งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา. บทบาทของอาจารย์ มหาวิทยาลัย สอน วิจัย ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา. บทบาทของอาจารย์ มหาวิทยาลัย สอน วิจัย ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา

2 บทบาทของอาจารย์ มหาวิทยาลัย สอน วิจัย ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัย มอบหมายโดยตรง ให้ทำหน้าที่ในการ -ป้องกัน -แก้ไข -ช่วยเหลือ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4

5 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 1. ด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร วิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา วิธีการคิดค่าระดับคะแนน แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ

6 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อ) 2. ด้านพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ และ บริการ หอพัก ทุน งานพิเศษนอกเวลา การดูแลสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

7 3. เป็นที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ - การยื่นคำร้องต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษา - สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม - หาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาของ นักศึกษา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ ปรึกษา (ต่อ)

8 กิจกรรม ย้อนรอยอดีต จับกลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ กลุ่มละ 5 คน เลือกประธานและเลขากลุ่ม ประธานรับใบงาน กลุ่มละ 1 ชุด ดำเนินการตามรายละเอียดในใบงาน

9 นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่ม 1 ประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นน.ศ. และได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์

10 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ความรู้สึกของนศ. ที่ได้รับความช่วยเหลือ จากอาจารย์

11 คุณลักษณะของอาจารย์ที่นักศึกษารับรู้ว่า รัก เต็มใจและยินดีช่วยเหลือเขา จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. มีจิตเมตตา ใจกว้าง รับ ฟัง รักและ เข้าใจ ใจเย็น สงบเยือก เย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีท่าทีเป็นมิตร และอบอุ่น แสดงความเต็ม ใจช่วย แต่งกายสุภาพ เหมาะสม มีความรู้ เข้าใจ ธรรมชาติของ วัยรุ่นและสังคม

12 นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่มที่ 2 ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ นักศึกษา

13 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ข ข มลม ม ความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้ ช่วยเหลือนักศึกษา

14 นำเสนอผลงานของกลุ่ม กลุ่มที่ 3 ความกังวลใจ / หนักใจใน การช่วยเหลือนักศึกษา

15 จากกิจกรรมย้อนรอยอดีต.. ข ความกังวลใจ / หนักใจในการ ช่วยเหลือนักศึกษา นศ. ไม่มาหา ไม่มีเวลา ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้นศ. ไว้ใจและเล่าปัญหาให้ฟัง ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ฯลฯ

16 ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย

17 1.รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพื่อรู้จักเข้าใจ เป็นรายบุคคล: รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาจาก การสัมภาษณ์ สังเกต แบบสอบถาม แบบวัด แบบประเมินและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ -ด้านความสามารถ ความถนัดและความสนใจ -ด้านสุขภาพกายและจิต -ด้านครอบครัว ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย

18 2.รวบรวม สังเคราะห์และให้ : ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการปรับตัว บุคลิกภาพ สุขภาพกาย และจิต ข้อมูล/ข่าวสารด้านอาชีพ การฝึกงาน ตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานที่เหมาะกับ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและ ค่านิยมของนักศึกษา ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย

19 4. ส่งต่อนักศึกษาไปยังบุคคล หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การทำงานพิเศษระหว่างเรียน การเลือกอาชีพ 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผล ดำเนินงาน เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

20 6. มีส่วนร่วมในการ : วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก องค์กร (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา) กำหนดกลยุทธ์ (ด้านการพัฒนานักศึกษา) ที่ เหมาะสมกับองค์กร นำกลยุทธ์ ( ด้านการพัฒนานักศึกษา ) ไป ประยุกต์ / ปฏิบัติ ควบคุมประเมินผลการดำเนินงาน ( ด้านการ พัฒนานักศึกษา ) ขององค์กร ลักษณะงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย

21 เป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา 1. รู้สึกดี เห็นคุณค่าในตน 2. มีเอกลักษณ์ด้านบวก 3. มีพัฒนาการทางกาย/จิตใจเหมาะสม 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 5. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน/สาขา/ คณะ/มหาวิทยาลัย/สังคม

22 จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1.รักและเมตตาต่อศิษย์โดยเสมอหน้า 2.อบรม สั่งสอน สร้างเสริมทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง อย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจ 3.ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ 4.ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมของศิษย์

23 จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 5.ไม่แสวงหาประโยชน์จากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 6.พัฒนาตนทั้งวิชาชีพ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ให้ทันต่อ พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองเสมอ 7.รักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์และเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กร 8.อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

24 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง/อยู่ในเกณฑ์ที่จะ สำเร็จการศึกษา ความคาดหวังของอาจารย์ที่มีต่อ นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : -กระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่สัมฤทธิ์ -ขยัน อดทน -รับผิดชอบ -มีระเบียบวินัย ควบคุมตน -เสียสละ -สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคาวะ -ฯลฯ

25 ใกล้ชิดให้มาก ตั้งกฎเกณฑ์ให้น้อย ให้เวลาในการพูดคุยและ รับฟัง ชมเมื่อทำดี เลี่ยงการตำหนิ ยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาส นักศึกษาคาดหวังอะไรจาก อาจารย์ที่ปรึกษา

26 เทคนิค “6 อย่า” จู้จี้ จับผิด ท้าวความ อำนาจบังคับ ลงโทษรุนแรง ประจาน

27 ปัจจัยที่ทำให้การดูแลช่วยเหลือ นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ความสนิทสนม/คุ้นเคย ความไว้วางใจ ความรัก/ศรัทธา/ชื่นชม ฯลฯ

28 เป็นกันเอง รับฟัง ให้เวลา ให้โอกาส หวังดีและช่วยด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ ให้กำลังใจ ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเกิด.. ความสนิทสนมไว้วางใจ รักและ ศรัทธาอาจารย์

29 การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา พูดย้ำถึงความผิดพลาด(เก่าๆ )ซ้ำๆ บ่น/ตำหนิ/ตัดสิทธิ/หักคะแนน เปรียบเทียบกับนศ.อื่นๆ ขู่ (แล้วไม่ได้ทำตามที่ขู่) ปรามาส ดูถูกให้ได้อาย โดยหวังว่าจะฮึดสู้ มีมานะและแก้ไขตนเอง แสดงความโกรธ: ไม่พูดด้วย ไม่สนใจ ไม่ส่งเสริม โดยหวังว่า นศ.จะสำนึกและปรับปรุง ตนเอง

30 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ใช้กิจกรรมช่วย: กีฬา ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมกลุ่ม ให้เพื่อนและผู้เกี่ยวข้องช่วย(เพื่อน อาจารย์ท่านอื่น แฟน ฯลฯ) ชมเชยเมื่อทำได้ดี เมื่อนักศึกษาทำผิด หาวิธีตักเตือน ชักจูงให้อยาก เปลี่ยนแปลง ตนเองให้ดีขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย/ชุมชนให้เหมาะสม ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา

31 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับฟังปัญหาด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่ตำหนิหรือ สั่งสอนเร็วเกินไป มองนศ.ในแง่ดี มีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข กระตุ้นให้นศ.คิดแก้ปัญหาเอง ให้ได้หลายๆวิธี ช่วยวิเคราะห์ทางเลือกร่วมกัน แล้วให้นศ.ตัดสินใจเลือก ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เด็กคิดไม่ออก ให้กำลังใจ ความมั่นใจว่าปัญหาจะคลี่คลาย การให้คำปรึกษา : Counseling การช่วยเหลือ/แก้ไขพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาของนักศึกษา

32 นักศึกษาคาดหวังให้ อาจารย์เป็นแบบนี้? ต่อไปนี้ผมจะไม่โดดเรียนอีก ถ้าอาจารย์สวยๆแบบนี้มาสอน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ของ อาจารย์ที่ปรึกษา. บทบาทของอาจารย์ มหาวิทยาลัย สอน วิจัย ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google