งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอยู่ร่วมกัน ในสังคม วัตถุประ สงค์ - สามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้ว่ามี คุณธรรมจริยธรรมใด - สามารถใช้หลักคุณธรรมและ จริยธรรมวิเคราะห์ ตัดสิน และเสนอแนวทางแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอยู่ร่วมกัน ในสังคม วัตถุประ สงค์ - สามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้ว่ามี คุณธรรมจริยธรรมใด - สามารถใช้หลักคุณธรรมและ จริยธรรมวิเคราะห์ ตัดสิน และเสนอแนวทางแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอยู่ร่วมกัน ในสังคม วัตถุประ สงค์ - สามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้ว่ามี คุณธรรมจริยธรรมใด - สามารถใช้หลักคุณธรรมและ จริยธรรมวิเคราะห์ ตัดสิน และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาบางอย่างได้ - สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น ในการทำหน้าที่ตาม ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ได้ถูกต้อง

2 การอยู่ร่วมกัน ในสังคม ตนเ อง ผู้ให้ กำเนิด & อุปการ ะ ภรรยา / สามี เบื้อง หน้า เบื้อง หลัง เบื้อง บน เบื้อง ล่าง เบื้อง ขวา เบื้อง ซ้าย ครู อาจาร ย์ เพื่อน มิตร สหาย ลูกน้อง ลูกจ้าง สมณ พราหม ณ์

3 ตนเ อง ผู้ให้ กำเนิด & อุปการ ะ เบื้อง หน้า บิดา มารดา บุตร ธิดา - ไม่ทำชั่ว - ทำดีและสอนให้ บุตรทำดี - ให้บุตรมีความรู้ - เป็นภาระในการ หาคู่ครองที่ สมควร - มีทุนให้บุตร สัมมาทิ ฎฐิ ความ อดทน ลักษณะของ มิตรแท้ - เลี้ยงดูบิดา มารดา - ช่วยทำการงาน - ดำรงวงศ์ ตระกูล - ประพฤติตน เป็นคนดี - ทำบุญอุทิศให้ บิดามารดา หลีกจาก อบายมุข 6 ( อย่างน้อย )

4 ตนเ อง เบื้อง ขวา ครู อาจาร ย์ - เป็นต้นแบบที่ดี - สอนศิษย์ให้เป็น คนเก่งและดี - ยกย่องชมเชย ความดีของศิษย์ - ป้องศิษย์จากภัย สัมมา ทิฏฐิ คนดีและ มิตรแท้ มี ควา มรู้ อด ทน ศิษ ย์ - ยอมรับและ นับถือ - คอย ช่วยเหลือ - เชื่อฟังคำ สอน - ปรนนิบัติตาม ควร - เรียนด้วย ความเคารพ

5 ตนเ อง ภรรยา / สามี สา มี - ยกย่องภรรยา - ไม่ดูหมิ่น - ไม่นอกใจ - มอบอำนาจ - ให้ของแสดง ความรักและ ตอบแทนความดี ภรร ยา - จัดการงานดี ขยัน - สงเคราะห์คน ข้างเคียงสามี - ไม่นอกใจ - รักษาทรัพย์ที่ สามีหาได้ เบื้อง หลัง

6 ตนเ อง เบื้อง ซ้าย เพื่อน มิตร สหาย - มีน้ำใจ - ปิยวาจา และจริงใจ - ช่วยเหลือ เพื่อน - วางตน สม่ำเสมอ - ไม่ หลอกลวง - ช่วยเหลือเพื่อน - รักษาทรัพย์ของ เพื่อน - เป็นที่พึ่งมีเพื่อนมี ภัย - ไม่ละทิ้งยามวิบัติ - เคารพนับถือพ่อแม่ ญาติเพื่อน

7 ตนเ อง เบื้อง ล่าง ลูกน้อง ลูกจ้าง หัวหน้า / นายจ้าง - ให้งานที่ เหมาะสม - ให้ค่าจ้างที่ เหมาะสม - ดูแลยาม เจ็บป่วย - ให้รางวัล ตามวาระ - ให้หยุดตาม โอกาส ผู้ใต้บังคับบัญ ชา / ลูกจ้าง - เริ่มงานก่อน นาย - เลิกงานหลัง นาย - ไม่ลักขโมย - ทำงานเต็ม กำลังอย่างดี - ยกย่องภักดี นาย

8 ตนเ อง เบื้อง บน สมณ พราหม ณ์ พระสงฆ์ / ผู้สอน ศาสนาอื่น - ห้ามทำ ความชั่ว - ตั้งอยู่ใน ความดี - ช่วยเหลือ ด้วยความ เมตตา - สอนธรรมะ & อธิบาย ให้ละเอียด - บอกทาง สวรรค์ ศา สนิก ชน - คิด พูด ทำ ต่อท่าน ด้วยจิต เมตตา - ให้การ ต้อนรับ - ถวายทาน เป็นประจำ - ฟังธรรมด้วย ความ เคารพ


ดาวน์โหลด ppt การอยู่ร่วมกัน ในสังคม วัตถุประ สงค์ - สามารถวิเคราะห์บุคคลอื่นได้ว่ามี คุณธรรมจริยธรรมใด - สามารถใช้หลักคุณธรรมและ จริยธรรมวิเคราะห์ ตัดสิน และเสนอแนวทางแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google