งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการนำไปใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการนำไปใช้ประโยชน์
กรอบแนวทางการประเมินแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการนำไปใช้ประโยชน์ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในแต่ละแผนงานการควบคุมโรค ในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ เพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นต่อการปรับแผนใน รอบ ๖ เดือนหลัง และแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๖

3 แนวทางการประเมินแผนงานฯ
ทบทวนนโยบาย จุดเน้นหนัก และแผนงานฯประจำปี ตรวจทานความสอดคล้องของแผนงานฯประจำปี กับ นโยบาย และจุดเน้นหนัก ของกรมฯ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ จากระบบ รายงาน

4 แนวทางการประเมินแผนงานฯ
ทบทวนความก้าวหน้าของแผนงานฯ จากรายงานการ นิเทศงานประจำปี (การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อ เป้าหมายการลดโรค เทียบกับสถานการณ์โรค/ปัญหา และปัจจัยเสี่ยง

5 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
นโยบาย จุดเน้นหนัก และแผนงานฯ ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ จากระบบรายงาน รายงานการนิเทศงานประจำปี ข้อมูลสถานการณ์โรค ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

6 กระบวนการประเมินแผนงานฯ
ทำความเข้าใจ นโยบาย จุดเน้นหนัก ของกรมฯ และแผนงานฯของ สำนัก/สถาบัน ตรวจสอบ ยืนยัน ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน กับสำนัก/ สถาบัน วิเคราะห์การดำเนินงานในแต่ละแผนงานฯที่เป็นจุดเน้น ว่าเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ และมีผลก้าวหน้าอย่างไร สอบทานการแปรผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับสำนัก/สถาบัน ประเมินโอกาสบรรลุผลสำเร็จของแต่ละแผนงานฯ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับแผนในรอบ ๖ เดือนหลัง และแผนปี ’๕๖

7 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม กับแผนงาน/โครงการฯ
แผนงาน /โครงการ กิจกรรม๒ กิจกรรม ๑

8 ความสำคัญของการควบคุมกำกับทิศทางของกิจกรรม ต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการฯ

9 ความสำคัญของความก้าวหน้าและ การสอดประสานกัน ของแผนงาน/โครงการฯ

10 การ การทบทวนการจัดสรรทรัพยากรระหว่าง แผนงาน/โครงการฯ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

11 Q & A

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt และการนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google