งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57

2 ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 3. GAP เรื่องศักยภาพบุคลากร CVD risk assessment และคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ)

3 โรคและภัยสุขภาพเป้าหมาย  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)  อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากรแสนคน)

4 อัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรค CHD ใน 9 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) เขต 3, 4, และกทม. จะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายของทั้งปีค่อนข้างมาก และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก็พบว่ามีอัตราตาย สูงกว่าประเทศค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุยังอธิบายไม่ได้ชัดเจน แต่พบว่าทั้ง 3 เขตมีความชุกของ HT สูง และออกกำลังกายน้อย 23

5 จังหวัดที่มีอัตราตายต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เกินร้อยละ 23 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อจำนวนรายชื่อ 1 2 แพร่ น่าน7 -- 2 1 อุตรดิตถ์8 -- 3 4 ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร 9 -- 4 8 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก 10 -- 5 3 ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร11 4 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 6 3 สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี121พัทลุง

6 เมื่อกำหนดเป้าหมายปี 57 ที่ลดลง 7% จากค่า 3 yrs median แล้วถอดออกมาเป็นเป้าหมายในระยะ 9 เดือน ปรากฏว่ามีเขต 1, 6, 7, 8, 9 ที่อัตราตายสูงกว่าเป้าหมาย 9 เดือน และที่สูงกว่าค่อนข้างมาก คือ เขต 1 อัตราตาย 3 ปี (54-56) ย้อนหลัง ในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น มีเพียงเขต 4,7,8,10 มีอัตราตายใกล้เคียงหรือต่ำเกว่า เป้าหมายประเทศ นอกนั้นสูงกว่า 54 55 56 2020 2020 เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 20 ต่อแสน

7 จังหวัดที่มีอัตราตายอุบัติเหตุทางถนน เกินร้อยละ 20 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อ จำนวนรายชื่อ 1 4 เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ 7-- 2 3 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์8-- 3 3 พิจิตร ชัยนาท กำแพงเพชร91นครราชสีมา 4 2 นครนายก สระบุรี10-- 5 4 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี 114ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 6 7 ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว 12--

8 เขตบริการ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 ค่าตั้งต้น1,3628887739941,4651,828862 เป้าหมายปี 58 (จำนวน)1,1717646658551,2591,572741 ปชก.กลางปี 565,692,1313,442,4243,012,6775,126,0665,111,9145,723,9305,021,953 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อ แสน)20.5722.1922.0716.6824.6327.4614.76 เขตบริการ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 กทม. รวม ค่าตั้งต้น7221,3938501,3641,12619413,819 เป้าหมายปี 58 (จำนวนตาย)6201,1987311,17396816711,884 ปชก.กลางปี 565,467,1996,697,3694,549,9264,313,0284,782,7795,679,90664,621,302 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อแสน)11.3417.8916.0727.2020.242.9418.39 ค่าเป้าหมายอุบัติเหตุทางถนน รายเขตบริการสุขภาพปีงบประมาณ 2558 (ค่าตั้งต้น median 3 ปี ปี 2553-2555)

9 - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ- -จัดระบบข้อมูล ข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย การพัฒนาระบบสร้างเสริม สุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน (62.38 ลบ.) คู่มือบูรณาการพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (2.60 ลบ.) กรมคร. 45.45 ลบ./กรม สบส. 9.28 ลบ./กรม อ. 2.00 ลบ./กรมสุขภาพจิต 1.00 ลบ./ สบรส. 62.38 ลบ. บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (120.10 จากเดิม 134.58 ลบ.) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) M&E (3.40 ลบ.) มาตรการสนับสนุน 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการ จัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการ ใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ จังหวัด ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Population Approach Individual Approach

10 มาตรการและแนวทางสำคัญ

11 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร -บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) -บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง จากการทำงาน) 2.พัฒนาคลินิกบริการและการ จัดการโรค -คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณา การ บริการDPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และ บริการอาชีวอนามัย) 3.มาตรการสนับสนุน -พัฒนาระบบข้อมูล บริหารจัดการ และ M&E 1.ลดความชุกของ พฤติกรรมเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง( NCD env-occ อุบัติเหตุ) 2.ลดอัตราตายด้วย อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 3.ลดอัตราตายด้วย โรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี มาตรการเป้าหมาย งบประมาณ การสำรวจ BRFSS ทุก 3 ปี รายงานผลการ ดำเนินการตาม กฎหมาย แรงงาน ระบบรายงาน การเสียชีวิต จากฐานมรณะ บัตร (สนย.) วิธีการวัด 28.57 ลบ. (สบรส. 48.00 ลบ. ) 23.15 ลบ. 6.00 ลบ. (สบรส 14.38 ลบ. ) มาตรการการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน

12 ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน ระดับกระทรวง 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2558 ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 2.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562) ระดับเขต 1.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงร้อยละ14 จากค่าตั้งต้นมัธยฐาน 3 ปี (2553-2555) 2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาล/ ความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50 ตามลำดับ) 3.อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (ลดลง) 4.ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า, สูบบุหรี่, การบริโภคผักผลไม้ น้อย, ออกกำลังกายไม่เพียงพอ, ขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนิรภัย, เมาแล้ว ขับ)

13 ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน ระดับจังหวัด 1.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที่มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลัง การดูแลรักษา (มากกว่าร้อยละ 98.5) 2.รพศ./รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 3.ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง เข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50) 4.ความชุกของภาวะอ้วนลดลง BMI ≥ 25กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) 5. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป) 6.จำนวนสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดำเนินการ สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข : 10,481 แห่ง (ร้อยละ 5 ของที่ขึ้นทะเบียน) สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบได้ร้อยละ 50

14 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1. คก.พัฒนาระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงนโยบายฯปี 2558 - สคร. - สำนักส่วนกลาง และกรมวิชาการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เขตสุขภาพ - ศูนย์อนามัยเขต - สบส.เขต - สุขภาพจิตเขต 27-29 ตค.57 - - 1.2 เพิ่มศักยภาพ/พัฒนาทีม จัดการระบบการจัดการโรค เรื้อรังระดับเขต - สคร.ธค. 57- -- 2. คก.นำร่องการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.1 ชี้แจงโครงการนำร่องฯ- สคร. สสจ.ม.ค 58- -- 2.2 ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน สคร. 2 จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี -- เมย.58สค.58

15 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการ ขับเคลื่อนและรูปแบบ การลดโอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด - สคร. สสจ. -- -สค. 58 3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง 3.1 พัฒนาแบบ ประเมินความพร้อม ของกลุ่มป่วยและกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง - สคร.2,8,11 - วิทยาลัย พยาบาลที่ เกี่ยวข้อง พย.57--- 3.2 ลงพื้นที่ เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพ แบบประเมินความ พร้อมของกลุ่มป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ในการ จัดการตนเอง ที่ จังหวัดสระบุรี สำนักโรคไม่ติดต่อ, สคร.2, 8,11 สสจ. สถานบริการสธ. -มค.-กพ.58--

16 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 3.3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ สำคัญ เพื่อพิจารณา และพัฒนาหลักสูตร ในสนับสนุนให้เกิดการ จัดการตนเองสำหรับ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สธ. - สำนักโรคไม่ ติดต่อ, -สคร.2,8,11 - วิทยาลัยพยาบาล เป้าหมายที่คัดเลือก,สถานบริการสธ. ภายใต้เขตบริการ สธ. -กพ.58 -- 3.4 ติดตามหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ จัดการตนเอง สำหรับ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สาธารณสุข ในการ ประเมินความพร้อมของ กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่นำร่อง - สำนักโรคไม่ ติดต่อ, -สคร.2,8,11 - วิทยาลัยพยาบาล เป้าหมายที่คัดเลือก,สถานบริการสธ. ภายใต้เขตบริการ สธ. --พค.-มิ.ย58 -

17 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 4.คก.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ภายใต้โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ” ปี 2557) 4.1 จัดกิจกรรมการ ประกวดผลการดำเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลด เสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง (ภายใต้โครงการ รณรงค์ “เข้าพรรษา ลด เสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่ม สุราไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ” ปี 2558) สคร. ที่ 1-12-ม.ค 58- - 5. องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพดี ที่ลดเสี่ยงบูรณาการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 5.1 ประชุมราชการร่วมกับ สคร(ผู้รับผิดชอบ)อภิปราย ร่วมกัน รวบรวมผลสุขภาพ ปัญหา ข้อชี้แนะโครงการ (tele conference) - นักวิชาการ ส่วนกลาง - สคร สลก. - ผู้บริการ ภายในกรมฯ - ผู้เชี่ยวชาญ พย.57ม.ค 58- -

18 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 5.2 ประชุมวิชาการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เพื่อ เสนอแนวทางการ ดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกรมควบคุมโรค - นักวิชาการ ส่วนกลาง - สคร สลก. - ผู้บริการภายใน กรมฯ -ผู้เชี่ยวชาญ ธค.57-- - 6. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพวัยทำงาน 6.1 ติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินผลการ ดำเนินงานด้านพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน -ผู้บริหารและ นักวิชาการของ กรมคร. - สคร.1-12 -ผู้บริหารและ นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง(กรม สบส.,กรมอนามัย -กรมสุขภาพจิต) --พค.-มิ.ย 58 สค.58

19 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน ( Gantt Chart ) กิจกรรมหลักเครือข่ายร่วม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 7. โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 7.1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ เป็น Mister RTI - สคร. - เขตสุขภาพ ธค.57-- - 8. โครงการการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำคัญ (การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ การบาดเจ็บ จากความรุนแรง) 8.1 นำร่องการ ดำเนินงานป้องกัน การบาดเจ็บ โดย สถานบริการ สาธารณสุขและ เครือข่าย - สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. ใน 2 จังหวัดนำร่อง (จว.สุราษฎร์ธานี,ปราจีนบุรี) พย.57-ม.ค 58พค.-ก.ค 58 9. โครงการ การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 9.1 การเก็บข้อมูล การสำรวจในพื้นที่ ตัวอย่าง - สคร. - เขตสุขภาพ -มค.58- -

20 คู่มือแหล่งสืบค้น 1.คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบ บูรณาการ 2558 www.thaincd.com 2.คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 www.thaiantialcohol.com www.btc.ddc.moph.go.th 3. คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2557 www.thaincd.com 4. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข www.thaincd.com 5. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปีพ.ศ.2558 www.phc.moph.go.th สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน

21 M & E ปี 2558 ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ระดับเขตสุขภาพ คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) SIIIM การประเมิน แบบมีส่วนร่วม ระดับ จังหวัด ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) คลินิก NCD คุณภาพ กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง พฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง BRFSS / IS ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) รายงานผู้ป่วย และมรณบัตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google