็บน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การกัดเซาะกัด พา การตกทับถมของตะกอนในลำ น้ำ และอ่างเก็บน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย คุณภาพน้ำและ ดินของแหล่งน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย คุณภาพน้ำและ ดินของแหล่งน้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไป ประยุกต์

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน สารสนเทศและ พยากรณ์น้ำ รวบรวมและประมวลผล สถิติข้อมูล อุตุ - อุทกวิทยาให้เป็นรูปแบบ มาตรฐานมีความถูกต้อง แล้วทำ เป็นฐานข้อมูลพร้อมที่จะเผยแพร่ รวบรวมและประมวลผล สถิติข้อมูล อุตุ - อุทกวิทยาให้เป็นรูปแบบ มาตรฐานมีความถูกต้อง แล้วทำ เป็นฐานข้อมูลพร้อมที่จะเผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา รูปแบบการพยากรณ์น้ำ ให้มีความ ถูกต้องแม่นยำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา รูปแบบการพยากรณ์น้ำ ให้มีความ ถูกต้องแม่นยำ ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ป้องกันอุทกภัยของแต่ละลุ่มน้ำ แล้วเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือน ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ป้องกันอุทกภัยของแต่ละลุ่มน้ำ แล้วเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือน

7 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน มาตรฐาน เครื่องมือ วางแผนควบคุมการกำหนด มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพ จัดทำ อุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา วางแผนควบคุมการกำหนด มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพ จัดทำ อุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดทำอุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดทำอุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ สำรวจทางอุทกวิทยา สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ สำรวจทางอุทกวิทยา


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนบริหาร จัดการน้ำ ส่วนอุทก วิทยา ส่วนปรับปรุง บำรุงรักษา ส่วนความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google