งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย เด็กวัยเรียน 5-14 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย เด็กวัยเรียน 5-14 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย เด็กวัยเรียน 5-14 ปี
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย เด็กวัยเรียน 5-14 ปี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เลย

2 ประเด็นปัญหาที่พบ ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 4.57

3 เป้าประสงค์ เด็กวัยเรียน สุขภาพดี (กายใจ สังคม สติปัญญา)
เด็กวัยเรียน สุขภาพดี (กายใจ สังคม สติปัญญา) มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

4 กลวิธีการดำเนินงาน พัฒนาโรงเรียนสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
โดยเน้นหนัก องค์ประกอบด้านอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สุขภาพส่วนบุคคล และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ชมรม ,ชั่วโมงโฮมรูม) ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติได้รับส่งต่อเข้า คลินิกDPAC มีแผนและวาระการประชุมพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเด็ก ใน dHs ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย child manager

5 กลวิธีการดำเนินงาน 3. การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
การตรวจสุขภาพ /เฝ้าระวังภาวะสุขภาพนักเรียน ทันตสุขภาพ วัคซีน เด็ก ป1.ทุกคนได้รับการตรวจสายตา และการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือทุกราย 4 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบแก้ไขภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 5. พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนแก่ผู้บริหาร และครูอนามัยโรงเรียน

6 กลวิธีการดำเนินงาน 6. พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7
กลวิธีการดำเนินงาน 6.พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7.ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 8.พัฒนาอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน

7 ความสำเร็จของการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี จำนวน 23 ราย = ต่อแสนประชากร ปี จำนวน 11 ราย = ต่อแสนประชากร ปี จำนวน ราย = ต่อแสนประชากร

8 การดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลทุกระดับมีคณะทำงานในการดำเนินงานป้องกัน การจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและนำข้อมูลการจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมาวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีระดับอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 ขั้นตอนที่ 3 มีการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก กรณีเด็กจมน้ำ
ขั้นตอนที่ 4 มีการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตใน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขั้นตอนที่ 5 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย เด็กวัยเรียน 5-14 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google