งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเลือกพื้นที่ เป้าหมาย โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี นักผังเมือง 8 ว นักผังเมือง 8 ว สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเลือกพื้นที่ เป้าหมาย โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี นักผังเมือง 8 ว นักผังเมือง 8 ว สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเลือกพื้นที่ เป้าหมาย โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี นักผังเมือง 8 ว นักผังเมือง 8 ว สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่

2 2. พื้นที่เป้าหมายการ จัดรูปที่ดิน 1. แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ของจังหวัด 3. พื้นที่โครงการจัด รูปที่ดิน ลำดับของผังที่เกี่ยวข้องกับ การจัดรูปที่ดิน

3 ผลลัพธ์ของงานในปีนี้มี 3 งาน - แผนแม่บทการจัดรูปฯ จังหวัด ( เอกสาร ) - พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา ( แผนผัง ) - พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปฯ ( แผนผัง )

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ด้วย วิธีการจัดรูปที่ดินฯ 1. เพื่อการพัฒนาโครงข่ายถนน และพัฒนา ที่ดินในเมืองที่ยังว่างและ ไร้ประโยชน์เพื่อ แก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด 3. ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม หรือที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนแออัด 2. พัฒนาพื้นที่ย่านชานเมือง เพื่อป้องกันการ ขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง 6. ก่อสร้าง พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความ เสียหายจากภัยพิบัติ 4. จัดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 5. ดำเนินโครงการพิเศษตามนโยบายของ ภาครัฐ เช่น พื้นที่โครงการเมืองใหม่ โครงการ ต่างๆ ฯลฯ ม. ๔๕

14 แผนแม่บท จังหวัด พื้นที่ส่งเสริม การพัฒนา

15 จากพื้นที่ส่งเสริมการ พัฒนา

16

17 แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน

18 แผนที่อาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต

19 หลักในการเลือกพื้นที่เป้าหมายตามลำดับการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต ลำดับที่ 1 พื้นที่สีแดง, สีน้ำเงิน ลำดับที่ 2 พื้นที่สีส้ม, สีเหลือง ลำดับที่ 3 พื้นที่สีม่วง ลำดับที่ 4 พื้นที่สีเขียว

20 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการหาพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 4. ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต 1. แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน 3. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ( สภาพปัจจุบัน ) 2. แผนที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน 5. ผังถนนโครงการอนาคต 6. ข้อมูลอื่นๆ ฯลฯ 1. แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน 2. แผนที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน 5. ผังถนนโครงการอนาคต

21 1. เพื่อการพัฒนาโครงข่ายถนน และ พัฒนาที่ดินในเมืองที่ยังว่างและไร้ ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด พิจารณาเลือกพื้นที่จาก - มีถนนโครงการผังเมือง - พื้นที่บริเวณใดยังขาดการพัฒนา

22 2. พัฒนาพื้นที่ย่านชานเมือง เพื่อป้องกัน การขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง พิจารณาเลือกพื้นที่จาก - แนวโน้มการขยายตัวของเมือง ในอนาคต ตามผังเมืองรวม

23 3. ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม หรือที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนแออัด พิจารณาเลือกพื้นที่จาก - แผนโครงการท้องถิ่น และ วิสัยทัศน์ของผู้วางผัง

24 4. จัดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน พิจารณาเลือกพื้นที่จาก - ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ วิสัยทัศน์ของผู้วางผัง

25 5. ดำเนินโครงการพิเศษตามนโยบายของ ภาครัฐ เช่น พื้นที่โครงการเมืองใหม่ โครงการต่างๆ ฯลฯ พิจารณาเลือกพื้นที่จาก - นโยบายของภาครัฐ และ การประสานแผนงานโครงการ

26 กำหนดขอบเขตของพื้นที่เป้าหมาย 1. กำหนดจากแนว ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง เนิน ดิน ฯลฯ 2. แนวถนนปัจจุบัน สายหลัก เช่น ทางหลวงระดับ ต่างๆ ฯลฯ 3. ในกรณีพิจารณา เขตตาม แนวถนนโครงการ ผังเมืองรวม ให้กำหนด ครอบคลุมพื้นที่ ออกไปอีกประมาณ 200 ม. จากแนวถนน โครงการ

27 ขอบเขตของพื้นที่เป้าหมาย 1. กำหนดจากแนว ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง เนิน ดิน ฯลฯ 2. แนวถนนปัจจุบัน สายหลัก เช่น ทางหลวงระดับ ต่างๆ ฯลฯ 3. ในกรณีพิจารณา เขตตาม แนวถนนโครงการ ผังเมืองรวม ให้กำหนด ครอบคลุมพื้นที่ ออกไปอีกประมาณ 200 ม. จากแนวถนน โครงการ

28 - ใช้ผังถนนโครงการอนาคตของผังเมืองรวมเป็นฐาน

29

30


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเลือกพื้นที่ เป้าหมาย โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี นักผังเมือง 8 ว นักผังเมือง 8 ว สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google