งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์. พัส ดุ วัสดุ ที่ดิน และ สิ่งก่อส ร้าง ( จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ) ครุภัณฑ์ พัสดุ คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์. พัส ดุ วัสดุ ที่ดิน และ สิ่งก่อส ร้าง ( จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ) ครุภัณฑ์ พัสดุ คืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์

2 พัส ดุ วัสดุ ที่ดิน และ สิ่งก่อส ร้าง ( จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ) ครุภัณฑ์ พัสดุ คืออะไร

3 วัสดุ คือ สิ่งของที่มีสภาพการใช้สิ้นเปลือง หรือเสื่อมสภาพลงเพราะการใช้งานโดยมีอายุ การใช้งานน้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นสิ่งของที่มี ราคาเมื่อจัดหาต่ำกว่า 5,000 บาท และซื้อมา เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

4 ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่น แรง อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีราคามากกว่า 5,000 บาท

5 สรุปได้ว่าพัสดุก็คือสิ่งที่เรียกว่า วัสดุ = ราคาไม่เกิน 5000 บาท ใช้ แล้วหมดไปไม่ถาวร ครุภัณฑ์ = มากกว่า 5000 คงทน ถาวร พัสดุก็คือสิ่งต่างๆ ที่ใช้หรือสนับสนุน การทำงานส่วนใหญ่ แล้วจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้

6 การขึ้นทะเบียน สินทรัพย์ - สิ่งที่โรงเรียนต้อง เตรียม - รุ่น แบบ ของแทบเลต - เลขทะเบียนสินทรัพย์ ของแทบเลต - ลักษณะ คุณสมบัติของ แทบเลต

7 1. เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ portal.obec.go.th 2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าระบบ 3. เลือกเมนู e – office 4. คลิกเลือกงานครุภัณฑ์ 5. เลือก บริหารการงานทะเบียน ครุภัณฑ์ 6. บันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

8 การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ คลิกที่ เมนู e- office

9 คลิกที่ เมนู งาน ครุภัณ ฑ์

10 คลิกที่เมนู บริการงาน ทะเบียน ครุภัณฑ์

11 คลิกที่เมนู บันทึกขึ้น ทะเบียน สินทรัพย์

12 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน = กรอกจำนวนที่ได้รับจัดสรร / รวมในการจัดซื้อ จัดจ้างในครั้งนั้น 1

13 กลุ่มสินทรัพย์ = ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 2

14 ประเภทสินทรัพย์ = คอมพิวเตอร์ 3

15 ชนิดสินทรัพย์ = คอมพิวเตอร์แทบเลต 4

16 หน่วยงาน = ให้ระบุโรงเรียน.... 5

17 วิธีการได้มา = วิธีพิเศษ 6

18 วันที่รับเข้า = ปี 2555 = 01/10/2555 ปี 2557 = 17/07/2557 7

19 ประเภทเงิน = เงินงบประมาณ 8

20 มูลค่ารับเข้า = ปี 2555 = 2,400 ปี 2557 = 2,800 9

21 1010 หน่วยนับ = เครื่อง

22 1 กรอกหมายเลข Serial number

23 1212 พิมพ์บาร์โค๊ด = เรียกการแสดงผลครุภัณฑ์ ที่ขอขึ้นทะเบียนแล้ว

24 บาร์โค๊ด = ระบบจะแสดงบาร์โค๊ดครุภัณฑ์ที่ขอขึ้น ทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ

25 1313 รายงานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ = เรียกรายงาน ทะเบียนครุภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

26 ทะเบียนคุมสินทรัพย์ = ระบบจะแสดงทะเบียนคุม สินทรัพย์ที่ละรายการ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์. พัส ดุ วัสดุ ที่ดิน และ สิ่งก่อส ร้าง ( จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ) ครุภัณฑ์ พัสดุ คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google