งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นปัญหาที่พบ ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่ม อ้วน และอ้วน จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 4.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นปัญหาที่พบ ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่ม อ้วน และอ้วน จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 4.57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นปัญหาที่พบ ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่ม อ้วน และอ้วน จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 4.57

3 เป้าประสงค์ เด็กวัยเรียน สุขภาพดี ( กายใจ สังคม สติปัญญา ) มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

4

5

6

7 ความสำเร็จของการป้องกัน การจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อ แสนประชากร อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี 2554 จำนวน 23 ราย = 19.38 ต่อแสนประชากร ปี 2555 จำนวน 11 ราย = 9.2 ต่อแสนประชากร ปี 2556 จำนวน 9 ราย = 7.6 ต่อแสนประชากร

8 การดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลทุกระดับ มีคณะทำงานในการดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปีและนำข้อมูลการ จมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมา วิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการการ ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ เสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ระดับอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

9 ขั้นตอนที่ 3 มีการให้ความรู้การ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก กรณี เด็กจมน้ำ ขั้นตอนที่ 4 มีการประเมินผล การดำเนินงานป้องกันการ จมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี ขั้นตอนที่ 5 มีการสรุปรายงาน ผลการดำเนินงานป้องกันการ จมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี ส่งสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทุกไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นปัญหาที่พบ ร้อยละของเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่ม อ้วน และอ้วน จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 4.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google