งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

2 พื้นที่ ดำเนินการ โครงการการ อนุรักษ์และ ฟื้นฟูป่าไม้ และต้นน้ำ ลำ ธารของชุมชน ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

3 ความเป็นมา / สภาพปัญหา วิกฤติการณ์น้ำท่วมและดินถล่ม ในอดีตที่ ผ่านมามีตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้เห็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ ดังกล่าว อันได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เพื่อทำการเกษตรทำให้สภาพป่าไม้ ลดลงก่อให้เกิดผลกระทบสภาวะธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสียสมดุลของนิเวศวิทยา หน้าดินไม่สามารถซึมซับน้ำไว้ได้ ทำให้น้ำ ไหลบ่าอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกซะล้างทำ ให้ดินพังทลาย จนมีสภาพเป็นดินดานและ เกิดตะกอนสะสมในแม่น้ำ จนลำธารตื้น เขิน นอกจากนี้ ชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าการ จับปลาได้น้อย เมื่อเทียบกับในอดีต หลังจากตั้งกลุ่มราษฎรรักษ์ป่าขึ้นมาเราได้ อนุรักษ์แหล่งขยายพันธ์ปลาในแม่น้ำยม หนึ่งแห่งในพื้นที่ชุมชน ทำให้เริ่มจับปลา ได้มากบ้างแล้ว

4 วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ของพื้นป่าต้นน้ำยม เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ( โดยนำความเชื่อว่าป่าและน้ำเป็นที่สิงสถิต ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดภัยพิบัติถ้าหาก มนุษย์ทำลายธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดิน ถล่ม เป็นต้น )

5 พื้นที่ดำเนินการ / สมาชิกกลุ่ม จากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเมื่อปี 2532 หลังจากที่พายุเกย์พัดถล่มที่จังหวัด ชุมพรและรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกป่าสัมปทาน ทั่วประเทศ เราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ ป่าไม้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ ที่ริเริ่มจาก 4 หมู่บ้านคือหมู่ 1 บ้านดอนชัย หมู่ 5 บ้านแม่ เต้น หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว และหมู่ 9 บ้านดอนชัย สักทอง ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร่ จึงได้จัดตั้ง กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการ ทั้งหมด 106 คน โดยคัดเลือกจากชุมชน และ แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใช้กฎระเบียบของ ชุมชน และจัดตั้งกองทุนราษฎรรักษาป่า โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

6 หลัก / วิธีดำเนินการ การนำความเชื่อว่าบริเวณป่าต้นน้ำยมเป็นที่ สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมีเจ้าที่ จึงทำ ให้มีความคิดที่จะทำอะไรเพื่อให้เกิดสิริ มงคลกับป่าและแม่น้ำลำธาร จึงได้นำ ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นความเชื่อของ ชาวบ้านมาเป็นจุดศูนย์รวม ของชุมชน เพื่อ รวมพลังในการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำ และเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยดำเนินการ การปลูกป่า / บวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ การ เลี้ยงผีฝาย การสร้างฝายต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และ พื้นฟูป่าต้นน้ำ / การอนุรักษ์พันธุ์ปลา

7 การปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวัน สำคัญของทุกปีเพื่อ ฟื้นฟูสภาพป่า ผลการดำเนินการของกลุ่ม ราษฎรรักษ์ป่า

8 การบวชป่า เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว ต่อบาปและปลูกจิตสำนึกในการรัก ต้นไม้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

9 การสร้างฝายต้นน้ำ

10 การสืบชะตาแม่น้ำยมเพื่อปลูกจิตสำนึก รู้จักคุณค่า ของแม่น้ำที่ให้กำเนิดกับวิถี ชีวิตคน

11 ผลจากการดำเนินการของกลุ่ม ราษฎรรักษ์ป่า ทำให้คนไม่กล้าจะทำลายป่า / แม่น้ำลำธาร จึง ทำให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดย ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของป่าไม้และแม่น้ำที่มี คุณค่ามหาศาล เพราะทุกคนต้องอาศัยป่าและ น้ำ จึงไม่กล้าทำสิ่งไม่ดีกับป่าและแม่น้ำ ***************************************


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google