งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย
โดย อิทธิพงศ์ ตันมณี นักผังเมือง 8ว สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

2 1.แผนแม่บทการจัดรูปที่ดินของจังหวัด
ลำดับของผังที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน 1.แผนแม่บทการจัดรูปที่ดินของจังหวัด 2.พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน 3.พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน

3 ผลลัพธ์ของงานในปีนี้มี 3 งาน
-แผนแม่บทการจัดรูปฯจังหวัด (เอกสาร) -พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา (แผนผัง) -พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปฯ (แผนผัง)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ
1. เพื่อการพัฒนาโครงข่ายถนน และพัฒนาที่ดินในเมืองที่ยังว่างและ ไร้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด 2. พัฒนาพื้นที่ย่านชานเมือง เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง 3. ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม หรือที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนแออัด 4. จัดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 5. ดำเนินโครงการพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ เช่น พื้นที่โครงการเมืองใหม่ โครงการต่างๆ ฯลฯ 6. ก่อสร้าง พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ม.๔๕

14 พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา
แผนแม่บทจังหวัด พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา

15 จากพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา

16

17 แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน

18 แผนที่อาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต

19 หลักในการเลือกพื้นที่เป้าหมายตามลำดับการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต
ลำดับที่ 1 พื้นที่สีแดง,สีน้ำเงิน ลำดับที่ 2 พื้นที่สีส้ม,สีเหลือง ลำดับที่ 3 พื้นที่สีม่วง ลำดับที่ 4 พื้นที่สีเขียว

20 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการหาพื้นที่เป้าหมาย
ประกอบด้วย 1.แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน 1.แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการและถนนปัจจุบัน 2.แผนที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน 2.แผนที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน 3.แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ(สภาพปัจจุบัน) 4.ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต 5.ผังถนนโครงการอนาคต 5.ผังถนนโครงการอนาคต 6.ข้อมูลอื่นๆ ฯลฯ

21 พิจารณาเลือกพื้นที่จาก
1. เพื่อการพัฒนาโครงข่ายถนน และพัฒนาที่ดินในเมืองที่ยังว่างและไร้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอด พิจารณาเลือกพื้นที่จาก -มีถนนโครงการผังเมือง -พื้นที่บริเวณใดยังขาดการพัฒนา

22 พิจารณาเลือกพื้นที่จาก
2. พัฒนาพื้นที่ย่านชานเมือง เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง พิจารณาเลือกพื้นที่จาก -แนวโน้มการขยายตัวของเมือง ในอนาคต ตามผังเมืองรวม

23 พิจารณาเลือกพื้นที่จาก
3. ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม หรือที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนแออัด พิจารณาเลือกพื้นที่จาก -แผนโครงการท้องถิ่น และ วิสัยทัศน์ของผู้วางผัง

24 4. จัดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
พิจารณาเลือกพื้นที่จาก -ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ วิสัยทัศน์ของผู้วางผัง

25 พิจารณาเลือกพื้นที่จาก
5. ดำเนินโครงการพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ เช่น พื้นที่โครงการเมืองใหม่ โครงการต่างๆ ฯลฯ พิจารณาเลือกพื้นที่จาก -นโยบายของภาครัฐ และ การประสานแผนงานโครงการ

26 กำหนดขอบเขตของพื้นที่เป้าหมาย
1.กำหนดจากแนวธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง เนินดิน ฯลฯ 2.แนวถนนปัจจุบันสายหลัก เช่น ทางหลวงระดับต่างๆ ฯลฯ 3.ในกรณีพิจารณาเขตตาม แนวถนนโครงการผังเมืองรวม ให้กำหนดครอบคลุมพื้นที่ออกไปอีกประมาณ 200 ม.จากแนวถนนโครงการ

27 ขอบเขตของพื้นที่เป้าหมาย
1.กำหนดจากแนวธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง เนินดิน ฯลฯ 2.แนวถนนปัจจุบันสายหลัก เช่น ทางหลวงระดับต่างๆ ฯลฯ 3.ในกรณีพิจารณาเขตตาม แนวถนนโครงการผังเมืองรวม ให้กำหนดครอบคลุมพื้นที่ออกไปอีกประมาณ 200 ม.จากแนวถนนโครงการ

28 -ใช้ผังถนนโครงการอนาคตของผังเมืองรวมเป็นฐาน

29

30


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google