งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา

2 บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย
สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายโดยตรง ให้ทำหน้าที่ในการ -ป้องกัน -แก้ไข -ช่วยเหลือ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4 อาจารย์ที่ปรึกษา

5 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร วิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา วิธีการคิดค่าระดับคะแนน แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ

6 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา(ต่อ)
2. ด้านพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ และบริการ หอพัก ทุน งานพิเศษนอกเวลา การดูแลสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

7 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา(ต่อ)
3. เป็นที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ - การยื่นคำร้องต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา - สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม - หาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

8 กิจกรรม ย้อนรอยอดีต จับกลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ กลุ่มละ 5 คน
เลือกประธานและเลขากลุ่ม ประธานรับใบงาน กลุ่มละ 1 ชุด ดำเนินการตามรายละเอียดในใบงาน

9 กลุ่ม 1 ประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นน.ศ. และได้รับความช่วยเหลือจาก
นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่ม 1 ประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นน.ศ. และได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์

10 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ความรู้สึกของนศ.ที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากอาจารย์

11 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต..
คุณลักษณะของอาจารย์ที่นักศึกษารับรู้ว่า รัก เต็มใจและยินดีช่วยเหลือเขา ยิ้มแย้มแจ่มใส มีท่าทีเป็นมิตรและอบอุ่น แสดงความเต็มใจช่วย มีจิตเมตตา ใจกว้าง รับฟัง รักและเข้าใจ ใจเย็น สงบเยือกเย็น มีความรู้ เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นและสังคม แต่งกายสุภาพ เหมาะสม

12 กลุ่มที่ 2 ประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักศึกษา
นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่มที่ 2 ประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักศึกษา

13 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษา
มลม ความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษา

14 กลุ่มที่ 3 ความกังวลใจ/หนักใจในการช่วยเหลือนักศึกษา
นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่มที่ 3 ความกังวลใจ/หนักใจในการช่วยเหลือนักศึกษา

15 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ความกังวลใจ/หนักใจในการช่วยเหลือนักศึกษา
นศ.ไม่มาหา ไม่มีเวลา ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้นศ. ไว้ใจและเล่าปัญหาให้ฟัง ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ฯลฯ

16 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย

17 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย 1.รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพื่อรู้จักเข้าใจ เป็นรายบุคคล: รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาจาก การสัมภาษณ์ สังเกต แบบสอบถาม แบบวัด แบบประเมินและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ -ด้านความสามารถ ความถนัดและความสนใจ -ด้านสุขภาพกายและจิต -ด้านครอบครัว

18 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย 2.รวบรวม สังเคราะห์และให้ : ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการปรับตัว บุคลิกภาพ สุขภาพกายและจิต ข้อมูล/ข่าวสารด้านอาชีพ การฝึกงาน ตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจและค่านิยมของนักศึกษา

19 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การทำงานพิเศษระหว่างเรียน การเลือกอาชีพ 4. ส่งต่อนักศึกษาไปยังบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

20 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย 6. มีส่วนร่วมในการ : วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา) กำหนดกลยุทธ์(ด้านการพัฒนานักศึกษา)ที่เหมาะสมกับองค์กร นำกลยุทธ์ (ด้านการพัฒนานักศึกษา) ไปประยุกต์/ปฏิบัติ ควบคุมประเมินผลการดำเนินงาน (ด้านการพัฒนานักศึกษา) ขององค์กร

21 เป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา 1. รู้สึกดี เห็นคุณค่าในตน 2. มีเอกลักษณ์ด้านบวก 3. มีพัฒนาการทางกาย/จิตใจเหมาะสม 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 5. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน/สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย/สังคม

22 จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.รักและเมตตาต่อศิษย์โดยเสมอหน้า 2.อบรม สั่งสอน สร้างเสริมทักษะและนิสัยที่ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจ 3.ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ 4.ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมของศิษย์

23 จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ต่อ)
5.ไม่แสวงหาประโยชน์จากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 6.พัฒนาตนทั้งวิชาชีพ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ให้ทันต่อ พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเสมอ 7.รักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 8.อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

24 ความคาดหวังของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง/อยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : -กระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่สัมฤทธิ์ -ขยัน อดทน -รับผิดชอบ -มีระเบียบวินัย ควบคุมตน -เสียสละ -สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคาวะ -ฯลฯ

25 นักศึกษาคาดหวังอะไรจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
ใกล้ชิดให้มาก ตั้งกฎเกณฑ์ให้น้อย ให้เวลาในการพูดคุยและ รับฟัง ชมเมื่อทำดี เลี่ยงการตำหนิ ยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาส

26 เทคนิค “6 อย่า” จู้จี้ จับผิด ท้าวความ อำนาจบังคับ ลงโทษรุนแรง ประจาน

27 ปัจจัยที่ทำให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ความสนิทสนม/คุ้นเคย ความไว้วางใจ ความรัก/ศรัทธา/ชื่นชม ฯลฯ

28 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเกิด.. ความสนิทสนมไว้วางใจ รักและศรัทธาอาจารย์
เป็นกันเอง รับฟัง ให้เวลา ให้โอกาส หวังดีและช่วยด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ ให้กำลังใจ

29 การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา
พูดย้ำถึงความผิดพลาด(เก่าๆ )ซ้ำๆ บ่น/ตำหนิ/ตัดสิทธิ/หักคะแนน เปรียบเทียบกับนศ.อื่นๆ ขู่ (แล้วไม่ได้ทำตามที่ขู่) ปรามาส  ดูถูกให้ได้อาย โดยหวังว่าจะฮึดสู้  มีมานะและแก้ไขตนเอง แสดงความโกรธ: ไม่พูดด้วย  ไม่สนใจ  ไม่ส่งเสริม โดยหวังว่า นศ.จะสำนึกและปรับปรุงตนเอง

30 การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ใช้กิจกรรมช่วย: กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  กิจกรรมกลุ่ม ให้เพื่อนและผู้เกี่ยวข้องช่วย(เพื่อน อาจารย์ท่านอื่น แฟน ฯลฯ) ชมเชยเมื่อทำได้ดี เมื่อนักศึกษาทำผิด  หาวิธีตักเตือน  ชักจูงให้อยากเปลี่ยนแปลง ตนเองให้ดีขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย/ชุมชนให้เหมาะสม  ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

31 การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับฟังปัญหาด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่ตำหนิหรือ สั่งสอนเร็วเกินไป  มองนศ.ในแง่ดี  มีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุ  และแนวทางการแก้ไข กระตุ้นให้นศ.คิดแก้ปัญหาเอง  ให้ได้หลายๆวิธี ช่วยวิเคราะห์ทางเลือกร่วมกัน แล้วให้นศ.ตัดสินใจเลือก ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เด็กคิดไม่ออก ให้กำลังใจ ความมั่นใจว่าปัญหาจะคลี่คลาย การให้คำปรึกษา : Counseling

32 นักศึกษาคาดหวังให้ อาจารย์เป็นแบบนี้?
ต่อไปนี้ผมจะไม่โดดเรียนอีก ถ้าอาจารย์สวยๆแบบนี้มาสอน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google