งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบัน ทาง การเมือง สิทธิ เสรีภาพ เศรษฐกิจยุติธรรม ปฏิรูป การเมือง สื่อมวลชนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบัน ทาง การเมือง สิทธิ เสรีภาพ เศรษฐกิจยุติธรรม ปฏิรูป การเมือง สื่อมวลชนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบัน ทาง การเมือง สิทธิ เสรีภาพ เศรษฐกิจยุติธรรม ปฏิรูป การเมือง สื่อมวลชนท้องถิ่น

2 ส่วนที่ 4: มาตรการหนุนเสริมในการ ปฏิรูปการเมือง สมเกียรติ ตั้งกิจ วานิชย์

3 การปฏิรูปสื่อ  จัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ  เร่งออก พ. ร. บ. การประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์  ห้ามนักการเมือง และคู่สมรส รับ ใบอนุญาต  กำหนดหลักเกณฑ์การถือครองสื่อ เดียวกัน และถือครองข้ามสื่อ  ห้ามตรวจข่าวล่วงหน้า ห้ามระงับ การออกอากาศ  แก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาท  ยกเลิก พ. ร. บ. การพิมพ์ปี 2484

4 การปฏิรูประบบ ยุติธรรม  เปิดเผยข้อมูลคำตัดสินของศาลอย่าง ครบถ้วน  จำกัดความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล หรือดูหมิ่นตุลาการ  กำหนดความผิดอาญาต่อผู้มีอำนาจใช้ กฎหมายที่บิดเบือนข้อกฎหมาย

5  ปรับปรุงพ. ร. บ. แข่งขันทางการค้าปี 2542  ออกเกณฑ์ตามมาตรา 26 ป้องกันการควบ รวมกิจการ  ให้กรรมการแข่งขัน ทางการค้าปลอดจาก การเมืองและนักธุรกิจ  ปรับปรุงกฎหมายให้ เอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน ด้วยวิธีการทาง ปกครองและอาญา จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ การปฏิรูปเศรษฐกิจ (1) ป้องกันการผูกขาด ทางเศรษฐกิจ ลดผลตอบแทนส่วนเกิน ทางการเมือง  ปรับปรุงกฎหมายการ แปรรูปฯ  ให้แปรรูปได้เฉพาะ กิจการที่ไม่ได้ผูกขาด โดยธรรมชาติ และ ไม่ มีอำนาจมหาชน  เพิ่มการเปิดเผยข้อมูล  กระจายหุ้นอย่างเป็น ธรรม  ส่งเสริมการเปิดเสรีตลาด สินค้าและบริการเพื่อลด การผูกขาด

6  ให้รัฐนำรายได้ทั้งหมดต้องเข้าคลัง  จัดทำงบประมาณรวม ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท้องถิ่น เงินกู้จาก ต่างประเทศ และกำกับการเบิกจ่ายตามพ. ร. บ. เงินคงคลัง  จำกัดเพดานเกินกู้ต่างประเทศ  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย “ งบกลาง ” ให้ รัดกุม และโปร่งใส  ให้ ส. ส. สามารถเสนอร่างกฎหมายการเงินได้ ง่ายขึ้น โดยตีความ “ กฎหมายการเงิน ” ใน ความหมายแคบ จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ การปฏิรูปเศรษฐกิจ (2) จัดทำกฎหมายความ รับผิดชอบทางการคลัง

7  ที่มาและคุณสมบัติของกรรมการใน องค์การอิสระแต่ละแห่ง  การปฏิรูประบบยุติธรรม  การปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นและการ กระจายอำนาจ  การศึกษารัฐธรรมนูญ และการ เลือกตั้งด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ฯลฯ จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ โจทย์วิจัยต่อไป


ดาวน์โหลด ppt สถาบัน ทาง การเมือง สิทธิ เสรีภาพ เศรษฐกิจยุติธรรม ปฏิรูป การเมือง สื่อมวลชนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google