งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส. ป. ก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยประสานงาน กับ ส. ป. ก. จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส. ป. ก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยประสานงาน กับ ส. ป. ก. จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส. ป. ก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยประสานงาน กับ ส. ป. ก. จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรและชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจาก นั้นยังได้ ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินในการขอรับ การสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝก สำหรับ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส. ป. ก. ได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งใช้ประโยชน์ จากหญ้าแฝกอย่างเหมาะสม และได้จัดทำ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ เพื่อ ศึกษาผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาและ อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ พัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับการ จัดการทรัพยากรดิน ด้วยทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เช่นเดียวกับน้ำ จึงมีพระราชดำริเริ่มให้มีการนำหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มี คุณลักษณะพิเศษที่มีรากยาวหยั่งลึกแผ่กระจายเป็นตาข่ายลงไปในดิน เสมือนเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตมาใช้แก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย ของดินที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรดิน จึงพระราชทาน พระราชดำริเรื่องนี้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 และได้มี พระราชดำริอย่างต่อเนื่องครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านศึกษา วิจัย วิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์ โดยทรงให้ความสำคัญกับการใช้ ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และเนื่องในมหา มงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ เกียรติ ระหว่างปี 2548-2550 และยังคงดำเนินการเรื่อยมาจนปัจจุบัน เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทั่ว ประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่าง เหมาะสม กว้างขวางและต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของ 11 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการบูร ณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทิศทางการดำเนินงาน

2 - หญ้าแฝกได้รับความนิยมและปลูกกัน อย่างแพร่หลายในเขต ปฏิรูปที่ดิน - ปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้า ดินและดินดานลดลง - มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่าง เหมาะสม - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู องค์ความรู้ / การจัดการ - หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ  การแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของ หน้าดิน  การแก้ปัญหาดินดาน - การจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่ได้รับ วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์และขยายผลการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยเฉพาะการป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดินและการทลายชั้นดิน ดาน - เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝก อย่างเหมาะสม ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในเขต ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 11,585,930 กล้า เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ ผลการดำเนินงาน ปี 2548 - 2554 ผลที่ได้รับ / คาดว่าจะได้รับ - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีความอุดม สมบูรณ์ ทรัพยากร ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู - เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรัพยากรดิน และน้ำที่สมบูรณ์

3  พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรและ เจ้าหน้าที่ หลักสูตร “ หญ้าแฝกกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ” จำนวน 72 ราย - ภาคเหนือตอนบน (9 จังหวัด ) จำนวน 27 ราย - ภาคเหนือตอนล่าง (8 จังหวัด ) จำนวน 24 ราย - ภาคใต้ตอนบน (7 จังหวัด ) จำนวน 21 ราย  ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในเขตปฏิรูป ที่ดิน 66 จังหวัด จำนวน 5,202,500 กล้า แผนดำเนินงาน ปี 2555 งบประมาณ 2,954,400 บาท


ดาวน์โหลด ppt ส. ป. ก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยประสานงาน กับ ส. ป. ก. จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google