งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์ กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์

2 เพื่อประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในแต่ละแผนงานการควบคุมโรค ในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ เพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นต่อการปรับแผนใน รอบ ๖ เดือนหลัง และแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์

3 ทบทวนนโยบาย จุดเน้นหนัก และแผนงานฯประจำปี ตรวจทานความสอดคล้องของแผนงานฯประจำปี กับ นโยบาย และจุดเน้นหนัก ของกรมฯ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ จากระบบ รายงาน แนวทางการประเมินแผนงานฯ

4 ทบทวนความก้าวหน้าของแผนงานฯ จากรายงานการ นิเทศงานประจำปี (การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อ เป้าหมายการลดโรค เทียบกับสถานการณ์โรค/ปัญหา และปัจจัยเสี่ยง แนวทางการประเมินแผนงานฯ

5 นโยบาย จุดเน้นหนัก และแผนงานฯ ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ จากระบบรายงาน รายงานการนิเทศงานประจำปี ข้อมูลสถานการณ์โรค ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้อมูลประกอบการพิจารณา

6 ทำความเข้าใจ นโยบาย จุดเน้นหนัก ของกรมฯ และแผนงานฯของ สำนัก/สถาบัน ตรวจสอบ ยืนยัน ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน กับสำนัก/ สถาบัน วิเคราะห์การดำเนินงานในแต่ละแผนงานฯที่เป็นจุดเน้น ว่าเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ และมีผลก้าวหน้าอย่างไร สอบทานการแปรผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับสำนัก/สถาบัน ประเมินโอกาสบรรลุผลสำเร็จของแต่ละแผนงานฯ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับแผนในรอบ ๖ เดือนหลัง และแผนปี ’๕๖ กระบวนการประเมินแผนงานฯ

7 แผนงาน / โครงการ กิจกรรม ๒ กิจกรร ม ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม กับ แผนงาน/โครงการฯ

8 ความสำคัญของการควบคุมกำกับทิศทางของ กิจกรรม ต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการฯ

9 ความสำคัญของความก้าวหน้าและ การสอดประสานกัน ของแผนงาน/โครงการฯ

10 การ การทบทวนการจัดสรรทรัพยากรระหว่าง แผนงาน/โครงการฯ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

11 Q & A

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google