งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัย “ แนวทางการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินของกระทรวง ยุติธรรม ” คณะวิจัย คณะวิจัย 1. รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัย “ แนวทางการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินของกระทรวง ยุติธรรม ” คณะวิจัย คณะวิจัย 1. รองศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัย “ แนวทางการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินของกระทรวง ยุติธรรม ” คณะวิจัย คณะวิจัย 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย หัวหน้าคณะวิจัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรร หิรัญ นักวิจัย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดา ธนาดิเรก นักวิจัย 4. ว่าที่ร. ต. พรินทร์ เพ็งสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิจัย พ. ศ.2548

2 เหตุผลที่เลือกงานวิจัย - เป็นกรณีศึกษารูปแบบการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง - สามารถนำแนวคิด และวิธีการบริหารมาปรับ ใช้ในหน่วยงานของตัวเองด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานแบบองค์รวม - เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารการ เปลี่ยนแปลงไปสู่สถานภาพมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ

3 วัตถุประสงค์ในงานวิจัย 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุติธรรม 2. เพื่อศึกษาความพร้อมของข้าราชการในการ เปลี่ยนแปลงกา i บริหารงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

4 ทฤษฏี 1. โครงสร้างกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 1. โครงสร้างกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3. ตัวแบบการศึกษารูปแบบการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตัวแบบความพร้อม ของข้าราชการรองรับการเปลี่ยนแปลง 3. ตัวแบบการศึกษารูปแบบการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตัวแบบความพร้อม ของข้าราชการรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. แนวคิดการประเมินตนเองเพื่อศึกษารูปแบบ การบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. แนวคิดการประเมินตนเองเพื่อศึกษารูปแบบ การบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 5. แนวคิดการประเมินความพร้อมของบุคลากร ต่อการเปลี่ยนแปลง 5. แนวคิดการประเมินความพร้อมของบุคลากร ต่อการเปลี่ยนแปลง

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย

6 วิธีการวิจัย (1) การวิจัยเอกสาร (documentary research) (1) การวิจัยเอกสาร (documentary research) 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังนี้ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังนี้ (2) การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ลงลึก (in depth interview) จากผู้เชี่ยวชาญในงานของกระทรวง ยุติธรรม (2) การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ลงลึก (in depth interview) จากผู้เชี่ยวชาญในงานของกระทรวง ยุติธรรม 2. การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) - กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินสถานภาพองค์การ ผู้บริหาร ระดับต่างๆ 452 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านความพร้อมต่อการปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านความพร้อมต่อการปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,058 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,058 คน

7 ผลการวิจัย 1) บุคลากรส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้มีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์การทุกองค์ประกอบ ของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบองค์รวม MBC ( Malcom Baldrige Criteria) คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ความสำคัญของผู้รับบริการ ด้านข้อมูลและการ จัดการความรู้ ด้านความสำคัญของบุคลากร ด้าน กระบวนการบริหารงาน และด้านผลลัพธ์การ ดำเนินงาน

8 ผลการวิจัย 2)- บุคลากรส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อ “ การ เปลี่ยนแปลงและการพัฒนางาน ” อยู่ในระดับ “ ปานกลาง ” - ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ ใน “ ระดับสูง ” - ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ ใน “ ระดับสูง ” - ความพร้อมด้านบรรยากาศองค์การรองรับการ เปลี่ยนแปลงอยู่ใน ” ระดับสูง - ความพร้อมด้านบรรยากาศองค์การรองรับการ เปลี่ยนแปลงอยู่ใน ” ระดับสูง - และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน “ ระดับสูง ” - และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน “ ระดับสูง ”


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัย “ แนวทางการบริหารงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินของกระทรวง ยุติธรรม ” คณะวิจัย คณะวิจัย 1. รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google