งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอยู่ร่วมกันในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอยู่ร่วมกันในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอยู่ร่วมกันในสังคม
วัตถุประสงค์ - สามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้ว่ามีคุณธรรมจริยธรรมใด - สามารถใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมวิเคราะห์ ตัดสิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ - สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นในการทำหน้าที่ตาม ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ได้ถูกต้อง

2 การอยู่ร่วมกันในสังคม
เบื้องบน เบื้องหลัง สมณพราหมณ์ เบื้องซ้าย ภรรยา/สามี เพื่อน มิตรสหาย ตนเอง เบื้องหน้า ครูอาจารย์ ผู้ให้กำเนิด &อุปการะ ลูกน้อง ลูกจ้าง เบื้องขวา เบื้องล่าง

3 หลีกจากอบายมุข 6 (อย่างน้อย)
สัมมาทิฎฐิ ตนเอง ความอดทน เบื้องหน้า ลักษณะของมิตรแท้ หลีกจากอบายมุข 6 (อย่างน้อย) ผู้ให้กำเนิด &อุปการะ บิดา มารดา บุตร ธิดา ไม่ทำชั่ว ทำดีและสอนให้บุตรทำดี ให้บุตรมีความรู้ เป็นภาระในการหาคู่ครองที่ สมควร - มีทุนให้บุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ช่วยทำการงาน ดำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนเป็นคนดี ทำบุญอุทิศให้บิดามารดา

4 ศิษย์ คนดีและมิตรแท้ ตนเอง สัมมาทิฏฐิ มีความรู้ อดทน ยอมรับและนับถือ
เบื้องขวา ยอมรับและนับถือ คอยช่วยเหลือ เชื่อฟังคำสอน ปรนนิบัติตามควร เรียนด้วยความเคารพ ครูอาจารย์ เป็นต้นแบบที่ดี สอนศิษย์ให้เป็นคนเก่งและดี ยกย่องชมเชยความดีของศิษย์ - ป้องศิษย์จากภัย

5 สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์ที่สามีหาได้ สามี
ภรรยา เบื้องหลัง ภรรยา/สามี จัดการงานดี ขยัน สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์ที่สามีหาได้ สามี ยกย่องภรรยา ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ มอบอำนาจ ให้ของแสดงความรักและ ตอบแทนความดี ตนเอง

6 รักษาทรัพย์ของเพื่อน เป็นที่พึ่งมีเพื่อนมีภัย -ไม่ละทิ้งยามวิบัติ
เบื้องซ้าย เพื่อน มิตรสหาย ตนเอง ช่วยเหลือเพื่อน รักษาทรัพย์ของเพื่อน เป็นที่พึ่งมีเพื่อนมีภัย -ไม่ละทิ้งยามวิบัติ -เคารพนับถือพ่อแม่ ญาติเพื่อน มีน้ำใจ ปิยวาจาและจริงใจ ช่วยเหลือเพื่อน -วางตนสม่ำเสมอ -ไม่หลอกลวง

7 ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกจ้าง
ตนเอง หัวหน้า/นายจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกจ้าง ให้งานที่เหมาะสม ให้ค่าจ้างที่เหมาะสม - ดูแลยามเจ็บป่วย - ให้รางวัลตามวาระ - ให้หยุดตามโอกาส ลูกน้อง ลูกจ้าง เริ่มงานก่อนนาย - เลิกงานหลังนาย - ไม่ลักขโมย - ทำงานเต็มกำลังอย่างดี - ยกย่องภักดีนาย เบื้องล่าง

8 พระสงฆ์/ผู้สอนศาสนาอื่น
เบื้องบน พระสงฆ์/ผู้สอนศาสนาอื่น สมณพราหมณ์ ศาสนิกชน คิด พูด ทำต่อท่าน ด้วยจิตเมตตา - ให้การต้อนรับ - ถวายทานเป็นประจำ - ฟังธรรมด้วยความ เคารพ - ห้ามทำความชั่ว - ตั้งอยู่ในความดี ช่วยเหลือด้วยความ เมตตา สอนธรรมะ&อธิบาย ให้ละเอียด - บอกทางสวรรค์ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การอยู่ร่วมกันในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google