งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS339: การจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริการ (Information Management for Services)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS339: การจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริการ (Information Management for Services)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS339: การจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริการ (Information Management for Services)

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของผู้จัดการ สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการวางแผน ระบบสารสนเทศ และแผนการจัดการ สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและสามารถ ประยุกต์ความรู้ทางสารสนเทศในการ ปฏิบัติงาน

3 เค้าโครงการเรียนการสอน คาบที่ 1: แนะนำกระบวนวิชา คาบที่ 2: ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ สารสนเทศ คาบที่ 3: สารสนเทศในองค์กร คาบที่ 4: องค์การและการจัดการ คาบที่ 5: การจัดการสารสนเทศ คาบที่ 6: แนวทางในการจัดการ สารสนเทศ คาบที่ 7: ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ คาบที่ 8: ระบบสารสนเทศ

4 เค้าโครงการเรียนการสอน คาบที่ 9: ระบบสารสนเทศในองค์กร คาบที่ 10: ระบบสารสนเทศใน องค์กร 2 คาบที่ 11: การพัฒนาระบบ สารสนเทศ คาบที่ 12: การพัฒนาระบบ สารสนเทศ 2 คาบที่ 13: สรุปและทบทวน

5 วิธีการเรียน ให้เข้าฟังการบรรยายทุกครั้ง ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการ บรรยายในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากแหล่ง สารสนเทศต่างๆ

6 เกณฑ์การประเมินผล สอบปลายภาค 100 คะแนน ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ให้นักศึกษาทำ ข้อสอบทุกข้อ เกณฑ์การให้คะแนน  G = 80-100  P = 50-79  F = 0-49

7 เอกสารประกอบการศึกษา เอกสารประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อ ตำราทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หลักการการจัดการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งหลักการบริหาร และการจัดการ องค์การ การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องการเทคโนโลยี และการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt IS339: การจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริการ (Information Management for Services)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google