งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวง เดือน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ชี้ทาง “ เรียนอย่าง นี้สิจบแน่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวง เดือน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ชี้ทาง “ เรียนอย่าง นี้สิจบแน่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวง เดือน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ชี้ทาง “ เรียนอย่าง นี้สิจบแน่ ”

2 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาใหม่ และ ขอต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( วท. ส. STC) “ สร้างบุคลากรที่สามารถ ทำงานได้จริงตรง ตามความต้องการของสถาน ประกอบการ ” นักศึกษามีความรู้ทั้งด้าน วิชาการและวิชาชีพ

4 เก่งเรียน เก่งกิจกรรม เป็นเลิศด้านคุณธรรม นักศึกษา วทส. มี ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ทัศนคติ (attitude)

5 - อบอุ่นใน การเรียนรู้ กับ ผู้สอน กลุ่ม เพื่อนและ สังคม - มีวินัย - มีความ รับผิดชอบ - มีคุณธรรม และ จริยธรรม มี ความสุ ข เก่ ง - ตามศักยภาพ - ความถนัด และ ความสามารถ ทุกด้าน นักศึกษา วทส. ดี

6 ความคาดหวังที่ต้องการ อยากได้อะไร อยากเป็นอะไร อยากทำอะไร

7 การเรียนใน วิทยาลัย... สิ่งที่ควรคำนึงถึง “ หน้าที่ ” ของ นักศึกษา

8 การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาควรใช้ เวลาในมหาวิทยาลัย ให้คุ้มค่า ให้เป็น ประโยชน์มากที่สุด ในการพัฒนา ตนเองในทุกด้าน - การเรียน - กิจกรรม

9 ด้านการเรียน เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน ไม่ขาดเรียน ตั้งใจฟังอาจารย์ พยายามทำความเข้าใจ อ่านตำรา หนังสือ สอบถามอาจารย์ผู้สอน ส่งงานในเวลาที่กำหนด ทบทวนบทเรียน เตรียมตัวสำหรับการสอบ

10 ด้านกิจกรรม กิจกรรมภายในวิทยาลัย กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย การร่วมกิจกรรม จะพัฒนาให้ นักศึกษารู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มี ทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การ แก้ปัญหาต่างๆ

11 การเรียน … จบแน่ๆ ต้อง :  ไม่ขาดเรียน  ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำการบ้านส่ง  เตรียมตัวสอบ  ตรวจสอบเกรด วางแผนในการเรียนมีความรับผิดชอบ

12 มีปัญหาการเรียน การลงทะเบียน การ เพิ่ม - ถอนรายวิชา การ สอบ พบอาจารย์ที่ ปรึกษา

13 เป้าหมายของพวก เราคือ สำเร็จการศึกษา ได้รับประทาน ปริญญาบัตร ทุกคน

14

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. จุไรรัตน์ ดวง เดือน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ชี้ทาง “ เรียนอย่าง นี้สิจบแน่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google