งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้อมูลการตลาด Marketing and roles of Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้อมูลการตลาด Marketing and roles of Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทของข้อมูลการตลาด Marketing and roles of Marketing

3 บทบาทของข้อมูลการตลาด ในปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาด ได้ให้ความสำคัญกับ ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพเศรษฐกิจและ สังคม ทำให้องค์กรสมัยใหม่ต้องค้นหาความ ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค โดยที่ธุรกิจมี วัตถุประสงค์ที่จะได้ผลกำไรในระยะยาว ด้วย แนวคิดดังกล่าวนี้เรียกว่า แนวคิดการตลาด (Marketing concept)

4 บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ ) การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นงานที่จำเป็น อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและ บริการ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การ แข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งกิจกรรม งานวิจัยการตลาดจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความ ต้องการและความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลช่วยใน การตัดสินใจของผู้บริหาร

5 บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ ) นอกจากนี้ รายงานของผลการวิจัย การตลาดยังสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่าง ผู้บริโภคและผู้บริหารการตลาด อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจหรือการตลาดที่ อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยการมีสามัญสำนึกที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้บริหารอีกประการหนึ่งด้วย

6 สาเหตุใหญ่หรือแรงจูงใจในการทำวิจัยการตลาด สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ แนวความคิดการตลาดเน้นให้ธุรกิจเพ็งเล็งที่ ความต้องการของผู้บริโภค โดยที่องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายทางการ ตลาดและสร้างส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix ) ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ )

7 2. การแข่งขันมีมากขึ้น ในยุคที่การแข่งขัน และการแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ ผู้เกี่ยวข้องจับตามองการเคลื่อนไหวต่างๆทาง ธุรกิจ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การ เปลี่ยนแปลงราคา การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ช่องทางการจำหน่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ )

8 3. การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของเทคโนโลยี การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ ทำให้จำเป็นต้องมีการวิจัยการตลาด เพราะ ทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภคสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ทันกับ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้า หรือบริการ การวิจัยจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาท โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

9 บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ ) 4. ทรัพยากรที่มีจำกัด ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ ประเภท วัตถุดิบ แรงงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีจำกัด สามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจ วิธีการที่จะใช้จะต้องเป็นวิธีการที่กระทำอย่างมี หลักเกณฑ์ หรือมีการวางแผนที่ดี ผลของการ วิจัยจะสามารถคลี่คลายปัญหาที่สงสัยออกไปได้

10 บทบาทของข้อมูลการตลาด ( ต่อ ) 5. ความซับซ้อนของการตัดสินใจทาง การตลาด เนื่องจากภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่ เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำ ให้ผู้บริหารมาสามารถตัดสินใจของตนได้เต็มที่ ดังนั้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจโดยมีความเสี่ยง น้อยลง


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้อมูลการตลาด Marketing and roles of Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google