งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( แยกตาม ประเภทงบรายจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( แยกตาม ประเภทงบรายจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( แยกตาม ประเภทงบรายจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี และงบประมาณ

2 % ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่องบประมาณปี 2557 เปรียบเทียบกับมติ ครม. และแผนการเบิกจ่ายกรมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี และงบประมาณ

3 % ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่องบประมาณปี 2557 เปรียบเทียบกับ % มติ ครม. และ แผนการเบิกจ่ายกรมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี และงบประมาณ

4 ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( แยกตาม แผนงาน ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี และงบประมาณ

5 ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น.

6 เขตตรวจราชการ % เบิกจ่ายไม่รวม PO% เบิกจ่ายรวม PO รวมส่วนภูมิภาค 59.56%61.01% เขตตรวจราชการที่ 1, %58.01% เขตตรวจราชการที่ 3, %56.01% เขตตรวจราชการที่ 4, %59.86% เขตตรวจราชการที่ 6, %55.85% เขตตรวจราชการที่ 6, %62.44% เขตตรวจราชการที่ 10, 11, %66.89% เขตตรวจราชการที่ 13, %62.29% เขตตรวจราชการที่ 15, %59.99% เขตตรวจราชการที่ 17, %59.34% สรุปผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ( รายเขตตรวจราชการ ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและ งบประมาณ หมายเหตุ เขตตรวจราชการที่ 1, 2 รวมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2


ดาวน์โหลด ppt ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( แยกตาม ประเภทงบรายจ่าย ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google