งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการให้คำปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการให้คำปรึกษา
นิตยา เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2

3

4 Help him to help himself

5 การสนทนากันระหว่าง Co และ Cl อย่างมีเป้าหมาย
การให้คำปรึกษา การสนทนากันระหว่าง Co และ Cl อย่างมีเป้าหมาย

6 คำว่า สนทนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525
การคุยกัน การพูดจาหารือกัน ดังนั้นคำจำกัดความของ การสนทนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรู้สึก  ซึ่งกันและกัน

7 ทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล
       การสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก จึงต้องอาศัย ทักษะต่างๆ ซึ่งมีหลักโดยทั่วไปดังนี้   1. ทักทาย พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร 2. พูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปเพื่อสร้างความคุ้นเคย 3. ให้ความสนใจต่อผู้ฟัง 4. เปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา

8 การเปิดเผยตัวเอง การเปิดเผยส่วนที่ซ่อนเร้นของตัวเอง หรือการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวเองไปยังบุคคลอื่นให้ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก ความคิด ของตน

9 สภาพของการเปิดเผยตัวเอง จะเกิดขึ้นแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เช่นคนสนิท คนที่ไว้วางใจ ครอบครัว เพศ วัย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเปิดเผยตัวเองมากขึ้น

10

11 พิจารณาตนเองจากกิจกรรม Who am I ?
เหตุผลของการไม่เปิดเผยตนเองเป็นเพราะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่                1. ยังไม่รู้จักตัวเอง                2. สนิทสนมกับคนอื่นยาก                3. กลัวว่าเรื่องราวจะถูกเปิดเผยทีหลัง                4. รู้สึกไม่มั่นใจ เกรงว่าคนอื่นจะรังเกียจในเรื่องที่เปิดเผย                5. รู้สึกไม่มั่นใจ เพราะคิดว่าเรื่องของตัวเองไม่น่าสนใจ                6. รู้สึกเขินอาย กลัวพูดผิดพลาด                ฯลฯ.....

12 ทักษะการสื่อสาร การสื่อสารเป็นการติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ชีวิตจะมีความสุขเมื่อได้รับการยอมรับ

13 มองเห็นความดีของคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น มุ่งประโยชน์ของผู้อื่น
หัวใจของการสื่อสาร มองเห็นความดีของคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น มุ่งประโยชน์ของผู้อื่น รู้กาลเทศะ

14 ทักษะการพูด ทักษะการสื่อสารที่แสดงถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลที่สำคัญ

15

16 อันคำพูดของมนุษย์ คือยุทธศาสตร์
อาจพิฆาตเข่นฆ่าได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยที่ใช้ร้ายหรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัยได้เท่ากัน (เทศบาลเมืองนครราชสีมา)

17 ถามตนเองทุกครั้งที่พูด
ได้ยินเสียงตนเองหรือไม่ พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากฟัง หรือไม่ ไวต่อความรู้สึกคนอื่นหรือไม่ เขารู้สึกอย่างไร ใช้อวัจนภาษาประกอบแล้วหรือไม่

18

19 การฟัง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน   การรับรู้สารทางหู

20

21

22

23 หลักการฟังที่ดี 2. ฟังโดยมีความพร้อม (ร่างกาย/ จิตใจ) 3.ฟังโดยมีสมาธิ
หลักการฟังที่ดี       1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย 2. ฟังโดยมีความพร้อม (ร่างกาย/ จิตใจ)   3.ฟังโดยมีสมาธิ     4. ฟังด้วยความกระตือรือร้น     5.  ฟังโดยไม่อคติ     

24

25 การฟัง ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่กำลังสื่อสารกับเรา การเป็นผู้ฟังที่ดีจึงทำให้เข้าใจทั้งการสื่อสารและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ควรรับฟังอย่างตั้งใจ พูดทวนในสิ่งที่ได้ยินเมื่อไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือไม่ มีการโต้ตอบอย่างเหมาะสม อาจใช้ท่าทางหรือคำพูด ไม่ควรเปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยหากยังไม่จบเรื่อง การเป็นผู้ฟังที่ดียังช่วยให้เราเป็นที่รักของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นอยากพูดคุยกับเราเพราะรู้สึกว่าเราเข้าใจใส่ใจและสนใจในตัวเขา

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google