งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ สรุปวิชา กระบวนทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชนในองค์กร (HCRD Paradigm in Organization) 02190551 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ สรุปวิชา กระบวนทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชนในองค์กร (HCRD Paradigm in Organization) 02190551 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ สรุปวิชา กระบวนทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชนในองค์กร (HCRD Paradigm in Organization) 02190551 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ

3 กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนทัศน์ = paradigm ( ราชบัณฑิต,2542) กรอบความคิด แนวทางทั่วไปที่ใช้ในการมองโลก ระบบคิด วิธีคิด แบบของการคิดที่ใช้เป็นแนว ในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

4 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร เริ่มแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สังคมอุตสาหกรรม มีโครงสร้างที่แน่นอน มีกฎเกณฑ์และเวลาอย่างมีระเบียบแบบแผน มุ่งให้ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เสมือนมนุษย์เป็นเครื่องจักรกล

5 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ทฤษฎีที่เป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มา : Richard A.Swanson Elwood F.Holton, 2001

6 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ การบริหารงานตามหน้าที่ POCCC POSDCORB MODEL ระบบราชการ ฯลฯ ทฤษฎีองค์กรสมัยดั้งเดิม

7 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีลำดับขั้นความ ต้องการ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ทฤษฎีสองปัจจัย ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีความขัดแย้ง ฯลฯ ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่

8 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) - ทฤษฎีการขาดแคลนทรัพยากร (Scarce Resource Theory) - ทฤษฎีทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Resource Theory) - ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) ทฤษฎีระบบ (System Theory)

9 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) - ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavism Theory) - ทฤษฎีคอกนิทิฟวิสซึม (Cognitivism Theory) - ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism Theory) - ทฤษฎีคอนสตัคทิวิสซึม (Constructivism Theory) ฯลฯ ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน

10 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ เทคนิคการพัฒนาองค์กร  การปรับรื้อระบบ (reengineering)  การคิดใหม่ (rethinking)  การออกแบบใหม่ (redesign)  การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ (reorganization)  การเทียบเคียงมาตรฐาน (benchmarking)  การมอบอำนาจ (empowering)  การบริหารคุณภาพโดยส่วนรวม (TQM)  การจัดการความรู้ (KM)

11 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การบรรจุ / ใช้ กระบวนการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ การพ้นจากงาน การประเมินผล ค่าตอบแทน การรักษา / จูงใจ การเลื่อนตำแหน่ง สวัสดิการ

12 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ กาลามสูตร 10 ประการ 1. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา 2. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา 3. อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ 4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา 5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา 6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา 7. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน 9. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้ ครูบาอาจารย์ 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

13 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ การประเมินผลการเรียน นำเสนอทฤษฎีและแนวคิด 30 % นำเสนอบทความ 30 % การเข้าร่วมและอภิปราย 10 % สอบปลายภาค 30 % วันเสาร์ 5 มี. ค.54 เวลา 14.00- 17.00 น.

14 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ  สะท้อนผลตามกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษา สร้างสรรค์ ”  ให้ข้อเสนอแนะที่ “ สร้างสรรค์ ” เพื่อ ปรับปรุงต่อไป “ ต่อว่า / ด่า / ลบหลู่ / ดูถูก ”  ไม่ใช่ที่ “ ต่อว่า / ด่า / ลบหลู่ / ดูถูก ” ครูบาอาจารย์ “ อคติ ” ( ความชอบ / ไม่ ชอบส่วนตัว )  ปราศจาก “ อคติ ” ( ความชอบ / ไม่ ชอบส่วนตัว ) การประเมินผล การสอน

15 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ...ขออวยพรให้สำเร็จการศึกษา มีงานทำ มีครอบครัว มีความสุข มีความสำเร็จในชีวิต “ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง”


ดาวน์โหลด ppt ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ สรุปวิชา กระบวนทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชนในองค์กร (HCRD Paradigm in Organization) 02190551 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google