งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มาตรฐานความรู้ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู้ภาษาและเทคโนโลยี สําหรับครู 4. จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจดการในห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มาตรฐานความรู้ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู้ภาษาและเทคโนโลยี สําหรับครู 4. จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจดการในห้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. มาตรฐานความรู้ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู้ภาษาและเทคโนโลยี สําหรับครู 4. จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจดการในห้องเรียน 7. การวิจัยทางการศึกษา 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา 9. ความแป็นนครู

3 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2. ผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3. ผู้ประกอบวชาชีพพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 4. ผู้ประกอบวชาชีพพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนสิย ทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผ็รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ 5. ผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฎบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง ทางกาย วาจา และจิตใจ

4 ดังได้กล่าวแล้วว่า เอกสารฉบับนี้จดทัาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ทราบสาระสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ ปรากฏตามข้อบังคับคุรุสภาฉบับ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เท่านั้น ต่อไปคุรุสภาจะมี ข้อบังคับทัทีเกี่ยวเนื่องกันออกตามมาใช่ อีกอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก ว่าด้วยการกําหนดระดับ คุณภาพของมาตรฐานในการ ประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินระดับ คุณภาพ ( มาตรา 49 วรรคสอง ) อีก ฉบับหนึ่ง ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ ( มาตรา 50 วรรคสอง ) และเมื่อนั้นการบังคับใช้กฎหมาย ( ที่ถือเป็น วิชาชีพควบคุม ) ที่สมบูรณ์กจะตามมา


ดาวน์โหลด ppt 1. มาตรฐานความรู้ 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู้ภาษาและเทคโนโลยี สําหรับครู 4. จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจดการในห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google