งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การ พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การ พัฒนา

4

5 วิสัยทัศน์ (Vision) ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กร สร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมี คุณภาพในประชาคมอาเซียน’’

6 2. ใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) 4. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement ) 3. มุ่งเน้นความสำเร็จ (Achievement ) ค่านิยมหลัก / ความสามรถหลัก Core Competency 1. คุณธรรม (Virtue) 5. มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

7 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรง กับความต้องการของประชาคมอาเซียน 4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์จริง 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนา บุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการ เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ (Mission)

8 ดร. นพดล ฉัตรชัยพล รัตน์ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ ดร. นพดล ฉัตรชัยพล รัตน์ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ นางอัมรา ฉัตรชัยพล รัตน์ ผู้จัดการ / รองฯฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางอัมรา ฉัตรชัยพล รัตน์ ผู้จัดการ / รองฯฝ่าย บริหารงานทั่วไป Phukhieo Technological College ดต. เดชา นาสูง ชน รองฯ ฝ่ายพัฒนา นร.- นศ. ดต. เดชา นาสูง ชน รองฯ ฝ่ายพัฒนา นร.- นศ. นายสมโพธ เพลียครบุรี รองฯ ฝ่าย กิจกรรม นายสมโพธ เพลียครบุรี รองฯ ฝ่าย กิจกรรม น. ส. พลอยนภัส ฉัตร ชัยพลรัตน์ รองฯ ฝ่ายงาน วิชาการ น. ส. พลอยนภัส ฉัตร ชัยพลรัตน์ รองฯ ฝ่ายงาน วิชาการ ดร. นพดล ฉัตรชัย พลรัตน์ รักษาการ นโยบาย และวางแผน ดร. นพดล ฉัตรชัย พลรัตน์ รักษาการ นโยบาย และวางแผน คณะกรรมการ สถานศึกษา

9 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] 1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการ เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ (Mission)

10 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม

11 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม

12 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ ตรงกับความต้องการของประชาคมอาเซียน

13 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์จริง

14 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนา บุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

15 ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน’’ วิสัยทัศน์[Vision] พันธกิจ (Mission) 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนา บุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้างความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

16 วิสัยทัศน์(Vision) ‘‘เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรมมีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้าง สุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพใน ประชาคมอาเซียน’’ 1.มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเชิงระบบที่มี ประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการ เปลี่ยนแปลง 2.พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม 3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาคมอาเซียน 4.บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดย เน้นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์จริง 5.บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มี ความสุขที่แท้จริง เพื่อ สร้าง ความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคม พันธกิจ(Mission)

17 Inter Being Vision KPIs Core Competency

18


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรม นำความรู้ สู่การ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google