งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศเนเธอแลนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศเนเธอแลนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศเนเธอแลนด์

2 2 เหตุผลและความจำเป็น มหาอุทกภัยปี 54 มหาอุทกภัยปี 54 ขาดแบบจำลองที่ละเอียด ขาดแบบจำลองที่ละเอียด ภายหลังอุทกภัยมีโครงการความร่วมมือ จาก JICA ภายหลังอุทกภัยมีโครงการความร่วมมือ จาก JICA ได้เส้นชั้นความสูงและแบบจำลอง RRI ได้เส้นชั้นความสูงและแบบจำลอง RRI แบบจำลองดังกล่าวยังขาดการ เปรียบเทียบและเชื่อมกับโทรมาตร แบบจำลองดังกล่าวยังขาดการ เปรียบเทียบและเชื่อมกับโทรมาตร กรมชลประทานมีความร่วมมือกับ ประเทศเนเธอแลนด์ เกี่ยวกับแบบจำลอง SOBEK กรมชลประทานมีความร่วมมือกับ ประเทศเนเธอแลนด์ เกี่ยวกับแบบจำลอง SOBEK เห็นควรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมกับ ระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน เห็นควรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมกับ ระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน

3 3 วัตถุประสงค์ ( หน้า 7) เพื่อทบทวนเหตุการณ์อุทกภัย / แบบจำลอง RRI วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง มาตรการ แก้ไข บรรเทา เพื่อทบทวนเหตุการณ์อุทกภัย / แบบจำลอง RRI วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง มาตรการ แก้ไข บรรเทา พัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อใช้ในการ พยากรณ์และจัดการอุทกภัยในบริเวณลุ่ม น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและเชื่อมโยงกับระบบ โทรมาตรของกรมชลประทาน โดย พยากรณ์ขนาดของอุทกภัย ตำแหน่งที่เกิด และระดับความรุนแรงของภัยน้ำท่วมและ ขนาดพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยในช่วงเวลา ต่าง ๆ โดยแสดงผลในรูปแบบ GIS พัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อใช้ในการ พยากรณ์และจัดการอุทกภัยในบริเวณลุ่ม น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและเชื่อมโยงกับระบบ โทรมาตรของกรมชลประทาน โดย พยากรณ์ขนาดของอุทกภัย ตำแหน่งที่เกิด และระดับความรุนแรงของภัยน้ำท่วมและ ขนาดพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยในช่วงเวลา ต่าง ๆ โดยแสดงผลในรูปแบบ GIS เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลอง SOBEK กับแบบจำลอง RRI เพื่อการ พัฒนาแบบจำลองทั้ง 2 ให้ดียิ่งขึ้นไปใน อนาคต เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลอง SOBEK กับแบบจำลอง RRI เพื่อการ พัฒนาแบบจำลองทั้ง 2 ให้ดียิ่งขึ้นไปใน อนาคต เสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับการพยากรณ์ และเตือนภัยแบบเป็นเอกภาพและบูรณาการ เสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับการพยากรณ์ และเตือนภัยแบบเป็นเอกภาพและบูรณาการ

4 4 ปัจจัยสนับสนุน 1. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงของพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง ที่มีความละเอียด ได้จาก โครงการความร่วมมือ ไทย ญี่ปุ่น 2. แบบจำลอง SOBEK ที่ได้รับการสนับสนุน ตาม โครงการความร่วมมือกับประเทศเนเธอแลนด์ ระดับน้ำท่วม (Flood Mark) ตามสถานที่ต่างๆ จาก เหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี พ. ศ. 2554 สามารถใช้เป็น ข้อมูลสอบเทียบแบบจำลองได้เป็นอย่างดี 3. ระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรม ชลประทาน ที่สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้แบบ ณ เวลาจริง 4. ความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทำงานวิจัย ตาม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมชลประทานกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( โครงการวิจัยร่วม โครงการปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรม ชลประทาน ) 5. ประสบการณ์จริงและบทเรียนจากอุทกภัยปี พ. ศ. 2554 ที่ผ่านมา จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความถูกต้อง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์จริงในพื้นที่

5

6

7

8 หน้า 12 คณะทำงาน หน้า 16

9 9


ดาวน์โหลด ppt 1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศเนเธอแลนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google