งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
วิชา พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก

2 หลักธรรมในพุทธศาสนา และวิธีการนำเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิตประจำวันของชาวพุทธในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศีลธรรม ทั้งการนำเอาหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหา

3 การรายงาน 10, รูปเล่มรายงาน 10,
คะแนน 100 คะแนน เข้าชั้นเรียน 5, บทความ 10 การรายงาน 10, รูปเล่มรายงาน 10, ใบงาน 5 สอบกลางภาค 20 สอบปลายภาค 40

4 ธรรมชาติของคน ตั้งใจมา เต็มใจมา จำใจมา ทุลักทุเลมา มาซือซือ

5 ใครเป็นใคร เรามารู้จักกัน
สวัสดี สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน แสนสนุก สุขฤทัย ใครเป็นใคร เรามารู้จักกัน ฉันชื่อ ฉันชื่อ......อ๋อ

6 1. พระพุทธศาสนา ? - พุทธประสัติ - องค์ประกอบ - คุณค่า

7 2. พุทธธรรมกับการวางรากฐานชีวิต
- การเว้นชั่ว 14 ประการ - ทุนชีวิต 2 ด้าน - ความสัมพันธ์ 6 ทิศ - จุดหมายชีวิต 3 ขั้น - จุดหมายชีวิต 3 ด้าน

8 3. พุทธธรรมกับสังคม - สมาชิกที่ดีของโลก - สมาชิกที่ดีของสังคม
- สมาชิกที่ดีของชุมชน - สมาชิกที่ดีของรัฐ - หลักธรรมของผู้นำรัฐ

9 4.พุทธธรรมกับการดำรงชีวิต
- ชีวิตที่เลิศล้ำ - ชีวิตที่ก้าวหน้า - ชีวิตที่เป็นหลักฐาน - การดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ - ชีวิตที่ไม่พลาดถลำ

10 5. มนุษย์กับมนุษย์ - คู่ครองที่ดี - หัวหน้าครอบครัวที่ดี - ทายาทที่ดี
- มิตรแท้ / มิตรเทียม - ลูกจ้าง / นายจ้าง

11 6.หน้าที่ของมนุษย์ - ครูอาจารย์ - นักเรียนนักศึกษา - พุทธศาสนิกชน - พระภิกษุสงฆ์

12 7. วีถีชีวิตของชาวพุทธ

13 8.พุทธศาสนพิธีที่สำคัญ
บุญพิธี กุศลพิธี ปกิณณกพิธี


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google