งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้อมูลการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้อมูลการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของข้อมูลการตลาด
Marketing and roles of Marketing

2 บทบาทของข้อมูลการตลาด
ในปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาด ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้องค์กรสมัยใหม่ต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค โดยที่ธุรกิจมีวัตถุประสงค์ที่จะได้ผลกำไรในระยะยาว ด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้เรียกว่า แนวคิดการตลาด (Marketing concept)

3 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นงานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การแข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งกิจกรรมงานวิจัยการตลาดจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

4 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
นอกจากนี้ รายงานของผลการวิจัยการตลาดยังสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้บริโภคและผู้บริหารการตลาด อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจหรือการตลาดที่อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยการมีสามัญสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้บริหารอีกประการหนึ่งด้วย

5 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
สาเหตุใหญ่หรือแรงจูงใจในการทำวิจัยการตลาด สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ แนวความคิดการตลาดเน้นให้ธุรกิจเพ็งเล็งที่ ความต้องการของผู้บริโภค โดยที่องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและสร้างส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
2. การแข่งขันมีมากขึ้น ในยุคที่การแข่งขัน และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจับตามองการเคลื่อนไหวต่างๆทางธุรกิจ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงราคา การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการจำหน่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

7 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
3. การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จำเป็นต้องมีการวิจัยการตลาด เพราะทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าหรือบริการ การวิจัยจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

8 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
4. ทรัพยากรที่มีจำกัด ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ ประเภทวัตถุดิบ แรงงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีจำกัดสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจ วิธีการที่จะใช้จะต้องเป็นวิธีการที่กระทำอย่างมีหลักเกณฑ์ หรือมีการวางแผนที่ดี ผลของการวิจัยจะสามารถคลี่คลายปัญหาที่สงสัยออกไปได้

9 บทบาทของข้อมูลการตลาด(ต่อ)
5. ความซับซ้อนของการตัดสินใจทางการตลาด เนื่องจากภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้บริหารมาสามารถตัดสินใจของตนได้เต็มที่ ดังนั้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจโดยมีความเสี่ยงน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้อมูลการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google