งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

3

4 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์ (Vision)

5 ค่านิยมหลัก/ความสามรถหลัก Core Competency
1. คุณธรรม (Virtue) 2. ใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) 3. มุ่งเน้นความสำเร็จ (Achievement ) 4. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement ) 5. มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

6 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม 4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะประสบการณ์จริง

7 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา นางอัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้จัดการ/รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดต.เดชา นาสูงชน รองฯ ฝ่ายพัฒนา นร.-นศ. นายสมโพธ เพลียครบุรี รองฯ ฝ่ายกิจกรรม น.ส.พลอยนภัส ฉัตรชัยพลรัตน์ รองฯ ฝ่ายงานวิชาการ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ รักษาการ นโยบายและวางแผน Phukhieo Technological College

8 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง

9 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม

10 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม

11 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน

12 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะประสบการณ์จริง

13 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

14 วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

15 วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission)
‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) 1.มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง 2.พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม 3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน 4.บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์จริง 5.บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้าง ความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

16 Inter Being Core Competency Vision KPIs

17


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google