งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานผลการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานผลการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานผลการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ
สำนักบำรุงทาง 10 สิงหาคม 2555

2 ความเป็นมา เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3 ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนองพระราชดำริและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ตลอดมาโดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกปี

4  ในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ – 2559) ประกอบด้วยแนวทางมาตรการที่เน้นแนวพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง พื้นที่วิกฤตที่มีความเลี่ยงภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

5 โดยมีแผนการปลูกหญ้าแฝกโดยรวม 4,079,260 กล้า
ในปี 2555 กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแผนการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสองข้างทางหลวงชนบทเป็นการป้องกันน้ำไหลชะล้างดินสองข้างทางในทุกจังหวัด โดยมีแผนการปลูกหญ้าแฝกโดยรวม 4,079,260 กล้า ผลการดำเนินการในปัจจุบัน ,159,220 กล้า

6 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
หน่วยดำเนินงาน แผน ( กล้า ) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 184,100 130,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 136,000 91,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 25,000 5,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 120,000 40,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 20,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 140,000 80,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 220,000 6,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 150,000 100,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 160,000 60,000

7 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
หน่วยดำเนินงาน แผน ( กล้า ) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 100,820 80,380 สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 56,000 15,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 189,640 101,840 สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 71,500 30,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 44,000 32,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 260,000 140,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 205,000 100,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 357,070 138,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 62,500 70,000 รวม 2,503,630 1,239,220

8  ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก
ถนนสาย ขก.2075 แยก ทล.12 – บ.หัวนา อ.บ้านแท่น, หนองเรือ จ.ชัยภูมิ, ขอนแก่น

9 ถนนสาย ชร.1022 แยก ทล.1 – บ.หัวดอย อ.เมือง จ.เชียงราย
 ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย ชร.1022 แยก ทล.1 – บ.หัวดอย อ.เมือง จ.เชียงราย

10 ถนนสาย ชร.4052 แยก ทล.1234 – บ.แม่หัวคำ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย ชร.4052 แยก ทล.1234 – บ.แม่หัวคำ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

11  ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก
ถนนสาย อย.3032 แยก ทล.347 – แยก ทช. อย.2033 อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

12 ถนนสาย นพ. 4024 แยก ทล.2390 – บ.หมูม่น อ.ศรีสงคราม, นาทม จ.นครพนม
 ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย นพ แยก ทล.2390 – บ.หมูม่น อ.ศรีสงคราม, นาทม จ.นครพนม

13 ถนนสาย สห.4038 แยก ทล.3032 – แยก ทล.3251 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย สห.4038 แยก ทล.3032 – แยก ทล.3251 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

14  ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก
ถนนสาย สต.3011 แยก ทล.416 – น้ำตกวังสายทอง น้ำตกวังสายธาร อ.ทุ่งหว้า, ละงู จ.สตูล

15 หน่วยงานใดได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกแล้วยังมิได้รายงานหรือมีการปลูกเพิ่มเติมขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายบันทึกลงในแผ่นซีดีส่งให้สำนักบำรุงทางเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ต่อไป

16 จบการนำเสนอ

17  ตัวอย่างสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก
ถนนสาย ชร.1022 แยก ทล.1


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานผลการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google