งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร ( องค์การมหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร ( องค์การมหาชน )

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 2  วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการ จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร  ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร  บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัย และพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและ ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด ประสิทธิผล

3 3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I)แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบที่มีอยู่เดิมระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อม บำรุง พัฒนา ใหม่ พื้นที่ดำเนินการ ( ระบบกลาง / ระบบเฉพาะ หน่วย / ระบบในพื้นที่ ) พื้นที่ดำเนินการ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนา เพิ่ม หากไม่มี

4 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบ จัดการงบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลอง เหตุการณ์ จำลอง ทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มใน อนาคต ศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์- เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครง สร้าง พื้นฐา น Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์ เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 5

6 11 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร ยังไม่มีระบบ BI, DSS วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ระบบ DSS ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล จำลองทางเลือกการบริหาร จัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและลุ่มน้ำชี มูล อยู่ระหว่างศึกษาการ คาดการณ์ฝนรายฤดูกาล WRF, WRF-ROMS พยากรณ์น้ำท่วม ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและลุ่มน้ำชี มูล ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง ระบบวิเคราะห์สมดุลน้ำ นอกเขตชลประทาน 23 ลุ่มน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน รายสัปดาห์ รายงานสถานการณ์น้ำราย ชั่วโมง ระบบโทรมาตรตรวจวัด ความเค็มลุ่มน้ำบางปะกง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 12 หน่วยงาน ระบบให้บริการข้อมูล Mobile Data Center 103 ล้านบาท ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก,เรือสำรวจ,UAV,MMS 67 ล้านบาท ศูนย์น้ำจังหวัด (สุโขทัย, แพร่, พิจิตร, พะเยา) แผนที่เสี่ยงภัย 25 ลุ่มน้ำ, แผนที่น้ำระดับตำบล, ระดับ จังหวัด 162 ล้านบาท ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 งบประมาณรวม ปี 55-57 ( โทรมาตร เป็น งบดำเนินการเพื่อ บำรุงรักษา )

7 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 7 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ 25 ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์สมดุลน้ำในประเทศไทย 22 ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์น้ำ 3 ล้านบาท 2 3 4 5 แผนงานซ่อมบำรุง

8 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร พัฒนาระบบ BI, DSS พร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา 87.4 ล้านบาท วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มอีก 18 หน่วยงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT พร้อมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา 309.6 ล้านบาท แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 8 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 1 2 1

9 9 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนง าน โครงการ 2558 255 9 256 0 รวม ( ล้านบาท ) N C N และ C 2. โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุน การตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้ำของ ประเทศ (Business Intelligence and Decision Support System) 1453.7 0 19.7 0 87.40 137.40 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ 23.7 96 0.33 8 0.86 6 25.00 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การวิเคราะห์สมดุลน้ำในประเทศไทย 20.0 43 1.06 3 0.89 4 22.00 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ติดตาม วิเคราะห์และรายงาน สถานการณ์น้ำ 2.27 1 0.36 5 0.36 4 3.00 D I 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 115. 70 101. 20 92.7 0 309.6 0 รวมงบประมาณ 441.75

10 10 แผนการดำเนินงาน โครงการ 255825592560 1. โครงการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 2. โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้าน บริหารจัดการน้ำของประเทศ (Business Intelligence and Decision Support System) 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และ คาดการณ์สถานการณ์น้ำ 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ สมดุลน้ำในประเทศไทย 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์น้ำ

11 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบ จัดการงบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลอง เหตุการณ์ จำลอง ทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มใน อนาคต ศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์- เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครง สร้าง พื้นฐา น Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์ เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT แนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4 5

12 12 Back up

13 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบที่มีอยู่เดิม

14 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบที่มีอยู่เดิม

15 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบที่มีอยู่เดิม

16 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ผังระบบ ใหม่ / เพิ่มเติม

17 1. ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ผังระบบใหม่ / เพิ่มเติม

18 2. ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหาร จัดการน้ำของประเทศ

19

20

21 National Hydroinformatics Data Center Multiple Data Sources GIS Water user Base Data WRF Forecast DataReal-time Data RainfallDischarge Water levelReservoir Data Management Flood Forecasting System Analysis Output Real-time Data Flood Forecast Water Balance Flood Management Multi-user Interfaces DSS 3. ระบบพยากรณ์น้ำท่วมด้วยแบบจำลอง คณิตศาสตร์

22 4. สมดุลน้ำรายเดือน พท.ในเขต ชลประทาน ฝนรายวัน (P i ) แบบจำลองน้ำท่า รายวัน น้ำท่า (R i ) น้ำทา (R i ) น้ำต้นทุน (S i = R i + Up i ) น้ำท่าจากต้นน้ำหรือ น้ำระบายจากเขื่อน (Up i ) น้ำต้นทุน (S i = R i ) S i – D i ความต้องการใข้ น้ำรายเดือน (D i ) ความต้องการ ใช้น้ำรายเดือน (D i ) S i – D i Surplus Deficit Surplus Deficit พท.นอกเขต ชลประทาน Balance B i = S i –D i Balance B i =S i –D i Balance B i =S i –D i Balance B i =S i –D i น้ำระบายสู่ท้ายน้ำ (Dn i )


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google