งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสำคัญ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสำคัญ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสำคัญ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2

3 การวิจัยเชิงสำรวจ  ทบทวนเอกสาร แนวคิดเพื่อจัดทำ โครงการสำรวจความครอบคลุม การให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท ขออนุมัติโครงการ

4 การจัดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อแนะนำ  จัดทำเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเตาะแตะในโรงพยาบาล  จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐาน 4 เรื่อง (โรงพยาบาลลูกเกิดรอด ฯ คลินิกนมแม่ โรงเรียนพ่อแม่ MCH Board )  ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลักดันให้ประกาศกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารก  ประชุมผู้เชียวชาญจัดทำแบบประเมิน และแนวทางประเมิน ถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด  พัฒนารูปแบบทันตสาธารณสุขในศูนย์เด็กเตาะแตะ  จัดทำต้นฉบับคู่มือผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  จัดพิมพ์คู่มือวิทยากรในการอบรมผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

5 ประเมินสภาวะสุขภาพ  ประชุมจัดทำแบบประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัยปี 2549 (อนามัย 49)  รวบรวมผลการสำรวจเด็ก (pre – test) ที่ศูนย์อนามัยที่ 1, 6  ปรับปรุง “อนามัย 49” ผลักดันในแบบ ตรวจราชการ

6 การพัฒนาระบบงาน  ประชุมบูรณาการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ร่วมกับทุกหน่วยงานในกรมอนามัย  ประชุมชี้แจงประกวดแม่ลูกฟันดีแกศูนย์อนามัย  ประชุมติดตามวิเคราะห์มารดาตาย  จัดประชุม Empowerment โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ จ. จันทบุรี  รวบรวม และจัดทำทะเบียนข้อมูลโรงพยาบาลที่ผ่านการ ประเมิน และรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ จำนวน 619 แห่ง  รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินจาก พรพ. จำนวน 55 แห่ง

7 แผนที่จะดำเนินการต่อไป  จัดทำเครื่องมือสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจ ความครอบคลุมการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์  ทดลองใช้เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เตาะแตะในโรงพยาบาล โดยดำเนินการ ณ ศูนย์เด็กจังหวัดนนทบุรี  จัดทำเครื่องมือ และทดลองกลาง ใช้แบบประเมิน ถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด  จัดทำเครื่องมือและเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน ทันตสาธารณสุขในศูนย์เตาะแตะ  ทดสอบแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2549 (อนามัย 49)ให้มีความถูกต้องทางสถิติ และแก้ไข ปรับปรุง

8  ประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐาน 4 เรื่อง (โรงพยาบาลลูกเกิดรอดฯ คลินิกนมแม่ โรงเรียนพ่อแม่ MCH Board )  จัดส่งสิ่งสนับสนุนประกวดแม่ลูกฟันดีให้แก่ศูนย์อนามัย  จัดประชุมรายงานการตายมารดา  ทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน และจัดทำใบเกียรติบัตร  จัดเตรียมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จัดพิมพ์คู่มือผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  จัดส่งคู่มือวิทยากรในการอบรมผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ให้ศูนย์อนามัย แผนที่จะดำเนินการต่อไป (ต่อ)

9 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดปี 2548 1. เด็ก 0 –5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 77.4 (เป้าหมาย ปี 49 = 80%) 2. ร.พ.ทุกสังกัดเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ร้อยละ 72.5 (เป้าหมาย ปี 49 = 80%) 3. ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับพื้นฐานร้อยละ 58.7 ระดับดี ดีมาก ร้อยละ 23.6 (เป้าหมาย ปี 49 ระดับพื้นฐาน = 80% ระดับดี/ดีมาก = 30 %) 4. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 73.7 (เป้าหมาย ปี 49 = 80%)

10 2. โครงการเด็กไทยทำได้ งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ (บาท) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท) ร้อยละการใช้ จ่ายงบประมาณ 6,500,000.-316,0008.9 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 3,530,000 บาท กองทันตสาธารณสุข 700,000 บาท กองแผนงาน 200,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 2,250,000 บาท

11  ทบทวนมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดีในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สนับสนุน CD ค่ายเด็กไทยทำได้ให้ศูนย์อนามัย  จัดทำต้นฉบับหนังสือเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จัดทำต้นฉบับคู่มือการดำเนินงานโครงการ ฯ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จัดทำต้นฉบับคู่มือจัดค่ายเด็กไทยทำได้  จัดทำคู่มือการประเมินและเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน และนักเรียนแกนนำ การจัดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อแนะนำ

12

13 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดจ้างทำเข็มกลัดเด็กไทยทำได้

14

15

16 3. โครงการครอบครัวแข็งแรง งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ (บาท) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท) ร้อยละการใช้ จ่ายงบประมาณ 6,410,000.-75,0001.7 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 4,500,000 บาท กองทันตสาธารณสุข 200,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 1,710,000 บาท

17  จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการครอบครัว แข็งแรงสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดทำคู่มือครอบครัวสุขสันต์  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสนับสนุน การดำเนินงานโครงการครอบครัวแข็งแรง การจัดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อแนะนำ

18

19

20

21 การพัฒนาระบบงาน  ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด การดำเนินการ และการประเมินผล โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์อนามัย เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการ โดยประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ประชุมบูรณาการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมบูรณาการงานเยี่ยมบ้านในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง  ประชุมผู้ประสานงานโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้า  ประชุมร่วมกับศูนย์อนามัยเพื่อเตรียมการประเมินรูปแบบ และระบบการจัดบริการ

22 การรณรงค์จัดมหกรรม  แถลงข่าวการรณรงค์ “ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใสให้ ผู้สูงวัย” ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดย รมว อนุทิน ฯ ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีกรมอนามัย  ประกวด 10 ยอดฟันดีวัย 80 ปี จากผู้สูงอายุทั่วประเทศ  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมสุขภาพ  จัดพิธีมอบฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ จ. นนทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สุราษฏร์ธานี และกรุงเทพมหานคร  สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียม ให้แก่ผู้สูงอายุ 7,854 คน

23 แผนที่จะดำเนินการต่อไป  ประชุมพิจารณาคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคเหนือ 12-13 มกราคม 2549 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30-31 มกราคม 2549  จัดพิธีมอบฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่นายก ฯ เยี่ยมประชาชนที่ จ.ร้อยเอ็ด  ประชุมพัฒนารูปแบบ/ระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ  ประเมินผลโครงการสนับสนุนการจดบริการใส่ฟันเทียม แก่ผู้สูงอายุภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ปี 2548

24


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสำคัญ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google