งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา

2 1. มีความรอบรู้กว้างขวางทัน กับโลก 2. มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง และสังคม 3. มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 4. มีคุณธรรม จริยธรรม 5. ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย

3 เนื้อหา ( กลางภาค ) พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม & วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม & วัฒนธรรม

4  เฉย ๆ  เช้าชามเย็นชาม  ไม่เป็นไร  ตามสบาย  เลยตามเลย  กินตามน้ำ  ไม่ใช่ธุระ ( โยน กลอง ) วัฒนธรรม / บุคลิกภาพ คนไทย

5  ไม่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ไม่เคารพกฎระเบียบ  ไม่คำนึงถึงคุณค่าของเวลา / ไม่รีบเร่ง  พูดกลับไปกลับมา / ไม่ตอบ รับ - ปฎิเสธ  ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน สังคมไทยในสายตา ต่างชาติ

6  นิยมความสนุกในการทำงาน  ภูมิใจในเชื้อชาติ แต่ไม่พัฒนา ตนเอง  การศึกษา คือ หน้าตา  นักเรียนไม่เคารพครู ไม่มีวินัย ในชั้นเรียน สังคมไทยในสายตา ต่างชาติ


ดาวน์โหลด ppt สรุปวิชา 999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) ดร. สุมิตร สุวรรณ ประธานรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google