งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ระยองบริหารธุรกิจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยี ระยองบริหารธุรกิจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ระยองบริหารธุรกิจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานอาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานอาชีพ นางสาวจิราภรณ์ อารยะศิลปธร

2 ที่มาและแนวคิดใน การศึกษา ที่มาและแนวคิดใน การศึกษา Principle การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรให้เป็นไปอย่างมี ชีวิตชีวาผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนของ ตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน การเรียนรู้ที่มีความหมาย แก่ผู้เรียน คือการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) ควรนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีเรียนที่จัด สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่ม การจัดกลุ่มผู้เรียนให้คละกันทั้งความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนนำ ศักยภาพของตนมาเสริมสร้างความสำเร็จของกลุ่ม จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคกลุ่ม แข่งขันตอบปัญหา (TGT) และนำไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพและสร้างแนวทาง ในการแก้ปัญหา ของนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนได้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา Purposes of the Study 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียน แบบร่วมมือ เทคนิคการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบ ร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่าง กลุ่มด้วยเกม เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80

4 ผลการวิจัย ผลการวิจัย Research Results รายการทดสอบคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ แบบฝึกหัด ระหว่างเรียน (E1) 2520.1780.68 แบบทดสอบหลัง เรียน (E2) 108.4184.10 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของ การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียน แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย เกมร่วมกับแผนการจัดการ เรียนรู้

5 ผลการวิจัย ( โปรแกรม สำเร็จรูป SPSS) ผลการวิจัย ( โปรแกรม สำเร็จรูป SPSS) Research Results ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ กลุ่มทดลอง ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ กลุ่มทดลอง

6 ผลการวิจัย ผลการวิจัย Research Results ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง การ ทดสอบ NXS.D.tSig. ก่อน เรียน 396.31 1.59 หลัง เรียน 398.411.52 6. 21 5 0.00 0**

7 Conclusion ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ เรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการแข่งขันระหว่าง กลุ่มด้วยเกมร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อย ละ 80.68/84.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของกลุ่มทดลองด้วย นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง เลขยกกำลัง ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า มากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยี ระยองบริหารธุรกิจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google