งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์และ นโยบายการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์และ นโยบายการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์และ นโยบายการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี

2 วิสัยทัศน์ สร้างระบบการบริหารและการ จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้บรรลุ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ สร้างสรรค์ มีคุณภาพทัดเทียมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ไทย และมีมาตรฐานในระดับ นานาชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

3 มหาวิทยาลัยศิลปากร You are here การบริหารก่อนการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์

4 มหาวิทยาลัยศิลปากร You are here ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย แห่งการสร้างสรรค์ หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์เปรียบเหมือน เครื่องยนต์ ผู้อำนวยการเปรียบ เหมือนหัวหน้าช่างเครื่อง การบริหารหลังการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์

5 ศูนย์ คอมพิวเ ตอร์ คณะ วิชา ต่าง ๆ หน่วยงา น สนับสนุน อื่น ๆ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ยุทธศาส ตร์ด้าน ระบบ เทคโนโล ยี สารสนเท ศ แผนด้าน IT ระดับ มหาวิทย าลัย เป้าหมาย งบประมาณ ด้าน IT สร้างระบบการ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มี การทำงานแบบมือ อาชีพ มหาวิทยาลัยแห่ง การสร้างสรรค์ แผนด้าน IT

6 ศูนย์ คอมพิวเ ตอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ยุทธศาส ตร์ด้าน ระบบ เทคโนโล ยี สารสนเท ศ แผนด้าน IT ระดับ มหาวิทย าลัย งบประมาณ ด้าน IT สร้างระบบการ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มี การทำงานแบบมือ อาชีพ การจัดการด้าน งบประมาณ IT งบลงทุนด้าน IT งบดำเนิน การ

7 3. สร้างระบบการบริหารระบบสารสนเทศในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกันและเชื่อมต่อกันได้เสมือนเป็นวิทยาเขตเดียวกัน 1. สร้างทีมบริหารที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำที่ดี โดย คำนึงถึงการทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการบริหาร สร้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปิดโอกาสให้บุคลากร ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการทำงานเป็นทีม 2. สร้างระบบและกลไกที่ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น ตัวขับเคลื่อนยุทศาสตร์ด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ

8 5. เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยการยก ย่อง ชมเชย และมอบรางวัล 1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในระยะ สั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงสมรรถนะ ซึ่ง ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attribute) 2. ส่งเสริมให้มีการสร้างค่านิยมของหน่วยงานและให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงานและงานที่ทำ 3. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน 4. สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ รวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อสร้าง บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีการ ทำงานแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีการ ทำงานแบบมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์และ นโยบายการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google