งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 419 125 พุทธศาสนากับ ชีวิตประจำวัน ผศ. ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 419 125 พุทธศาสนากับ ชีวิตประจำวัน ผศ. ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 419 125 พุทธศาสนากับ ชีวิตประจำวัน ผศ. ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก

2 หลักธรรมในพุทธศาสนา และวิธีการนำเอาหลักธรรม เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน อิทธิพลของ พุทธศาสนาที่มีต่อ ชีวิตประจำวันของชาวพุทธ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศีลธรรม ทั้งการ นำเอาหลักธรรมไปใช้ แก้ปัญหา

3 คะแนน 100 คะแนน เข้าชั้นเรียน 5, บทความ 10 การรายงาน 10, รูปเล่ม รายงาน 10, ใบงาน 5 สอบกลางภาค 20 สอบปลายภาค 40

4 ธรรมชาติของคน ตั้งใจมา เต็มใจมา จำใจมา ทุลักทุเลมา มาซือซือ

5 สวัสดี สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน แสนสนุก สุขฤทัย ใครเป็นใคร เรามา รู้จักกัน ฉันชื่อ....... ฉันชื่อ...... อ๋อ

6 1. พระพุทธศาสนา ? - พุทธประสัติ - องค์ประกอบ - คุณค่า

7 2. พุทธธรรมกับการ วางรากฐานชีวิต - การเว้นชั่ว 14 ประการ - ทุนชีวิต 2 ด้าน - ความสัมพันธ์ 6 ทิศ - จุดหมายชีวิต 3 ขั้น - จุดหมายชีวิต 3 ด้าน

8 3. พุทธธรรมกับ สังคม - สมาชิกที่ดีของโลก - สมาชิกที่ดีของสังคม - สมาชิกที่ดีของชุมชน - สมาชิกที่ดีของรัฐ - หลักธรรมของผู้นำรัฐ

9 4. พุทธธรรมกับการ ดำรงชีวิต - ชีวิตที่เลิศล้ำ - ชีวิตที่ก้าวหน้า - ชีวิตที่เป็นหลักฐาน - การดำรงชีวิตที่ สมบูรณ์ - ชีวิตที่ไม่พลาดถลำ

10 5. มนุษย์กับมนุษย์ - คู่ครองที่ดี - หัวหน้าครอบครัวที่ดี - ทายาทที่ดี - มิตรแท้ / มิตรเทียม - ลูกจ้าง / นายจ้าง

11 6. หน้าที่ของมนุษย์ - ครูอาจารย์ - นักเรียนนักศึกษา - พุทธศาสนิกชน - พระภิกษุสงฆ์

12 7. วีถีชีวิตของชาว พุทธ

13 8. พุทธศาสนพิธีที่ สำคัญ บุญพิธี กุศลพิธี ปกิณณกพิธี


ดาวน์โหลด ppt วิชา 419 125 พุทธศาสนากับ ชีวิตประจำวัน ผศ. ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google