งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research

2 แบบฟอร์มที่ 1 วิสัยทัศน์ 2560 และการกำหนดคำนิยาม วิสัยทัศน์ 2560 (VISION - 2017) คำนิยาม (Definition) “อุทยานการศึกษา แห่งอาเซียน” แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ชื่นชม นวัตกรรม อย่างไร้พรมแดนของ ประชาคมอาเซียน

3 แบบฟอร์มที่ 2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 2555-2559 และ การกำหนดคำนิยาม จุ ดยืนทางยุทธศาสตร์ 2555-2559 (Strategic Position 2012-2016) คำนิยาม (Definition) “อุทยานการศึกษา แห่งการสร้างโอกาส” เครือข่ายทางปัญญา เพื่อสร้างโอกาสในการ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก่สังคมทุกระดับ

4 แบบฟอร์มที่ 3 นโยบายเชิงยุทธศาสตร์และการกำหนดคำนิยาม นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Policy ) คำนิยาม (Definition) สังคมเข้มแข็งสังคมที่มีการเรียนรู้และมี ภูมิปัญญาที่ปรับตัวก้าว ล้ำการเปลี่ยนแปลง

5 แบบฟอร์มที่ 4 ยุทธศาสตร์และการกำหนดความหมาย ยุทธศาสตร์ (Strategy) พ.ศ.2557-2559 ความหมายของยุทธศาสตร์ 5. มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research การวิจัยที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง อยู่บนฐานความรู้จากการ วิจัย โดยโจทย์วิจัยมาจาก ความต้องการของท้องถิ่น

6 แบบฟอร์มที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และค่า เป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง (1)

7 แบบฟอร์มที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และค่า เป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง (2)

8 แบบฟอร์มที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และค่า เป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง (3)

9 แบบฟอร์มที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และค่า เป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง (4)

10 แบบฟอร์มที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และค่า เป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง (5)

11 แบบฟอร์มที่ 7 การกำหนดมาตรการและโครงการ/กิจกรรม (1) ยุทธศาสตร์ : มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ระดับมาตรการ มาตรการหรือ แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมหน่วยงาน รับผิดชอบ 2 ระบบ1.มีระบบและกลไกที่ ส่งเสริมการทำงานวิจัย เชิงพื้นที่ของบุคลากร 1.โครงการพัฒนาระบบ และกลไกที่ส่งเสริมการ ทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ บุคลากร สถาบันวิจัยและ สำนักวิชา 2 ระบบ2.มีระบบรางวัลและยก ย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ 2.โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติผลงานการวิจัย ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและ หน่วยพัฒนา องค์กร

12 แบบฟอร์มที่ 7 การกำหนดมาตรการและโครงการ/กิจกรรม (2) ยุทธศาสตร์ : มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ระดับมาตรการ มาตรการหรือ แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมหน่วยงาน รับผิดชอบ 2 ระบบ3.มีระบบและกลไก กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการที่ให้คุณค่า งานวิจัยเชิงพื้นที่ 3.โครงการปรับปรุงเกณฑ์ และกลไกการกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่ให้ คุณค่างานวิจัยเชิงพื้นที่ การเจ้าหน้าที่ และสำนักวิชา 2 แผน4.มีแผนงานกำหนด งานวิจัยเชิงพื้นที่แบบมี ส่วนร่วมรวมถึงชุมชน ท้องถิ่น 4.โครงการจัดทำแผนงาน กำหนดงานวิจัยเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมรวมถึง ชุมชนท้องถิ่น ส่วนแผนงานฯ สถาบันวิจัย และสำนักวิชา

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 มุ่งการวิจัยแบบ Area-based Collaborative Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google