งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นายพชรกร ดวงดอก สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในรายวิชาการใช้งาน บริการเว็บ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สื่อการ เรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใช่ หรือไม่

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการใช้งานบริการเว็บ โดย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้ t-test แบบ t-test Dependent

4 ผลการวิจัย MeanNStd. Deviation Pair 1 PRE POST Mean หมายถึง คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียน กลุ่ม ตัวอย่าง เท่ากับ 8.62 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ หลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ คะแนน N หมายถึง จานวนผู้เรียน 2 กลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 20 คน Std. Deviation หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ คะแนน ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ คะแนน Std. Error Mean หมายถึง ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ คะแนน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลัง เรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ คะแนน

5 NCorrelationSig. Pair 1PRE & POST ผลการวิจัย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง และใช้ในการทดสอบ ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง H0 : คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กัน H1 : คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน โดยที่ –1 ≤ correlation (r) ≤ 1 จากผลการวิเคราะห์ ค่า Sig. = (p-value <.05) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมี ความสัมพันธ์กันและมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ในทิศทาง เดียวกันเนื่องจากค่า correlation (r) = มีค่าเป็นบวก

6 ผลการวิจัย MeanS.D. ค่าเฉลี่ยของ ผลต่าง S.D. ค่าเฉลี่ย ผลต่าง tSig. ก่อนเรียน หลังเรียน จากการทดสอบคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย ของผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 2.7 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ที่ เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการใช้งานบริการเว็บ ของ กลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นให้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่.05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google