งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการไทย ในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการไทย ในต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการไทย ในต่างประเทศ
โดย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ทีมนักวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ อาจารย์ศุภมิตร ปิติพัฒน์

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ นำร่องเอกอัครราชทูต CEO โดยเฉพาะปัญหา และข้อจำกัด โอกาสและศักยภาพในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน ศึกษาทางเลือก เสนอแนะรูปแบบของระบบการ บริหารราชการของไทยในต่างประเทศ ที่มีความ เหมาะสม

4 โครงการนำร่องเอกอัครราชทูต CEO
ระยะเวลา/สถานที่ (1 ตุลาคม พ.ศ กันยายน 2546) ศึกษาและประเมิน โครงการนำร่องเอกอัครราชทูต CEO 6 ประเทศ 1. สหรัฐอเมริกา 2. อินเดีย 3. เบลเยี่ยม 4. จีน 5. ญี่ปุ่น ลาว

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน การสำรวจ และทบทวน รูปแบบของต่างประเทศ
(best practices review) การพัฒนาข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงระบบ บริหารราชการในต่างประเทศ (to be modeling) การทบทวนองค์ความรู้ และการพัฒนากรอบแนวทาง ในการวิเคราะห์ การสำรวจและวิเคราะห์ สภาพข้อเท็จจริง (as-is analysis)

6 ผลการดำเนินงาน 1) ได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการ นำร่องเอกอัครราชทูต CEO ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) ได้รับองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหาร ราชการของไทยในต่างประเทศ อันจะช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรักษา ผลประโยชน์ของชาติ 3) นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้ง ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการไทย ในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google