งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

2 I. แนวคิด 1. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรม ทางวิชาการที่อาศัย บูรณาการความหลายด้าน เป็นฐานของการ พัฒนาระบบ และ กระบวนการ (KNOWLEDGE BASED) เป็น ศาสตร์แขนงหนี่ง 2. การพัฒนาและการนำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาไปสู่การ ปฏิบัติอย่างได้ผล ต้องมีการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ( RESEARCH AND DEVELOPMENT BASED ) 3. การสร้างพลังปัญญาและองค์ความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษาต้องอาศัยทีมงานที่มี ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และนักประเมินคุณภาพการศึกษา เป็น แกนนำ

3

4 III. ยุทธศาสตร์การสร้างพลังปัญญา และ องค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (RESEARCH AND DEVELOPMENT) 1.1 เพื่อนำผลมาใช้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 1.2 เพื่อสร้างศาสตร์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2. การผลิตและพัฒนานักวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3. การสนันสนุน เพื่อให้เกิดการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ... พหุภาคี 3.2 เงินทุนการวิจัยและพัฒนา 4. การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google