งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี บ้านน้ำลีหมู่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี บ้านน้ำลีหมู่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี บ้านน้ำลีหมู่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

2

3 ตำแหน่งที่ตั้ง หมู่บ้านน้ำลี

4 ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย ถ่ายเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ. ศ.2549

5 สภาพลำน้ำลี ( เดิม )

6 สภาพลำน้ำทั่วไปหลังจากเกิดอุทกภัย

7 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถูกน้ำหลากพัดพาได้รับความเสียหาย

8 น้ำหลากพัดพาชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

9 ชานรับน้ำจากอาคารระบายน้ำล้นของสระน้ำภายในหมู่บ้านที่ถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย

10 สภาพลำน้ำปัจจุบันที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมทั้งขนาดและเส้นทาง

11 สภาพตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย

12 ท้องลำน้ำถูกกัดเซาะจนถึงชั้นหินแข็งตลอดเส้นทางลำน้ำ

13 ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลายบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

14 รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง ฟื้นฟูขุดลอกลำน้ำลี - ปรับปรุงลำน้ำลีพร้อมปรับเกลี่ย ปลูกหญ้า แฝก ( บางส่วน ) - อาคารยกระดับน้ำสูง 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ ความยาว 120 เมตร - อาคารยกระดับน้ำสูง 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง - อาคารระบายน้ำแบบเปิด ยกระดับน้ำสูง 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง งานทำเอง งานจ้าง เหมา - ปรับปรุงลำน้ำลีพร้อมปรับเกลี่ย ปลูกหญ้าแฝก

15 การปรับปรุงฟื้นฟูลำ น้ำลี การก่อสร้างอาคารป้องกัน การกัดเซาะ ต่ออาคารระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำ อาคาร ยกระดับ น้ำ อาคารระบาย น้ำแบบเปิด อาคาร ยกระดับ น้ำ อาคารระบาย น้ำแบบเปิด ปรับปรุง ขุดลอก ปลูกหญ้าแฝก ความยาว 1,120 เมตร รวมทั้งหมดเป็นเงิน 9,907,300 บาท - งานป้องกันการกัดเซาะ เป็นเงิน 3,588,200 บาท งานจ้างเหมา - งานขุดลอก - งานอาคารยกระดับน้ำ - อาคารระบายน้ำเปิด - ต่ออาคารระบายน้ำจาก สระเก็บน้ำ เป็นเงิน 6,319,100 บาท งานทำเอง

16 รูปตัดลำน้ำ

17 อาคารยกระดับน้ำ สูง 2.00 และ 2.50 เมตร

18 รูปตัดลำน้ำและตัวอาคารยกระดับน้ำ

19 อาคารระบายน้ำแบบเปิด ยกระดับน้ำ สูง 1.00 เมตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี บ้านน้ำลีหมู่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google