งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะเรื่อง กลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะเรื่อง กลุ่มวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะเรื่อง กลุ่มวัย

3 โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อื่น ๆ มาตรฐาน สถานที่ทำงาน

4 1. นักวิชาการที่ต้องรู้รอบ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ไม่ตกข่าว 2. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเทคนิค สื่อสารเชิงบวก และค้นหาข้อเท็จจริง 3. บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการพูด การแต่งกาย และการวางตน คุณสมบัติของผู้เยี่ยมประเมินที่สำคัญ

5 4. พัฒนาแนวคิดของตนเองในเชิงระบบ (Systematic Thinking) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินองค์กร ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม 5. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานทั้งจาก การนำเสนอ การซักถาม การสังเกต และจากเอกสารของหน่วยงาน 6. สามารถเขียนรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล ในการนำเสนอ และการพิจารณาตัดสิน คุณสมบัติของผู้เยี่ยมประเมินที่สำคัญ

6 1. การจัดกรอบการเขียนรายงาน และหลักการเขียนภาษาไทย ที่เป็นหลักการทั่วไป 2. ส่วนเนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละมาตรฐาน เป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงาน 3. ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาระดับมาตรฐาน ทางวิชาการ หรือกึ่งวิชาการ ตามความเหมาะสม ความสำคัญของการเขียนรายงาน

7 1. การมีแหล่งข้อมูลชัดเจนจากการ รวบรวมที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะเขียน 2. มีการจดบันทึกระหว่างเยี่ยมประกัน เพื่อเป็นข้อมูล และหลักฐานจากการ ค้นพบ และการซักถาม 3. จำแนกข้อมูลที่ได้ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ 4. พิจารณาเลือกสรรเนื้อหาเฉพาะที่เป็น ประโยชน์ 5. จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ แล้วเขียน รายงานตามลำดับความสำคัญนั้น ข้อสรุป

8


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะเรื่อง กลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google