งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นายพชรกร ดวงดอก สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในรายวิชาการใช้งานบริการเว็บ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใช่หรือไม่

8 เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการใช้งานบริการเว็บ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้ t-test แบบ t-test Dependent

9 ผลการวิจัย Mean N Std. Deviation Pair 1 PRE 8.65 20 3.675 POST 11.35
2.539 Mean หมายถึง คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 8.62 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ คะแนน N หมายถึง จานวนผู้เรียน 2 กลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 20 คน Std. Deviation หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ คะแนน Std. Error Mean หมายถึง ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ คะแนน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ คะแนน

10 ผลการวิจัย N Correlation Sig. Pair 1 PRE & POST 20 .533 .016
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง และใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง H0 : คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กัน H1 : คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน โดยที่ –1 ≤ correlation (r) ≤ 1 จากผลการวิเคราะห์ค่า Sig. = 0.016 (p-value < .05) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากค่า correlation (r) = มีค่าเป็นบวก

11 ผลการวิจัย Mean S.D. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง S.D. ค่าเฉลี่ยผลต่าง t Sig.
Mean S.D. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง S.D. ค่าเฉลี่ยผลต่าง t Sig. ก่อนเรียน 8.65 3.67 2.7 3.16 3.82 0.001 หลังเรียน 11.35 2.53 จากการทดสอบคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 2.7 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ที่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

12 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้งานบริการเว็บ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google