งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวทีปฏิรูป TDRI สมชัย จิตสุชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวทีปฏิรูป TDRI สมชัย จิตสุชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวทีปฏิรูป TDRI สมชัย จิตสุชน

2 ปัญหาเชิงโครงสร้างการคลัง ไทย 1. โครงสร้างการคลังไม่รองรับอนาคต  โครงสร้างรายได้ : ฐานภาษีไม่ เหมาะสม  ฐานการบริโภค > ฐานรายได้ > ฐานทรัพย์สิน ( ควร ตรงข้าม )  โครงสร้างรายจ่าย : ไม่เพียงพอสำหรับ อนาคต  ไม่พอรองรับสังคม / เศรษฐกิจในอนาคต ( สวัสดิการ สังคม, โครงสร้างพื้นฐาน ) 2. ระบบการคลังไม่โปร่งใส / ไม่ เปิดเผยเพียงพอ  เกิดความเสี่ยงทางการคลัง ( ภาระระยะ ปานกลาง / ภาระซ่อนเร้น ) 3. แนวโน้มการคลังขาดดุลจากการ เลือกตั้ง ใช้จ่ายระยะสั้น 4. รัฐสภาไม่เข้มแข็งในการตรวจสอบ การใช้งบประมาณ

3 ความไม่โปร่งใสทางการคลังของ ไทย  เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเงิน นอกงบประมาณ  ขาดการประเมินความเสี่ยงการคลังจาก ‘ ภาระการคลังปลายเปิด ’ (contingent liability) อย่างครบถ้วนและเหมาะสม  ตั้งงบประมาณแบบยืดหยุ่นให้กับฝ่าย บริหารมากไป ( งบกลาง )  ครม. อนุมัติรายจ่ายผูกพันก่อนรัฐสภา พิจารณางบประมาณ  ซ่อนเร้นภาระการคลัง โดยถ่ายโอนภารกิจ การคลังให้  ธนาคารรัฐ (quasi-fiscal)  ภาคเอกชน ( เช่นในรูป SPV)

4 แนวทางปฏิรูปการเงินการ คลัง 1. ปฏิรูปการคลังเพื่ออนาคตประเทศ  ปฏิรูปภาษี : เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ  ปฏิรูปรายจ่าย : เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2. ปฏิรูปเพื่อความโปร่งใส / ลดความ เสี่ยงทางการคลัง  การทำงบประมาณระยะปานกลาง (3-5 ปี )  เปิดเผยข้อมูลการคลังอย่างครบถ้วน โดยมี รายงาน ‘ ฉบับประชาชน '  การวิเคราะห์การคลังที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร  การควบคุมการใช้เงินนอกงบประมาณ  เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนใน กระบวนการจัดทำงบประมาณ

5 รูปธรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง  เร่งรัด / ปรับปรุง การออก พรบ. การเงินการ คลังของรัฐ พ. ศ......  ออก พรบ. จัดตั้งสำนักงบประมาณประจำ รัฐสภา (Thai PBO) ภายในปี 2557  ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการคลังต่อ สาธาณะ  ให้รายงานฐานะการคลัง ‘ เป็นประจำ ’ ที่รวม  ในงบประมาณ + นอกงบประมาณ  รวมฐานะของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินรัฐ  การคลังส่วนท้องถิ่น  โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากหน่วยงานรับผิดชอบไม่เปิดเผย ข้อมูล

6 รูปธรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง (2)  เพิ่มข้อจำกัดของการใช้สถาบันการเงินของ รัฐ / เอกชน ในการดำเนินนโยบายการคลัง เช่น  กำหนดประเภท / วงเงินของกิจกรรมกึ่งการคลัง  กำหนดให้สุดท้ายต้องมีการชดเชยให้สถาบัน การเงินของรัฐเต็มจำนวน เพื่อสร้างความโปร่งใส ของภาระการคลัง  ปรับแก้ กม. เลือกตั้ง ให้การหาเสียงต้อง ระบุ ‘ ต้นทุนการคลัง ’ ของนโยบายที่ใช้หา เสียง  ต้นทุนของ นโยบายรายจ่าย  ต้นทุนของ นโยบายภาษี / รายได้

7 การจัดทำและเผยแพร่ ‘ รายงานงบประมาณฉบับประชาชน ’  สำหรับประชาชนอ่านได้ง่าย ใช้ภาษา ‘ ชาวบ้าน ’  ครอบคลุมเนื้อหาการคลังระยะปานกลาง  ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค  งบประมาณระยะปานกลาง 3-5 ปี ( รายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ )  ประมาณการรายได้ภาครัฐ  ต้นทุนการคลังของ ‘ นโยบายใหม่ที่สำคัญ ’  ผลกระทบต่อ ‘ สาขาเศรษฐกิจ ’ ของนโยบายการ คลังโดยรวมและ ‘ นโยบายใหม่ที่สำคัญ ’  เผยแพร่พร้อมเอกสารงบประมาณสำหรับ สมาชิกรัฐสภา (3 เดือนก่อนปีงบประมาณ เริ่ม )

8 Thai PBO ข้อเสนอ การจัดตั้งสำนักงบประมาณ ประจำรัฐสภา Thai Parliamentary Budget Office

9 พรบ. การจัดตั้ง Thai PBO  ให้เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ด้านการคลังที่เป็น อิสระจากฝ่ายบริหาร  การแต่งตั้งผู้บริหารไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร ( รัฐบาล )  มีความรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและ สาธารณะโดยรวม  มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์  ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค  ฐานะการคลังภาครัฐโดยรวม  ต้นทุนการคลังของมาตรการที่สำคัญ  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมาตรการที่สำคัญ  ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรค การเมือง  มีบุคลากรและได้รับงบประมาณเพียงพอ  มีอำนาจตามกฏหมายในการเข้าถึงข้อมูล การคลังทุกประเภท


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวทีปฏิรูป TDRI สมชัย จิตสุชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google