งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบการ บริหารราชการไทย ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบการ บริหารราชการไทย ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบการ บริหารราชการไทย ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ อาจารย์ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ทีมนักวิชาการ ทีมนักวิชาการ

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๑วิเคราะห์ ประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการ นำร่องเอกอัครราชทูต CEO โดยเฉพาะปัญหา และข้อจำกัด โอกาสและศักยภาพ ในการพัฒนา และข้อจำกัด โอกาสและศักยภาพ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ๒ศึกษาทางเลือก เสนอแนะรูปแบบ ของระบบการ บริหารราชการของไทยใน ต่างประเทศ ที่มีความ เหมาะสม เหมาะสม

4 ระยะเวลา / สถานที่ (1 ตุลาคม พ. ศ. 2545 - 30 กันยายน 2546) ศึกษาและประเมิน โครงการนำร่องเอกอัครราชทูต CEO 6 ประเทศ 1. สหรัฐอเมริกา 2. อินเดีย 3. เบลเยี่ยม 4. จีน 5. ญี่ปุ่น 6. ลาว

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน การสำรวจ และทบทวน รูปแบบของ ต่างประเทศ (best practices review) การพัฒนา ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง ระบบ บริหารราชการใน ต่างประเทศ (to be modeling) การสำรวจและ วิเคราะห์ สภาพ ข้อเท็จจริง (as-is analysis) การทบทวนองค์ ความรู้ และการพัฒนา กรอบแนวทาง ในการวิเคราะห์

6 1) ได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนำไป ปรับปรุงโครงการ นำร่องเอกอัครราชทูต CEO ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) ได้รับองค์ความรู้เพื่อนำไป พัฒนาระบบการบริหาร ราชการของไทยในต่างประเทศ อันจะช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ และรักษา ผลประโยชน์ของชาติ 3) นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนทั้ง ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบการ บริหารราชการไทย ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google