งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 สิงหาคม 2555 สรุปรายงานผลการปลูก หญ้าแฝกตามโครงการ พระราชดำริ สำนัก บำรุงทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 สิงหาคม 2555 สรุปรายงานผลการปลูก หญ้าแฝกตามโครงการ พระราชดำริ สำนัก บำรุงทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 สิงหาคม 2555 สรุปรายงานผลการปลูก หญ้าแฝกตามโครงการ พระราชดำริ สำนัก บำรุงทาง

2  ความเป็นมา เนื่องด้วย สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสนองพระราชดำริการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกใน การอนุรักษ์ดินและน้ำ

3  ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ สนองพระราชดำริและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝก ตลอดมาโดย ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ทุกปี

4 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการ ชะล้างพังทลายสูง พื้นที่วิกฤตที่มี ความเลี่ยงภัยจากดินถล่มและ น้ำป่าไหลหลาก  ในปี 2555 สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) ได้ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 ( พ. ศ. 2555 – 2559) ประกอบด้วย แนวทางมาตรการที่เน้นแนว พระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ )

5  ในปี 2555 กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดแผนการปลูกหญ้าแฝก บริเวณสองข้างทางหลวงชนบท เป็นการป้องกันน้ำไหลชะล้างดิน สองข้างทางในทุกจังหวัด โดยมีแผนการปลูกหญ้าแฝก โดยรวม 4,079,260 กล้า ผลการดำเนินการในปัจจุบัน 1,159,220 กล้า ผลการดำเนินการในปัจจุบัน 1,159,220 กล้า

6 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก หน่วยดำเนินงานแผน ( กล้า ) ผลการดำเนินงาน ( กล้า ) หมายเหตุ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 184,100130,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 136,00091,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 25,0005,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 120,00040,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 20,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 140,00080,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 220,0006,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 150,000100,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 160,00060,000

7 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก หน่วยดำเนินงานแผน ( กล้า ) ผลการดำเนินงาน ( กล้า ) หมายเหตุ สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 100,82080,380 สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 56,00015,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 189,640101,840 สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 71,50030,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 44,00032,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 260,000140,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 205,000100,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 357,070138,000 สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 62,50070,000 รวม 2,503,6301,239,220

8  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย ขก.2075 แยก ทล.12 – บ. หัวนา อ. บ้าน แท่น, หนองเรือ จ. ชัยภูมิ, ขอนแก่น

9  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย ชร.1022 แยก ทล.1 – บ. หัวดอย อ. เมือง จ. เชียงราย

10 ถนนสาย ชร.4052 แยก ทล.1234 – บ. แม่หัวคำ อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก

11 ถนนสาย อย.3032 แยก ทล.347 – แยก ทช. อย.2033 อ. บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา

12  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย นพ. 4024 แยก ทล.2390 – บ. หมูม่น อ. ศรีสงคราม, นาทม จ. นครพนม

13  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย สห.4038 แยก ทล.3032 – แยก ทล.3251 อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี

14  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย สต.3011 แยก ทล.416 – น้ำตกวังสายทอง น้ำตกวังสายธาร อ. ทุ่งหว้า, ละงู จ. สตูล

15 หน่วยงานใดได้ดำเนินการปลูก หญ้าแฝกแล้วยังมิได้รายงานหรือมี การปลูกเพิ่มเติมขอความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินการพร้อม ภาพถ่ายบันทึกลงในแผ่นซีดีส่งให้ สำนักบำรุงทางเพื่อสรุปรายงานผล การดำเนินการให้สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) หน่วยงานใดได้ดำเนินการปลูก หญ้าแฝกแล้วยังมิได้รายงานหรือมี การปลูกเพิ่มเติมขอความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินการพร้อม ภาพถ่ายบันทึกลงในแผ่นซีดีส่งให้ สำนักบำรุงทางเพื่อสรุปรายงานผล การดำเนินการให้สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) ต่อไป

16 จบการ นำเสนอ

17  ตัวอย่างสายทางในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับการปลูกหญ้าแฝก ถนนสาย ชร.1022 แยก ทล.1


ดาวน์โหลด ppt 10 สิงหาคม 2555 สรุปรายงานผลการปลูก หญ้าแฝกตามโครงการ พระราชดำริ สำนัก บำรุงทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google