งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน พระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน พระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน พระอุปถัมภ์ฯ

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อ ที่ว่าการจัด การศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การ จัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน แต่ละคนได้พัฒนาตนเองอย่างสูงสุดตามกำลัง หรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจาก ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยังมี ทักษะพื้นฐานอันเป็นการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง และการแสดงผลการ เรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการ จัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ะคน และผู้ที่ มีบทบาทสำคัญในกลไกของการจัดการ นี้คือ ครู แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหา วิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของ ผู้เรียนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าครู ยัง แสดงบทบาทและทำหน้าที่ของตนเองไม่ เหมาะสม จึงต้องทบทวนทำความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา วิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของ ผู้เรียนต่อไป ( การจัดการความรู้ สำนัก บรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล http://library.vu.ac.th/km/?p=49 2 หัวข้อหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ) Posted on มิถุนายน 18, 2012 by admin http://library.vu.ac.th/km/?p=49 2 มิถุนายน 18, 2012admin

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน การสอน วิชากลยุทธ์ การตลาดตามความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม 7051 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยามในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าพระ ภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริ โสภาพรรณวดี

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ในหัวข้อมีการค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมใน การสอนเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน.485 อันดับที่สอง ได้แก่ ใช้ คำถามที่ช่วยให้เกิดความกระตือตือร้น และมีส่วนร่วมใน การเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.485 อันดับที่สาม ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน.616 อันดับที่สี่ ได้แก่ มีความสามารถใน การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน.594 อันดับที่ห้า ได้แก่ มีการ เตรียมตัวและวางแผนในการสอนเป็นขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.548

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาการสอน เป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ เนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่น ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน.511 อันดับที่สอง ได้แก่ เนื้อหาวิชาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพได้ อันดับที่สาม ได้แก่ เนื้อหาวิชาก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.511 อันดับ ที่สี่ ได้แก่ เนื้อหาการสอนมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.514 อันดับที่ห้า ได้แก่ นักศึกษาได้รับองค์ ความรู้ใหม่จากเนื้อหาวิชาค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.485

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน เป็น อันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน.618 อันดับที่สอง ได้แก่ นักศึกษาได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน.618 อันดับที่สาม ได้แก่ นักศึกษาได้มีโอกาสซักถามปัญหา และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.502 อันดับ ที่สี่ ได้แก่ นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ การคิดและการแก้ปัญหาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย 4.28 ค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.752 อันดับที่ ห้า ได้แก่ นักศึกษาได้รับความรู้และ เข้าใจในเรื่องที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.428

8 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ จัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธ์ การตลาดตามความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม 7051 วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ เจ้าพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน ผู้สอน ด้านเนื้อหา การสอน และด้าน ผู้เรียน นั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน การจัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธ์ การตลาดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

9


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน พระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google