งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิตยา เรืองแป้น นิตยา เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิตยา เรืองแป้น นิตยา เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิตยา เรืองแป้น นิตยา เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา rnitaya@gmail.com rnitaya@gmail.com

2

3

4 Help him to help himself

5 การให้ คำปรึกษา การสนทนากันระหว่าง Co และ Cl อย่างมีเป้าหมาย การสนทนากันระหว่าง Co และ Cl อย่างมีเป้าหมาย

6 คำว่า สนทนา ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัญฑิตยสถาน พ. ศ.2525 การคุยกัน การพูดจาหารือกัน การคุยกัน การพูดจาหารือกัน ดังนั้นคำจำกัดความของ การ สนทนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้สึก ซึ่งกันและ กัน ดังนั้นคำจำกัดความของ การ สนทนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้สึก ซึ่งกันและ กัน

7 ทักษะในการสร้างเสริม สัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล การสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งจำเป็นและ สำคัญมาก จึงต้องอาศัย การสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งจำเป็นและ สำคัญมาก จึงต้องอาศัย ทักษะต่างๆ ซึ่งมีหลักโดยทั่วไปดังนี้ 1. ทักทาย พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร 1. ทักทาย พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร 2. พูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปเพื่อสร้าง ความคุ้นเคย 2. พูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปเพื่อสร้าง ความคุ้นเคย 3. ให้ความสนใจต่อผู้ฟัง 3. ให้ความสนใจต่อผู้ฟัง 4. เปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา 4. เปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา

8 การ เปิดเผย ตัวเอง การเปิดเผยส่วนที่ซ่อนเร้นของ ตัวเอง หรือการถ่ายทอดข่าวสารที่ เกี่ยวกับตัวเองไปยังบุคคลอื่นให้ ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก ความคิด ของ ตน การเปิดเผยส่วนที่ซ่อนเร้นของ ตัวเอง หรือการถ่ายทอดข่าวสารที่ เกี่ยวกับตัวเองไปยังบุคคลอื่นให้ ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก ความคิด ของ ตน

9 สภาพของการเปิดเผยตัวเอง จะเกิดขึ้น แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ เช่นคนสนิท คนที่ไว้วางใจ ครอบครัว เพศ วัย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมการเปิดเผยตัวเองมากขึ้น สภาพของการเปิดเผยตัวเอง จะเกิดขึ้น แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ เช่นคนสนิท คนที่ไว้วางใจ ครอบครัว เพศ วัย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมการเปิดเผยตัวเองมากขึ้น

10

11 พิจารณาตนเองจากกิจกรรม Who am I ? เหตุผลของการไม่เปิดเผยตนเองเป็นเพราะข้อใด ข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ เหตุผลของการไม่เปิดเผยตนเองเป็นเพราะข้อใด ข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 1. ยังไม่รู้จักตัวเอง 1. ยังไม่รู้จักตัวเอง 2. สนิทสนมกับคนอื่นยาก 2. สนิทสนมกับคนอื่นยาก 3. กลัวว่าเรื่องราวจะถูกเปิดเผยทีหลัง 3. กลัวว่าเรื่องราวจะถูกเปิดเผยทีหลัง 4. รู้สึกไม่มั่นใจ เกรงว่าคนอื่นจะรังเกียจ ในเรื่องที่เปิดเผย 4. รู้สึกไม่มั่นใจ เกรงว่าคนอื่นจะรังเกียจ ในเรื่องที่เปิดเผย 5. รู้สึกไม่มั่นใจ เพราะคิดว่าเรื่องของ ตัวเองไม่น่าสนใจ 5. รู้สึกไม่มั่นใจ เพราะคิดว่าเรื่องของ ตัวเองไม่น่าสนใจ 6. รู้สึกเขินอาย กลัวพูดผิดพลาด 6. รู้สึกเขินอาย กลัวพูดผิดพลาด 7..... ฯลฯ..... 7..... ฯลฯ.....

12 ทักษะการสื่อสาร การสื่อสารเป็นการติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ต่อกัน การสื่อสารเป็นการติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ต่อกัน ชีวิตจะมีความสุขเมื่อได้รับ การยอมรับ ชีวิตจะมีความสุขเมื่อได้รับ การยอมรับ

13 หัวใจของการ สื่อสาร มองเห็นความดีของคนอื่น มองเห็นความดีของคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น มุ่งประโยชน์ของผู้อื่น มุ่งประโยชน์ของผู้อื่น รู้กาลเทศะ รู้กาลเทศะ

14 ทักษะ การพูด ทักษะการสื่อสารที่แสดงถึง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลที่ สำคัญ ทักษะการสื่อสารที่แสดงถึง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลที่ สำคัญ

15

16 อันคำพูดของมนุษย์ คือยุทธศาสตร์ อาจพิฆาตเข่นฆ่าได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยที่ใช้ร้ายหรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัยได้ เท่ากัน ( เทศบาล เมืองนครราชสีมา )

17 ถามตนเองทุก ครั้งที่พูด ได้ยินเสียงตนเองหรือไม่ ได้ยินเสียงตนเองหรือไม่ พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากฟัง หรือไม่ พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากฟัง หรือไม่ ไวต่อความรู้สึกคนอื่นหรือไม่ เขารู้สึก อย่างไร ไวต่อความรู้สึกคนอื่นหรือไม่ เขารู้สึก อย่างไร ใช้อวัจนภาษาประกอบแล้วหรือไม่ ใช้อวัจนภาษาประกอบแล้วหรือไม่

18

19 การ ฟัง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ ได้ยิน การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ ได้ยิน การรับรู้สารทางหู การรับรู้สารทางหู

20

21

22

23 หลักการฟังที่ดี หลักการฟังที่ดี 1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย 1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย 2. ฟังโดยมีความพร้อม ( ร่างกาย / จิตใจ ) 2. ฟังโดยมีความพร้อม ( ร่างกาย / จิตใจ ) 3. ฟังโดยมีสมาธิ 3. ฟังโดยมีสมาธิ 4. ฟังด้วยความกระตือรือร้น 4. ฟังด้วยความกระตือรือร้น 5. ฟังโดยไม่อคติ 5. ฟังโดยไม่อคติ

24

25 การฟัง ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่กำลังสื่อสารกับ เรา ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่กำลังสื่อสารกับ เรา การเป็นผู้ฟังที่ดีจึงทำให้เข้าใจทั้งการ สื่อสารและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี การเป็นผู้ฟังที่ดีจึงทำให้เข้าใจทั้งการ สื่อสารและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ควรรับฟังอย่างตั้งใจ ควรรับฟังอย่างตั้งใจ พูดทวนในสิ่งที่ได้ยินเมื่อไม่แน่ใจว่าเข้าใจ ถูกหรือไม่ พูดทวนในสิ่งที่ได้ยินเมื่อไม่แน่ใจว่าเข้าใจ ถูกหรือไม่ มีการโต้ตอบอย่างเหมาะสม อาจใช้ท่าทาง หรือคำพูด มีการโต้ตอบอย่างเหมาะสม อาจใช้ท่าทาง หรือคำพูด ไม่ควรเปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยหากยังไม่จบ เรื่อง ไม่ควรเปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยหากยังไม่จบ เรื่อง การเป็นผู้ฟังที่ดียังช่วยให้เราเป็นที่รักของ ผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นอยากพูดคุยกับเราเพราะ รู้สึกว่าเราเข้าใจใส่ใจและสนใจในตัวเขา การเป็นผู้ฟังที่ดียังช่วยให้เราเป็นที่รักของ ผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นอยากพูดคุยกับเราเพราะ รู้สึกว่าเราเข้าใจใส่ใจและสนใจในตัวเขา

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt นิตยา เรืองแป้น นิตยา เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google