งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2 มาตรฐานความรู้ 1.มาตรฐานความรู้ 2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 4. จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจดการในห้องเรียน 7. การวิจัยทางการศึกษา 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9. ความแป็นนครู

3 มาตรฐานการปฏิบัตตน 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2. ผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3. ผู้ประกอบวชาชีพพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 4. ผู้ประกอบวชาชีพพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนสิย ทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผ็รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ 5. ผู้ประกอบวชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฎบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง ทางกาย วาจา และจิตใจ

4 การปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ดังได้กล่าวแล้วว่า เอกสารฉบับนี้จดทัาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทราบสาระสาคัญของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ปรากฏตามข้อบังคับคุรุสภาฉบับ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เท่านั้น ต่อไปคุรุสภาจะมีข้อบังคับทัทีเกี่ยวเนื่องกันออกตามมาใช่ อีกอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก ว่าด้วยการกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ ประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (มาตรา 49 วรรคสอง) อีก ฉบับหนึ่ง ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรา 50 วรรคสอง) และเมื่อนั้นการบังคับใช้กฎหมาย (ที่ถือเป็น วิชาชีพควบคุม) ที่สมบูรณ์กจะตามมา


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google