งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คง สวัสดิ์ 2 Create by Siriphan K.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คง สวัสดิ์ 2 Create by Siriphan K."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คง สวัสดิ์ 2 Create by Siriphan K.

3 Population of Thailand ประชากรรวม (ต.ค.52) = 67 ล้านคน ชาย : หญิง = 32.9 : 34.0 ล้านคน BKK 6.7 8.4 21.3 15.3 11.7 3 Create by Siriphan K.

4 Thailand Population Pyramid Source – Statistics Thailand 1960, 1980, 2000. National Statistics Organization. Population Projection 2020. Institute for Population and Social Research, Mahidol University http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AllAboutPopulation. 4

5 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www2.m-society.go.th/document/edoc/edoc_892.pdf 5 Create by Siriphan K. 10.9 Feminization of Elderly

6 อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy)  เมื่อแรกเกิด  เมื่ออายุ 60 ปี  เมื่ออายุ 80 ปี  ช. = 66.1 ญ. = 74.1  ช. = 18.0 ญ. = 20.9  ช. = 10.0 ญ. = 10.2 6 Create by Siriphan K. แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 2545 อายุคาดเฉลี่ย อายุ ( ปี )

7 7 Create by Siriphan K. การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) Disability Adjusted Life Year : ดัชนีบอกความสูญเสียด้านสุขภาพ = จำนวนปีที่เสียไปของสุขภาพที่ดี (ทั้งจากการเสียชีวิตก่อนวัย อันควรและจากความพิการ ทุพพลภาพ) accident 3.5 โรคติดต่อ 11.3 โรคไม่ติดต่อ 85.2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก.สธ. 2542

8 8 Create by Siriphan K. การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) accident 3.5 โรคติดต่อ 11.3 โรคไม่ติดต่อ 85.2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก.สธ. 2542 Hypertension ดัชนีมวลกายสูง ระดับ cholesterol สูง บริโภคผัก ผลไม้น้อย

9 Create by Siriphan K. 9

10 โรควิถีชีวิต 10 Create by Siriphan K. มะเร็ง ความดัน โลหิตสูง เบาหวานหัวใจ หลอด เลือด สมอง

11 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุไทย Create by Siriphan K.

12 ประเทศไทย : สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 12 Create by Siriphan K. ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละประชากรผู้สูงอายุ 58.8 วัยต้น (60-69) 31.7 วัยกลาง 9.5 วัยปลาย (>80)

13 การกระจายตัวของประชากร ผู้สูงอายุ 13 Create by Siriphan K.

14 อัตราผู้สูงอายุแต่ละภาค พ. ศ. 2550 14 Create by Siriphan K.

15 การกระจายตัวของประชากร ผู้สูงอายุ 15 Create by Siriphan K. จำนวนสูงสุด 5 จว.แรก  นครราชสีมา  เชียงใหม่  ขอนแก่น  นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี อัตราสูงสุด 5 จว.แรก  พิจิตร  ลำพูน  แพร่  สุโขทัย  ลำปาง

16 สถานภาพสมรสผู้สูงอายุ 16 Create by Siriphan K.

17 ลักษณะการอยู่อาศัย ปัญหาการ อยู่คนเดียว 17 Create by Siriphan K.

18  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคข้อ  หอบหืด  หลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์)  มะเร็ง  หัวใจ  ไต  เบาหวาน  ปอดอักเสบ  ตับ  อัมพาต โรคที่เป็นปัญหา สุขภาพ สาเหตุการ เสียชีวิต 18 Create by Siriphan K. ที่มา สำนักนโยบายและแผน สาธารณสุข ก. สธ. 2544

19 อัตราการเป็นโรคเรื้อรัง 19 Create by Siriphan K. มะเร็ง 0.5 หลอดเลือด สมองตีบ 1.6 อัมพาต อัมพฤกษ์ 2.5 หัวใจ 7.0 เบาหวาน 13.3 ความดันโลหิตสูง 31.7

20 โรคของผู้สูงอายุที่เป็นปัญหา สุขภาพในปัจจุบัน 20 Create by Siriphan K. HT Alzheimer

21 การคาดประมาณภาวะสมองเสื่อม พ. ศ.2543 – 2573 21 Create by Siriphan K.

22 ความชุกของภาวะสมองเสื่อม ช่วงอายุต่างๆ 22 Create by Siriphan K.

23 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 23 Create by Siriphan K. การออกกำลังกายสม่ำเสมอสุรา บุหรี่ ทั้ง สอง

24 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระมรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่างยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 2550 - 59 Creat by Siriphan K.

25 วิสัยทัศน์ 25 ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต ด้วยการรวม พลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง Create by Siriphan K.

26 เป้าหมายสูงสุด 26 ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศมีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน การสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ Create by Siriphan K.


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คง สวัสดิ์ 2 Create by Siriphan K.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google